Seurannan asiakirjat

Maa- ja metsätalousministeriön tilinpäätökset liitteineen

2015 2014 2013 2012

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan rahastojen tilinpäätökset

Maatilatalouden kehittämisrahasto

2015 2014 2013 2012

Maatalouden interventiorahasto

2015 2014 2013 2012

Ministeriön kannanotot virastojen tilinpäätöksistä ja toimintakertomuksista

Geodeettinen laitos 2014 2013 2012

Elintarviketurvallisuusvirasto 2015 2014 2013 2012

Luonnonvarakeskus 2015

Maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus 2014 2013 2012

Maanmittauslaitos 2015 2014 2013 2012

Maaseutuvirasto 2015 2014 2013 2012

Maatilatalouden kehittämisrahasto 2015 2014 2013 2012

Maatalouden interventiorahasto 2015 2014 2013 2012

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus 2014 2013 2012

Metsähallitus 2013 2012

Metsäntutkimuslaitos 2014 2013 2012

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos 2014 2013 2012

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan virastojen ja laitosten tilinpäätökset ovat kunkin viraston/laitoksen omalla NETRA-sivulla.

 

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne sisältävät ministeriön antamia ohjeita hallinnonalan virastojen suunnittelua ja seurantaa varten. Suunnitelmat -kohdan asiakirjat ovat ministeriön omia ehdotuksia eivätkä lopullisia eduskunnan tai valtioneuvoston vahvistamia asiakirjoja.

Ohjeet

Suunnitelmat

Maa- ja metsätalousministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmat

2015-2018 2014-2017 2013-2016 2012-2015 2011-2014 2010-2013 2009-2012

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset talousarvioksi

Linkki ministeriön talousarvioehdotuksiin

Maa- ja metsätalousministeriön ehdotukset lisätalousarvioksi

Linkki ministeriön lisätalousarvioehdotuksiin

Talousarvioehdotus ja lisätalousarvioehdotukset ovat ministeriön ehdotuksia, eikä niiden sisältö välttämättä vastaa sitä, millaiseksi niiden sisältö on muotoutunut jatkovalmisteluissa hallituksen talousarvioesitykseen ja eduskunnan vahvistamaan talousarvioon.

Arvioinnit ja selvitykset

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomukset VTV:n sivuilla.

 

Muualla verkossa