Metsätietolain muuttaminen

Maa- ja metsätalousministeri on käynnistänyt säädöshankkeen Suomen metsäkeskuksen metsätietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta (metsätietolaki) koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokaudella 2016. Metsätieto ja sähköiset palvelut -hanke on osa pääministeri Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelman ”Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä” -kärkihanketta. Hankkeen tavoitteena on luoda edellytyksiä seuraavan sukupolven metsätietojärjestelmälle, tehostaa metsävaratietojen hyödyntämistä ja kehittää metsänomistajalle ja toimijoille suunnattuja sähköisiä palveluita. Hyödyntämisen tehostaminen edellyttää muun muassa tiedon saatavuutta ja tehokasta liikkuvuutta. Hankkeen taustalla on myös komission Suomelle antama virallinen huomautus koskien ympäristötietojen saatavuutta. Komission mielestä metsätietojärjestelmän luovutuskäytännöt eivät ole ympäristötietojen saatavuutta koskevan direktiivin mukaisia, koska julkisia ympäristötietoja koskevat tietopyynnöt tulee perustella ja luovuttamista rajoittavat henkilötietojen suojaa koskevat säännökset.

Metsätietolakiin on tarkoitus lisätä säännös, joka mahdollistaa julkisten ympäristötiedoiksi katsottavien metsätietojärjestelmän tietojen luovuttamisen ilman nykyisiä henkilötietojen luovuttamisen menettelyjä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vastedes pelkät metsävaratiedot olisivat verkossa tai Metsään.fi-palvelussa kenen tahansa saatavilla. Muutos liittyy ympäristötietojen saatavuutta koskevan direktiivin täytäntöönpanoon. Uusi säännös ei koske maanomistajien nimi- ja yhteystietojen luovuttamista. Niiden luovuttamista rajoittaisivat jatkossakin henkilötietojen suojaa koskevat säännökset.

Samassa yhteydessä tarkistettaisiin säännöstä, joka koskee henkilötietojen luovuttamista teknisen käyttöyhteyden avulla. Metsäkeskuksen Metsään.fi-palvelussa on kyse tällaisesta luovutustavasta. Henkilötietojen luovuttamisella tarkoitetaan tässä, että tietojen luovuttaminen koskee sekä maanomistajan nimi- ja yhteystietoja että metsävaratietoja. Nykyisin pääsääntönä on, että henkilötietojen luovuttaminen Metsään.fi-palvelussa edellyttää suostumusta. Jatkossa tällaisen luovutuksen perusteena voisi olla muukin henkilötietolaissa tai muussa laissa säädetty peruste kuten esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpano tai toimeksiannon hoitaminen. Tiedot luovutetaan vain siinä laajuudessa kuin tiedot ovat tarpeen ilmoitettua käyttötarkoitusta varten.

Lisäksi tarkistettaisiin säännöstä, joka koskee maanomistajan yhteystietojen luovuttamista suoramarkkinointiin. Nykyisin useimmat maanomistajien yhteystietojen valintaperusteet kytkeytyvät henkilöön (esimerkiksi uusi metsänomistaja tai naismetsänomistaja). Lakiin lisättäisiin muutama uusi maanomistajien yhteystietojen valintaperuste. Lisättävien valintaperusteiden osalta valmistelussa kiinnitetään huomiota siihen, että valintaperuste on relevantti ja tarpeellinen suoramarkkinoinnissa. Kuten nykyisinkin maanomistaja voisi halutessaan kieltää suoramarkkinoinnin.

Metsävaratietojen päivittämisessä ei nykyisin ole mahdollista hyödyntää ns. joukkoistettua tiedonkeruuta. Lakia tarkistettaisiin siten, että metsäkeskus voisi vastaanottaa kenen tahansa toimittamaa metsävaratietoa. Metsäkeskus arvioisi tietojen luotettavuuden, koska lainsäädäntö velvoittaa metsäkeskusta kiinnittämään huomiota tietojen laatuun. Metsäkeskus päivittäisi metsävaratietoja vain luotettavaksi arvioiduilla tiedoilla.

Asiakirjat:

Säädöshankkeen asettaminen

Katso myös:

MMM:n tiedote 7.11.2016: Metsätietolain muutosehdotus lausuntokierrokselle

MMM:n tiedote 9.3.2016: Metsätieto ja sähköiset palvelut -hankkeelle neljä miljoonaa euroa

MMM:n tiedote 9.3.2016: Maa- ja metsätalousministeriö tukee sähköisen puukauppapaikan perustamista

Metsätieto ja sähköiset palvelut

 

Lisätietoja

Niina Riissanen, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339  


Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162451