Kemera-järjestelmän muutokset

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Huhtikuussa 2016 järjestelmään tehtiin muutoksia hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi. Tällöin tuettavista työlajeista poistettiin juurikäävän torjunta. Samalla rajattiin terveyslannoituksen tukea ja tiettyjen työlajien tukitasoja alennettiin.

Huhtikuussa 2017 lakiin tehtiin taimikonhoito- ja  nuoren metsänhoitotöiden toteutusaikaa koskeva muutos, jonka tavoitteena on, että hoitotyöt toteutettaisiin aikaisempaa nopeammalla aikataululla, eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Taimikon varhaishoitotyöt ja nuoren metsän hoitotyöt on toteutettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpiteelle on myönnetty valtion tukea. Toimenpiteen toteutuksesta annettava toteutusilmoitus on toimitettava Suomen metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työ on tehty loppuun.

Yksityisteiden perusparannuksiin ja uusien metsäteiden rakentamiseen myönnettävän tuen taso nousee 1.6.2018 alkaen

Yksityisteiden perusparannuksen Kemera-tuki nousee 1.6.2018 alkaen eteläisessä Suomessa 35 prosentista 50 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 45 prosentista 50 prosenttiin tiehankkeiden kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki pysyy ennallaan 60 prosentissa kunnostuskuluista.

Uusien teiden Kemera-tuki nousee eteläisessä Suomessa 20 prosentista 30 prosenttiin ja keskisessä Suomessa 35 prosentista 40 prosenttiin tien rakentamisen kokonaiskustannuksista. Pohjois-Suomessa tuki pysyy ennallaan 50 prosentissa. Käytännössä tuet palautetaan vuoden 2015 tasolle.

Tukitasojen nostamisella pyritään lisäämään metsätiehankkeiden määrää. Kansallisen metsästrategian 2025 tavoitteena on toteuttaa vuosittain 1 930 kilometriä yksityisteiden perusparannuksia ja 190 kilometriä uusia metsäteitä, mutta toteutuneet määrät ovat jääneet näitä huomattavasti pienemmiksi.

 

Muualla palvelussamme
Tiedote 17.5.2018: Metsäteiden rahoitukseen lisää tukea
Tiedote 22.3.2018: Valtio tukee metsänhoitotöitä 56,23 miljoonaa eurolla vuonna 2018
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017
Tiedote 12.4.2017: Nuoren metsän hoidon tuki avautuu 20.4.2017
Tiedote 30.3.2017: Valtio tukee metsänhoitotöitä 56,23 miljoonaa eurolla vuonna 2017
Tiedote 16.2.2017: Kemera-lakia muutetaan – Tavoitteena lyhentää nuoren metsän hoitotöiden toteutusaikaa
Tiedote 20.12.2016: Nuoren metsän hoidon rahoitushakemusten hyväksymiskeskeytys jatkuu vuonna 2017

Muualla verkossa
Metsäkeskus: Ajankohtaista Kemerasta
Metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä – teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset -raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  -raportti (Tapio)
 

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447   etunimi.sukunimi@mmm.fi