Kemera-järjestelmän muutokset

Nykyinen kestävän metsätalouden rahoitusjärjestelmä (Kemera) tuli voimaan kesäkuun 2015 alusta. Huhtikuussa 2016 järjestelmään tehtiin muutoksia hallitusohjelmassa edellytettyjen säästöjen vuoksi. Tiettyjen työlajien tukitasoja alennettiin, juurikäävän torjunta poistettiin tuettavista työlajeista ja rajattiin terveyslannoituksen tukea.

Kemera-säädösten muutos voimaan 20.4.2017

Kemera- lain muutoksen tavoitteena on, että rahoitettavat nuoren metsän hoitotyöt toteutettaisiin aikaisempaa nopeammalla aikataululla eikä tukien maksatuksessa olisi tavanomaista pidempää viivettä. Tällöin vuosittain eri toimenpiteiden maksamiseen varattavat määrärahat pystyttäisiin arvioimaan nykyistä paremmin. Taimikon varhaishoidosta ja nuoren metsänhoidosta voidaan tehdä rahoituspäätöstä kohden vain yksi toteutusilmoitus. Jos tukea on haettu taimikon varhaishoitoon, ei toteutusilmoituksen yhteydessä voida hakea tukea korotettuna nuoren metsän hoidon tukena. 

Taimikon varhaishoito- ja nuoren metsän hoitotyöt on toteutettava 12 kuukauden kuluessa siitä, kun toimenpiteelle on myönnetty valtion tukea. Toimenpiteen toteutuksesta annettava toteutusilmoitus on toimitettava Suomen metsäkeskukseen kahden kuukauden kuluttua siitä, kun työ on tehty loppuun. Kuluvana vuonna on mahdollisuus myöntää valtion tukea 54,6 miljoonan euron edestä nuoren metsän hoito- ja taimikon varhaishoitotöihin.

Rahoituksen haku on auki normaalisti.

 

Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä -seminaari 6.4.2017

 

 

Muualla palvelussamme

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Luonnos kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta
Lausuntopyyntö Hallituksen esitys Kemera-lain muuttamiseksi
Luonnos Hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta

Tiedote 12.4.2017: Nuoren metsän hoidon tuki avautuu 20.4.2017
Tiedote 30.3.2017: Valtio tukee metsänhoitotöitä 56,23 miljoonaa eurolla vuonna 2017
Tiedote 16.2.2017: Kemera-lakia muutetaan – Tavoitteena lyhentää nuoren metsän hoitotöiden toteutusaikaa
Tiedote 20.12.2016: Nuoren metsän hoidon rahoitushakemusten hyväksymiskeskeytys jatkuu vuonna 2017
Tiedote 29.11.2016: Nuoren metsän hoidon tuki ei avaudu tammikuussa 2017
Tiedote 05.10.2016: Kemera-tukea taimikon varhaishoitoon voi hakea 10.10.2016 alkaen
Tiedote 3.5.2016: Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta
Tiedote 14.4.2016: Kemera-tukiin muutoksia
Tiedote 14.4.2016: Juurikäävän torjunnasta on huolehdittava sulan maan aikana tehtävissä hakkuissa

Muualla verkossa

Metsätalouden uusi kannustinjärjestelmä – teoriaa, käytäntöjä ja ehdotukset –raportti (LUKE)
Metsätalouden uusi kannustejärjestelmä – vaihtoehtoja ja arvioita  –raportti (Tapio)
Metsäkeskus: Ajankohtaista Kemerasta

Lisätietoja:

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447