FI SV EN

Harkinnanvaraiset maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen neuvontaa sekä 4H-toimintaa koskevat valtionavustukset

Yleistä

Valtionavustusta voidaan myöntää maatalouden neuvontaa ja kehittämistoimintaa harjoittaville yleishyödyllisille maaseudun neuvontajärjestöille, joita voivat olla rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt. Avustukset myönnetään momentilta 30.10.50.

Lisäksi avustusta voidaan myöntää 4H-järjestöille 4H-toimintaan. Avustukset myönnetään momentilta 30.10.55.

Avustettavan toiminnan tulee olla säädösten mukaista ja sen tulee aina tukea valtion talousarviossa kyseiselle määrärahalle asetettuja tavoitteita.

Elinkeinoneuvonnan avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin (688/2001) ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta (VNA 431/2016), linkki:  http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2016/20160431).

4H -neuvonnan avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin (688/2001).

Elinkeinoneuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää vuosittain hakemuksesta harkinnanvaraisia valtionavustuksia maaseudun neuvontajärjestöille maatilatalouden ja maatilatalouden yhteydessä harjoitettavan muun yritystoiminnan kehittämiseen .

Avustus on yleisavustusta, jota voidaan hakea valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn, yksilöityyn osaan sen toiminnasta.

Ministeriö edellyttää, että valtionavulla tuettu neuvontatoiminta on valtakunnallisesti kattavaa (VNA 431/2016, 4 §). Kattavuudella tarkoitetaan kahta asiaa: valtionapuista neuvontaa on saatavilla mahdollisimman samantasoisena ja kustannuksiltaan kohtuullisena joka puolella maata (maantieteellinen kattavuus) ja sitä, että neuvontatoiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti ko. elinkeinoneuvonnan kohderyhmät (asiakaskattavuus).

4H-neuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö tukee 4H-toimintaa, jonka tarkoituksena on mm. edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelutoimintaa, työllistämällä nuoria sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen omalla kotiseudulla.

Avustus on yleisavustusta, jota voidaan myöntää valtionavustuksen saajan toimintaan yleisesti tai tiettyyn osaan sen toiminnasta.

Avustusten määrä ja valtionavustusten hakeminen

Myönnettävän avustuksen enimmäismäärä on 50 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista (VNA 431/2016, 5 §), jollei avustettavan toiminnan tavoitteiden saavuttamiseksi välttämättömistä ja perustelluista syistä muuta johdu.

Hakuajat

Yleisavustus:

Avustusta koskeva hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriölle avustettavaa toimintavuotta edeltävän kalenteri- vuoden loppuun mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö tiedottaa erikseen mahdollisuudesta hakea erityisavustusta.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sähköisesti ministeriön kirjaamoon. Myös sähköisesti toimitetuttujen asiakirjojen tulee olla hakijayhteisön nimenkirjoitusoikeuden omaavien allekirjoittamia. Tällöin asiakirjat toimitetaan skannattuina ministeriön kirjaamon sähköpostiin.
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mmm.fi

Ministeriön postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO
 

Lisätietoja