Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Geodeettinen laitos (GL) 1.1.2015 lukien osa Maanmittauslaitosta.

Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)

Maanmittauslaitos (MML)

Maaseutuvirasto (MAVI)

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus (MTT) 1.1.2015 lukien osa Luonnonvarakeskusta.

Metsäntutkimuslaitos (METLA) 1.1.2015 lukien osa Luonnonvarakeskusta.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) 1.1.2015 lukien osa Luonnonvarakeskusta.

Ministeriön tulossopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (vesitalous)

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 2014

Suomen ympäristökeskus 2014

Eduskunnan päättämät talousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

2015 2014 2013 2012 2011 2010

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

I/2014 II/2014 III/2014

I/2013 II/2013 III/2013 IV/2013 V/2013

I/2012 II/2012 III/2012

I/2011 II/2011 III/2011 IV/2011

I/2010 II/2010 III/2010 IV/2010

Seurannan asiakirjat

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset liitteineen

2015 2014 2013 2012

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto

2015 2014 2013 2012

Maatalouden interventiorahasto

2015 2014 2013 2012

Ministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Geodeettinen laitos 2014 2013 2012

Elintarviketurvallisuusvirasto 2015 2014 2013 2012

Luonnonvarakeskus 2015

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2014 2013 2012

Maanmittauslaitos 2015 2014 2013 2012

Maaseutuvirasto 2015 2014 2013 2012

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2015 2014 2013 2012

Maatalouden interventiorahasto 2015 2014 2013 2012

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2014 2013 2012

Metsähallitus 2013 2012

Metsäntutkimuslaitos 2014 2013 2012

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2014 2013 2012

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne sisältävät ministeriön antamia ohjeita hallinnonalan virastojen suunnittelua ja seurantaa varten. Suunnitelmat -kohdan asiakirjat ovat ministeriön omia ehdotuksia eivätkä lopullisia eduskunnan tai valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja.

Ohjeet

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmat

2015-2018 2014-2017 2013-2016 2012-2015 2011-2014 2010-2013 2009-2012

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset talousarvioksi

Linkki ministeriön talousarvioehdotuksiin

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset lisätalousarvioksi

Linkki ministeriön lisätalousarvioehdotuksiin

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi niiden sisältö on muotoutunut jatkovalmisteluissa hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.

 

Muualla verkossa