Kemera-järjestelmän muutokset

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Huhtikuussa 2016 järjestelmään tehtiin muutoksia hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi. Tiettyjen työlajien tukitasoja alennettiin, juurikäävän torjunta poistettiin tuettavista työlajeista ja rajattiin terveyslannoituksen tukea.

Kemera-lain muutos lausunnolla 19.12.2016- 17.1.2017

Kemera -lakiin on valmisteltu syksyllä 2016 muutos, joka koskee taimikon varhaishoidon ja nuoren metsänhoitotöiden toteutusaikaa. Jatkossa valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin taimikon varhaishoito- ja nuoren metsän hoitotöiden toteutusajasta. Tämä antaa joustavuutta toteutusajasta päättämiseen. Kemera-lain muutos on lausunnolla 19.12.2016- 17.1.2017. Asetuksella on tarkoitus rajata edellä mainittujen työlajien toteutusaikaa nykyisestä. Tavoitteena on, että varsinkin nuoren metsänhoitotöitä tehtäisiin nykyistä nopeammalla aikataululla eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Tällöin vuosittain eri toimenpiteiden maksamiseen varattavat määrärahat pystyttäisiin arvioimaan nykyistä paremmin. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan viimeistään huhtikuun 2017 loppuun mennessä. Lakimuutoksen vuoksi nuoren metsän hoitotuen hakua ei avata vuoden vaihteessa vaan haku on suljettuna 30.4.2017 asti.

Nuoren metsän hoidon tukien hakusulku jatkuu 30.4.2017 asti

Taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tuen osalta Kemera-tuen myöntäminen keskeytettiin 3.5.2016 loppuvuoden ajaksi. Näiden kolmen työlajin osalta haku on jo avautunut tai avautuvat seuraavasti vuonna 2017:

  • Tukea taimikon varhaishoitoon on voinut hakea jälleen 10.10.2016 lähtien
  • Terveyslannoituksen haku avataan 1.1.2017 lähtien
  • Nuoren metsän hoidon haku pidetään keskeytettynä  30.4.2017 asti

Muiden työlajien haku on edelleen auki normaalisti.

 

 

Muualla palvelussamme

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Luonnos kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Lausuntopyyntö Hallituksen esitys Kemera-lain muuttamiseksi
Luonnos Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Tiedote 16.2.2017: Kemera-lakia muutetaan – Tavoitteena lyhentää nuoren metsän hoitotöiden toteutusaikaa
Tiedote 20.12.2016: Nuoren metsän hoidon rahoitushakemusten hyväksymiskeskeytys jatkuu vuonna 2017
Tiedote 29.11.2016: Nuoren metsän hoidon tuki ei avaudu tammikuussa 2017
Tiedote 05.10.2016: Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon voi hakea 10.10.2016 alkaen
Tiedote 3.5.2016: Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta
Tiedote 14.4.2016: Kemera-tukiin muutoksia
Tiedote 14.4.2016: Juurikäävän torjunnasta on huolehdittava sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa

Muualla verkossa

Metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä – teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset –raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  –raportti (Tapio)
Metsäkeskus: Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447