FI SV EN

Laeilla ja asetuksilla turvataan metsätalouden kestävyyttä

 

Metsälainsäädäntö on vahvin metsäpoliittinen keino metsätalouden kestävyyden turvaamisessa. Metsälaissa on säädetty metsien käytön rajoista ja edellytyksistä. Kestävän metsätalouden rahoituksesta annetulla lailla edistetään yksityismetsien metsänparannusta ja ympäristönhoitoa sekä puuenergian käyttöä. Lisäksi lainsäädäntöä on mm. metsätuhojen torjunnasta, metsänviljelyaineiston kaupasta, puutavaran mittauksesta, yhteismetsistä ja metsätalouden organisaatioista.

 

Metsän hoito ja käyttö

Metsälaki (1093/1996)

Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä (1308/2013)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta (1320/2013)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänkäyttöilmoituksesta annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen 1 §:n muuttamisesta (663/2014)

Erämaalaki (62/1991)

Laki metsänviljelyaineiston kaupasta (241/2002)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus metsänviljelyaineiston kaupasta (1055/2002)

Laki metsätuhojen torjunnasta (1087/2013)

Valtioneuvoston asetus juurikäävän torjunnasta (264/2016)

Valtioneuvoston asetus puutavaran poiskuljettamista koskevasta aluejaosta (1309/2013)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran poistamisen vaihtoehtoisista toimenpiteistä ja omavalvontailmoituksesta (6/2014)

Laki rikoslain 48 a luvun 3 §:n muuttamisesta (1086/2013)


Rahoituslainsäädäntö

Kestävän metsätalouden määräaikainen rahoituslaki (34/2015).

Laki kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain muuttamisesta (202/2017), voimaan 20.4.2017

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain voimaantulosta (593/2015)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta (594/2015)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (263/2016)

Valtioneuvoston asetus kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (220/2017), voimaan 20.4.2017

Valtioneuvoston asetus metsätalouden ympäristötuen laskennassa käytettävästä puukuutiometrin keskikantohinnasta (595/2015)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kestävän metsätalouden rahoitukseen liittyvien asiakirjojen sisältövaatimuksista annetun maa- ja metsätalousministeriön asetuksen muuttamisesta (266/2016)


Hirvieläinvahinkojen korvaaminen

Riistavahinkolaki (105/2009)

Valtioneuvoston asetus riistavahingoista (309/2013)

 

Organisaatiot

Laki Metsähallituksesta (234/2016)

Laki valtion metsätalousosakeyhtiöstä (235/2016)

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksesta (247/2016)

Valtioneuvoston asetus Metsähallituksen lainanoton rajoista ja ehdoista (248/2016)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus eräiden Metsähallituksen julkisten hallintotehtävien suoritteiden maksuista (1592/2015)

Laki Suomen metsäkeskuksesta (418/2011)

Valtioneuvoston asetus Suomen metsäkeskuksen toiminnasta (1448/2014)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Suomen metsäkeskuksen julkisen palvelun yksikön suoritteiden maksullisuudesta annetun MMM:n asetuksen muuttamisesta (130/2015)

Laki Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä (419/2011)

Laki Luonnonvarakeskuksesta (561/2014)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus Luonnonvarakeskuksen maksullisista suoritteista (1157/2014)
 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiosta osakeyhtiö 1.1.2015 alkaen

Laki menettelyistä muodostettaessa Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio osakeyhtiöksi (968/2014)

Laki metsänhoitoyhdistyksistä (534/1998)

Asetus metsänhoitoyhdistyksistä (1227/1998)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus vuoden 2013 metsänhoitomaksun perusteesta (529/2013)

Yhteismetsälaki (109/2003)

Puutavaranmittaus

Laki puutavaran mittauksesta (414/2013)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus puutavaran virallisesta mittauksesta, valvontamittauksesta ja mittauslautakunnan käsittelystä perittävästä maksusta (1118/2013)

Valtioneuvoston asetus puutavaranmittauksen neuvottelukunnasta (457/2013)


Lisää puutavaran mittauksesta annettuja asetuksia ja määräyksiä Luonnonvarakeskuksen sivuilla
 

Puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattaminen

Laki puutavaran ja puutuotteiden markkinoille saattamisesta (897/2013)

Laki rikoslain 48 a luvun muuttamisesta (898/2013)

Laki FLEGT-lupajärjestelmästä (1425/2014)


Luonnonsuojelu

Luonnonsuojelulaki (1096/1996)