Kemera-järjestelmän muutokset

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Huhtikuussa 2016 järjestelmään tehtiin muutoksia hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi. Tällöin poistettiin juurikäävän torjunta poistettiin tuettavista työlajeista. Samalla rajattiin terveyslannoituksen tukea ja alennettiin tiettyjen työlajien tukitasoja alennettiin. Huhtikuussa 2017 lakiin tehtiin taimikonhoito- ja  nuoren metsänhoitotöiden toteutusaikaa koskeva muutos, jonka tavoitteena on että hoitotyöt toteutettaisiin aikaisempaa nopeammalla aikataululla eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Taimikon varhaishoito- ja nuoren metsän hoitotyöt on toteutettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpiteelle on myönnetty valtion tukea. Toimenpiteen toteutuksesta annettava toteutusilmoitus on toimitettava Suomen metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työ on tehty loppuun. Näiden muutosten myötä vuosittain eri toimenpiteiden maksamiseen varattavat määrärahat pystytään arvioimaan aiempaa paremmin.

Kuluvana vuonna on mahdollisuus myöntää valtion tukea 54,6 miljoonan euron edestä nuoren metsän hoito- ja taimikon varhaishoitotöihin. Rahoituksen haku on auki normaalisti.

Muualla palvelussamme

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaarin esitykset 6.4.2017

Tiedote 12.4.2017: Nuoren metsän hoidon tuki avautuu 20.4.2017
Tiedote 30.3.2017: Valtio tukee metsänhoitotöitä 56,23 miljoonaa eurolla vuonna 2017
Tiedote 16.2.2017: Kemera-lakia muutetaan – Tavoitteena lyhentää nuoren metsän hoitotöiden toteutusaikaa
Tiedote 20.12.2016: Nuoren metsän hoidon rahoitushakemusten hyväksymiskeskeytys jatkuu vuonna 2017

Muualla verkossa

Metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä – teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset –raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  –raportti (Tapio)
Metsäkeskus: Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447   etunimi.sukunimi@mmm.fi