FI SV EN

Kansallinen energia- ja ilmastopolitiikka

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle selonteon energia- ja ilmastopolitiikasta vuosina 2001, 2005, 2008 ja 2013. Uuden energia- ja ilmastostrategian valmistelut on aloitettu työ- ja elinkeinoministeriön johdolla ja sen on määrä valmistua vuonna 2016.

Lisätietoja: Työvoima- ja elinkeinoministeriö energia-ja ilmastostrategia 2016

Voimassa oleva 2013 energia- ja ilmastostrategia

Maatalouden ilmasto-ohjelma

Maatalouden ilmasto-ohjelma ”Askeleita kohti ilmastoystävällistä ruokaa” julkaistiin 2014. Ohjelmassa esitellään 76 ruuantuotannon ja -kulutuksen ilmastonmuutokseen sopeutumista lisäävää ja/tai ilmastonmuutosta hillitsevää toimenpidettä. Valitut toimenpiteet ovat uusimmat tutkimustiedon mukaisia sekä perustuvat ruokajärjestelmän asiantuntijoiden näkemyksiin.

Ilmastolaki ja lain mukainen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma

Kansallinen ilmastolaki (609/2015) astui voimaan 1.6.2015. Laissa säädetään ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmästä ja ilmastotavoitteiden toteutumisen seurannasta. Laissa asetetaan pitkän aikavälin kasvihuonekaasujen päästövähennystavoitteeksi 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä verrattuna vuoden 1990 päästötasoon.

Ilmastolain mukainen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma koskee päästökaupan ulkopuolista sektoria – liikennettä, rakennusten erillislämmitystä, jätettä ja maataloutta – ja sisältää ilmastotoimenpideohjelman ja päästökehitysarviot. Ympäristöministeriö koordinoi suunnitelman laatimista, ja kukin ministeriö valmistelee omaa hallinnonalaansa koskevan osuuden suunnitelmaan. Suunnitelma valmistellaan yhteistyössä kansallisen energia- ja ilmastostrategian kanssa ja suunnitelma tulee valtioneuvoston hyväksyttäväksi 2017.

Ilmastopolitiikan suunnitelma vuoteen 2030

Energiatehokkuuden toimialasopimus maatalous- ja puutarhasektorilla

Maatalous-ja puutarhasektorin vuosien 2016-2020 energiatehokkuustoimia koskeva toimialasopimus / branschavtal allekirjoitettiin syksyllä 2016. Sopimuksessa maa- ja metsätalousministeriö sekä maatalous- ja puutarhasektorin valtakunnalliset tuottajajärjestöt sitoutuvat edistämään sektorin energiatehokkuutta ja kannustamaan maatiloja energiatehokkuustoimiin.

Energiatehokkuuden edistämistä koskevaa neuvontaa ja rahoitusta on saatavilla mm. Manner-Suomen maaseutuohjelman Neuvo 2020-järjestelmän sekä maatilojen investointitukien kautta. Energiatehokkuuden valtakunnallisen koordinaatiohankkeen kokoamaa tietoa ohjelman energiatoimenpiteistä löytyy sivustolta www.energiatehokkaasti.fi