FI SV EN

Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti EU:n ulkopuolelta

Tuontivaatimukset
Eläimistä saatavia sivutuotteita ovat ne osat eläimistä ja eläimistä saatavista tuotteista, joita ei käytetä ihmisravinnoksi. Näitä ovat mm. eläinten nahat ja vuodat, metsästysmuistot, villat ja höyhenet ja sulat sekä tietyt lannoitteet ja eläinten rehut. Eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnilla tarkoitetaan tuontia EU:n ulkopuolisista maista ('kolmannet maat') EU:n alueelle. Kuitenkin jos kyseessä on sivutuotteiden tuonti sellaisesta valtiosta, joka rinnastetaan EU:n jäsenvaltioon EU:n ja kyseisen valtion välillä tehdyn sopimuksen perusteella, ei sitä katsota tuonniksi kolmannesta maasta vaan sisämarkkinatuonniksi. Tällaisia maita ovat mm. Norja ja Sveitsi.

Eläimistä saatavia sivutuotteita ja niistä johdettuja tuotteita säätelee EU:n sivutuoteasetus. Sivutuotteiden tuontivaatimukset ovat EU-lainsäädännössä pääosin harmonisoituja eli samat tuontivaatimukset koskevat joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta tuontia kaikkiin EU-jäsenvaltioihin. Sivutuotesäädöksissä asetetaan tuontivaatimuksia myös eräille muille kuin elämistä saataville tuotteille, jotka kuitenkin voivat aiheuttaa eläintautien leviämisen vaaraa. Näitä ovat mm. heinät ja oljet. Sivutuotteiden tuontivaatimuksissa on myös EU-tasolla harmonisoimattomia alueita, jolloin jäsenmailla on omat vaatimuksensa (esimerkiksi kansallinen lupavaatimus) ko. sivutuotteen tuontiin. Tällaisia harmonisoimattomia sivutuotteita ovat mm. tutkimusnäytteet sekä kaupalliset ja diagnostiset näytteet.

Valvonta

Kolmansista maista tuotavien eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonti on sallittua vain hyväksyttyjen, unionin ulkorajoilla sijaitsevien eläinlääkinnällisten rajatarkastusasemien kautta. Eläinlääkinnällisessä rajatarkastuksessa varmistetaan, että EU:n alueelle tuotavat sivutuotteet täyttävät niille asetetut tuontivaatimukset. Eläinlääkinnällisen rajatarkastuksessa hyväksytty tuontierä voidaan eräitä poikkeuksia lukuun ottamatta saattaa markkinoille koko EU:n alueella. Lisäksi tuontivaatimuksena osalle sivutuotteista on, että ne toimitetaan suoraan hyväksyttyyn laitokseen eli ne on kanavoitava.

Suojapäätökset

Jos kolmannessa maassa ilmenee tai leviää jokin riskitekijä, joka suoraan tai ympäristön välityksellä mahdollisesti aiheuttaa vaaraa ihmisten tai eläinten terveydelle tai hyvinvoinnille, komissio asettaa väliaikaisia tuontirajoituksia eli antaa suojapäätöksen.

 

Lisätiedot ja linkit:

Eläimistä saatavien sivutuotteiden, niistä johdettujen tuotteiden sekä muiden eläintautivaaraa aiheuttavien tavaroiden tuontiehtoja koskeva kansallinen lainsäädäntö, osio Eb 21: https://beta.mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/lainsaadanto/eb-rekisteri

Komission antamat tuontia rajoittavat suojapäätökset: https://beta.mmm.fi/lainsaadanto/elaimet-elintarvikkeet-ja-terveys/komission-suojapaatokset/eu-ulkopuolinen

Lisätietoja eläimistä saatavien sivutuotteiden tuonnista sekä eläinlääkinnällisestä rajatarkastuksesta saa Elintarviketurvallisuusvirastosta Evira:  http://www.evira.fi/portal/fi/tietoa+evirasta/asiakokonaisuudet/elaimista+saatavat+sivutuotteet/tuonti+ja+vienti/tuonti+eu+n+ulkopuolelta/ )

 

Lisätietoja

Kirsti Huovinen, eläinlääkintöylitarkastaja 
MMM, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162182