Kemera-järjestelmän muutokset

Uusi kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi keväällä 2016 tehtiin muutoksia sekä Kemera-lakiin että sen nojalla annettuihin valtioneuvoston ja maa- ja metsätalousministeriön asetuksiin. Muutoksilla pyritään varmistamaan, että tukipäätösten maksamiseen on vuosittain riittävästi määrärahoja. Sekä lain että asetusten muutokset tulivat voimaan 18.4.2016 alkaen.

Kemera-tukea myönnetään nykyjärjestelmässä seuraaviin työlajeihin: Taimikon varhaishoito, nuoren metsän hoito ja sen yhteydessä syntyvän pienpuun kerääminen, terveyslannoitus, suometsän hoito, metsäteiden rakentaminen ja perusparannus, metsäluonnon hoito ja ympäristötukisopimukset.

Kemera-järjestelmään huhtikuussa 2016 voimaan tulleet muutokset

Kemeran työlajeista poistettiin juurikäävän torjunta 18.4.2016 lähtien. Velvoite torjua juurikääpää kesähakkuiden yhteydessä sisältyy 18.4.2016 alkaen metsätuholakiin. Tuki metsien terveyslannoitukseen rajattiin boorilannoitukseen ja suometsissä tehtävään tuhkalannoitukseen. Boorilannoitusta tuetaan sekä kivennäis- että turvemailla. Nuoren metsän hoidon tuen myöntämisen edellytyksiä ennen työn aloittamista täsmennettiin siten, että tukea ohjataan aiempaa selkeämmin riukuuntuneiden nuorten metsien hoitoon.

Kemera-lain muutoksen yhteydessä säädettiin maa- ja metsätalousministeriön toimivallasta päättää myöntämisvaltuuden ja määrärahan jaosta eri työlajien kesken. Lisäksi ministeriö voi päätöksellään keskeyttää tukihakemusten hyväksymisen, kun myöntämisvaltuutta ei enää ole riittävästi käytettävissä. Tällä pyritään turvaamaan hyväksyttyjen Kemera-hankkeiden maksatus ja varmistamaan valtion varojen tasainen käyttö.

Työlajien tukitasoja alennettiin taimikonvarhaishoitoa ja nuoren metsänhoitoa lukuunottamatta. Tukitasot  ovat 18.4.2016 alkaen:

Toimenpide Tukitaso
  Alkuperäinen Voimassa 18.4.2016 alkaen
Taimikon varhaishoito 160 €/ha 160 €/ha
Nuoren metsänhoito 230 €/ha 230 €/ha
Nuoren metsänhoidon korotusosuus 220 €/ha 200 €/ha
Korotettu nuoren metsänh. tukitaso yht 450 €/ha 430 €/ha
Juurikäävän torjunta 70 €/ha 0 €/ha
Terveyslannoitus 40 % 30 %
Suometsän hoito 40; 70 % 30; 60 %
Metsätien perusparannus 40; 50; 60 % 35; 45; 60 %
Uusi tie 30; 40; 50 % 20; 35; 50 %

 

Kemeran hakusulku nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta 7.5.–31.12.2016 välisenä aikana

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tuen osalta Kemera-tuen myöntäminen keskeytettiin 3.5.2016 loppuvuoden ajaksi. Päätös tarkoittaa, että metsäkeskukseen 7.5.2016 - 31.12.2016 tulleet taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen rahoitushakemukset hylätään. Viimeistään 6.5. mennessä saapuneet hakemukset Metsäkeskus ratkaisee saapumisjärjestyksessä ja toimenpiteille osoitetun myöntämisvaltuuden puitteissa.

Muualla palvelussamme

Tiedote 05.10.2016: Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon voi hakea 10.10.2016 alkaen
Tiedote 3.5.2016: Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta
Tiedote 14.4.2016: Kemera-tukiin muutoksia
Tiedote 14.4.2016: Juurikäävän torjunnasta on huolehdittava sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa
Tiedote 8.4.2016:  Kemera-metsätukea 55,23 miljoonaa euroa vuodelle 2016
Tiedote 3.12.2015: Kemera-tukijärjestelmää ja metsätuholakia muutetaan

Muualla verkossa

Metsäkeskus: Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447