Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan suunnittelun asiakirjat

Tämän sivun sisällön tuottaja on maa- ja metsätalousministeriö (MMM).

Hallinnonalan tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Asiakirjat on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin ja muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat hallinnonalojen tavoitteet (tulostavoiteasiakirja), ministeriön hallinnonalaansa kuuluvien virastojen ja laitosten kanssa tekemät tulossopimukset ja eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat toimintakertomus ja ministeriön antamat kannanotot virastojen ja laitosten tilinpäätöksiin ja toimintakertomuksiin.

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan tulostavoitteet

2017 2016 2015 2014

Maa- ja metsätalousministeriön tulostavoitteet

2017 2016 2015 2014

Ministeriön ja virastojen väliset tulossopimukset

Elintarviketurvallisuusvirasto (EVIRA)

Maanmittauslaitos (MML)

Maaseutuvirasto (MAVI)

Ministeriön tulossopimukset muiden ohjattavien tahojen kanssa

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (vesitalous)

Metsähallituksen julkiset hallintotehtävät 2014

Suomen ympäristökeskus 2014

Eduskunnan päättämät talousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

2017 2016 2015 2014

Eduskunnan päättämät lisätalousarviot (MMM:n pääluokka on 30)

2016

Tulosohjaus

Maa- ja metsätalousministeriö ohjaa hallinnonalansa virastojen ja laitosten toimintaa ja voimavarojen käyttöä tulosohjauksella. Kun eduskunta on vuodenvaihteessa hyväk­synyt valtion talousarvion vahvistaa ministeriö tärkeimmät tavoitteet yhteis­kunnallisen vaikuttavuuden kehitykselle ministeriön toimialalla sekä ohjattavien toiminnalliselle tuloksellisuudelle ja voimavarojen hallinnalle.

Tulostavoitteet esitetään käyttämällä mahdollisuuksien mukaan niitä kuvaavia tunnuslukuja, joita täydennetään tarpeen mukaan laadullisesti ilmaistuilla tavoitteilla. Tavoitteet asetetaan pidemmän aikavälin politiikkasektoreiden strategisten linjausten pohjalta rullaavasti varsinaisina tavoitteina budjettivuodelle ja alustavina tavoitteina neljälle seuraavalle vuodelle.

Maa- ja metsätalousministeriön tulosohjaamia virastoja ja laitoksia ovat: Elintarviketurvallisuusvirasto (Evira), Luonnonvarakeskus (Luke), Maaseutuvirasto (Mavi), Maanmittauslaitos (MML), liikelaitos Metsähallitus (MH), Suomen ympäristökeskus (Syke), aluehallintovirastot (AVIt), elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskukset (ELYt). Lisäksi ministeriö tulosohjaa Suomen riistakeskusta (SRK) ja Suomen metsäkeskusta (SMK).

Ministeriön vahvistamat tulostavoitteet virastolle ja laitokselle julkistetaan ministeriön ja vi­raston/ laitoksen yhdessä allekirjoittamalla tulostavoiteasiakirjalla, tulossopimuksella.

Tulostavoitteiden toteutumista seurataan väliraportein sekä viraston/laitoksen seuraavan vuoden keväällä laatiman ja julkaiseman tilinpäätöksen avulla. Lisäksi ministeriö laatii kunkin viraston tilinpäätöksestä kannanoton.

Sekä tulossopimukset että tilinpäätökset ja muut seuranta-asiakirjat julkaistaan valtion Netra.fi-sivuston ”Asiakirjat” -osioissa.

 

Seurannan asiakirjat

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset liitteineen

2016 2015 2014

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto

2015 2014

Maatalouden interventiorahasto

2015 2014

Ministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Elintarviketurvallisuusvirasto 2015 2014

Luonnonvarakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 2014

Maaseutuvirasto 2015 2014

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2015 2014

Maatalouden interventiorahasto 2015 2014

Metsähallitus 2015 2014

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

 

 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne sisältävät ministeriön antamia ohjeita hallinnonalan virastojen suunnittelua ja seurantaa varten. Suunnitelmat -kohdan asiakirjat ovat ministeriön omia ehdotuksia eivätkä lopullisia eduskunnan tai valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja.

Ohjeet

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmat

2015-2018

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset talousarvioksi

Linkki ministeriön talousarvioehdotuksiin

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset lisätalousarvioksi

Linkki ministeriön lisätalousarvioehdotuksiin

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi niiden sisältö on muotoutunut jatkovalmisteluissa hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.

 

Muualla verkossa