FI SV EN

Harkinnanvaraiset maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen neuvontaa sekä 4H-toimintaa koskevat valtionavustukset

Elinkeinoneuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää hakemuksesta vuosittain harkinnanvaraisia valtionavustuksia maaseudun neuvontajärjestöille maatilatalouden ja maaseudun muun yritystoiminnan kehittämiseen ja elinvoimaisen maaseudun säilyttämiseen yhteiskunnan kannalta tarpeellisena pidettävällä tavalla.

Ministeriö edellyttää, että valtionavulla tuettu neuvontatoiminta on valtakunnallisesti kattavaa. Kattavuudella tarkoitetaan kahta asiaa: valtionapuista neuvontaa on saatavilla mahdollisimman samantasoisena ja kustannuksiltaan kohtuullisena joka puolella maata (maantieteellinen kattavuus) ja sitä, että neuvontatoiminta tavoittaa mahdollisimman laajasti ko. elinkeinoneuvonnan kohderyhmät (asiakaskattavuus).

Avustukset myönnetään valtion talousarvion kansallisista varoista ja avustusten myöntäminen perustuu valtionavustuslakiin ja sen nojalla annettuun valtioneuvoston asetukseen maaseudun neuvontajärjestöjen valtionavustuksista.

4H-neuvonta

Maa- ja metsätalousministeriö tukee 4H-toimintaa, jonka tarkoituksena on edistää maaseudun elinvoimaisuutta ja vetovoimaisuutta asuinympäristönä tarjoamalla monipuolista harrastus- ja palvelutoimintaa, työllistämällä nuoria sekä tarjoamalla heille mahdollisuuksia yrittäjyyden kokeilemiseen omalla kotiseudulla.

4H-järjestö on valtakunnan suurin nuorisojärjestö, jossa on yhteensä 270 valtionavustusta saavaa yhdistystä, joiden toiminta kattaa noin 90 % Suomen kunnista. Jäseniä yhdistyksissä on noin 70 000.

Avustusten määrä

Valtion talousarviossa on vuosittain myönnetty elinkeinoneuvontaa harjoittavien neuvontajärjestöjen tukemiseen määrärahoja yhteensä noin 6,2 miljoonaa euroa ja 4H-neuvontaan noin 3,8                       miljoonaa euroa.

Valtionavustusta myönnetään maatalouden ja muiden maaseutuelinkeinojen neuvontaa ja kehittämistoimintaa sekä 4H-toimintaa harjoittaville yleishyödyllisille maaseudun neuvontajärjestöille, joita voivat olla rekisteröidyt yhdistykset ja muut yhteisöt.

Harkinnanvaraisten valtionavustusten hakeminen

Maa- ja metsätalousministeriö myöntää sekä yleis- että erityisavustuksia.

Yleisavustus (myönnetään saajan sääntöjen mukaiseen toimintaan yleisesti tai tiettyyn, yksilöityyn osaan sen toiminnasta): Avustusta koskeva hakemus on toimitettava maa- ja metsätalousministeriöön avustettavaa toimintavuotta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä (valtionavustusasetuksen 5 §).

Erityisavustus, mm. hankeavustus (kokeilu-, käynnistämis-, tutkimus- tai kehittämishanke ym.) tai investointiavustus: Hakemukset on toimitettava ministeriöön hankevuotta edeltävän kalenterivuoden lokakuun loppuun (31.10) mennessä.

Hakemukset pyydetään toimittamaan sekä kirjallisesti että sähköisesti ministeriön kirjaamoon.
Postiosoite: Maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO
Sähköpostiosoite: kirjaamo@mmm.fi

Lisätietoja

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162472