Seurannan asiakirjat

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset liitteineen

2016 2015 2014

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto

2015 2014

Maatalouden interventiorahasto

2015 2014

Ministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Elintarviketurvallisuusvirasto 2015 2014

Luonnonvarakeskus 2015

Maanmittauslaitos 2015 2014

Maaseutuvirasto 2015 2014

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2015 2014

Maatalouden interventiorahasto 2015 2014

Metsähallitus 2015 2014

 

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

 

 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne sisältävät ministeriön antamia ohjeita hallinnonalan virastojen suunnittelua ja seurantaa varten. Suunnitelmat -kohdan asiakirjat ovat ministeriön omia ehdotuksia eivätkä lopullisia eduskunnan tai valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja.

Ohjeet

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmat

2015-2018

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset talousarvioksi

Linkki ministeriön talousarvioehdotuksiin

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset lisätalousarvioksi

Linkki ministeriön lisätalousarvioehdotuksiin

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi niiden sisältö on muotoutunut jatkovalmisteluissa hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.

 

Muualla verkossa