Liikenteen biopolttoaineet

Liikenteen biopolttoaineita voidaan tuottaa useista eri biomassoista ja biojätteistä ja käytössä on useita erilaisia valmistusteknologioita. Kaikki Suomessa jakelussa olevat liikenteen polttonesteet sisältävät nykyisin biokomponentteja. Liikenteen lisäksi bionesteitä ja biokaasua voidaan hyödyntää myös lämmityksessä.

Metsäpohjaiset biopolttoaineet luetaan kehittyneisiin biopolttoaineisiin

Metsäbiomassoista voidaan tuottaa nestemäisiä biopolttoaineita useilla eri teknologioilla, kuten esimerkiksi pyrolyysin avulla, kaasuttamalla Fischer-Tropsch -synteesin avulla tai jatkojalostamalla selluntuotannon yhteydessä syntyvää mäntyöljyä.

Metsäbiomassoista valmistetut biopolttoaineet luetaan kehittyneisiin biopolttoaineisiin. Kehittyneiden, eli toisen ja kolmannen sukupolven liikennepolttoaineiden valmistus ei kilpaile ruoan tai rehun tuotannon kanssa, sillä valmistuksessa ei käytetä ruoaksi kelpaavia raaka-aineita.

Uusiutuvan energian direktiiviehdotuksessa linjataan liikennebiopolttoaineille tavoitteita vuoteen 2030 asti

Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2016 ehdotuksen uudeksi uusiutuvan energian direktiiviksi (RED II). Direktiivissä asetetaan mm. liikennebiopolttoaineille tavoiteosuus, kattoprosentti ensimmäisen sukupolven biopolttoaineille sekä asetetaan kriteerit, jotka liikennebiopolttoaineen tulee täyttää jotta se luokiteltaisiin kestäväksi. Vastaavat vuoteen 2020 ulottuvat tavoitteet on asetettu vuonna 2009 nykyisin voimassaolevassa direktiivissä sekä sen päivitystä koskeneessa nk. ILUC-direktiivissä vuodelta 2015.

Syksyn 2017 aikana sekä jäsenmaat että Euroopan parlamentti ovat valmistelleet muutosehdotuksia komission pohjaesitykseen. Direktiivin on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2021 alusta lähtien.

Unionin jäsenmaiden ministereistä koostuva energianeuvosto vahvisti näkemyksensä direktiiviesityksestä 18.12.2017. Liikenteen osalta neuvosto asetti uusiutuvien osuudelle 14% tavoitteen. Liikenteen kehittyneille biopolttoaineille neuvosto asetti kolmen prosentin minimitavoitteen vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi neuvosto esittää, että näille nk.tuplalaskenta olisi sallittua. Komissio esitti omassa ehdotuksessaan 3,6 prosentin osuutta kehittyneille liikennebiopolttoaineille vuodelle 2030, ilman tuplalaskentaa.

Euroopan parlamentin täysistunnon on tarkoitus äänestää direktiiviesityksestä 16.1.2018. Myös parlamentti tekee muutosesityksiä komission pohjaehdotukseen. Tämän jälkeen käynnistyvät nk. kolmikantaneuvottelut komission, neuvoston ja parlamentin välillä. Kolmikantaneuvottelut eli trilogit tulevat ajoittumaan vuodelle 2018.

Kansallisesti tavoitteena nostaa liikenteen biopolttoaineiden osuus 30 prosenttiin

Marraskuussa 2016 julkaistun kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan liikenteen biopolttoaineiden energiasisällön fyysinen osuus kaikesta tieliikenteeseen myydystä polttoaineesta nostetaan 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Muualla palvelussamme

Biomassan kestävyyskriteerit

Muualla verkossa:

Kansallinen energia- ja ilmastostrategia (2016)
Liikenne- ja viestintäministeriö:
Motiva: Liikenteen biopolttoaineet
Öljy- ja biopolttoaineala ry

 

 

Lisätietoja:

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   etunimi.sukunimi@mmm.fi