Ändring av lagen om skoglig information

Jord- och skogsbruksministern har inlett ett lagstiftningsprojekt för ändringar i lagen om Finlands skogscentrals system för skoglig information (lagen om skoglig information). Avsikten är att propositionen ges till riksdagen på höstsessionsperioden2016. Projektet Skoglig information och elektroniska tjänster är ett led i spetsprojektet "Fram för trä och nya skogsprodukter" i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering. Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för nästa generations skogsdatasystem, effektivisera användningen av skogsdata och utveckla elektroniska tjänster för skogsägare och skogsbranschaktörer. En effektivisering av användningen av skogsdata förutsätter bland annat tillgång till information och effektiv rörlighet. Bakom projektet ligger också kommissionens officiella anmärkning till Finland om tillgången till miljöinformation. Enligt kommissionen motsvarar förfarandena för utlämnande av uppgifter från systemet för skoglig information inte kraven i direktivet om rätt att ta del av miljöinformation, eftersom en begäran om offentliga miljöuppgifter ska motiveras och bestämmelserna om skydd för personuppgifter begränsar utlämnandet.

Avsikten är att till lagen om skoglig information foga en bestämmelse som gör det möjligt att lämna ut sådana offentliga uppgifter från systemet för skoglig information som betraktas som miljöinformation utan de nuvarande förfarandena för utlämnade av personuppgifter. I praktiken innebär detta till exempel det, att framöver ska uppgifter som endast gäller skogsbeståndet finnas tillgängliga för alla på webben eller i tjänsten MinSkog.fi.  Ändringen hänför sig till genomförandet av direktivet om rätt att ta del av miljöinformation. Den nya bestämmelsen gäller inte utlämnande av markägares namn- och kontaktuppgifter. Utlämnandet av dessa uppgifter kommer också i fortsättningen att begränsas av bestämmelserna om skydd för personuppgifter.

Samtidigt ska bestämmelsen om utlämnande av personuppgifter via en teknisk anslutning ses över. I skogscentralens tjänst MinSkog.fi är det fråga om ett sådant sätt för utlämnande av uppgifter. Med utlämnande av personuppgifter avses här att utlämnandet av information gäller markägarens namn- och kontaktuppgifter samt uppgifter om skogstillgångar. För närvarande är huvudregeln den att utlämnande av personuppgifter i tjänsten MinSkog.fi förutsätter samtycke. I fortsättningen kan också någon annan grund som anges i personuppgiftslagen eller i någon annan lag, såsom till exempel genomförandet av ett avtal eller skötseln av ett uppdrag, utgöra en grund för utlämnande av information. Uppgifter lämnas endast i den utsträckning som uppgifterna är nödvändiga för det användningsändamål som angetts.

Dessutom ska bestämmelsen om lämnande av markägarens kontaktuppgifter för direktmarknadsföring ses över. För närvarande är de flesta urvalskriterierna för markägare kopplade till personen (till exempel ny skogsägare eller kvinnlig skogsägare). Till lagen fogas några nya urvalskriterier för markägares kontaktuppgifter. När det gäller de urvalskriterier som tillfogas, fäster man i samband med beredningen uppmärksamhet vid det att urvalskriteriet är relevant och behövligt i direktmarknadsföring. Markägaren ska på samma sätt för närvarande kunna förbjuda direktmarknadsföring.

Vid uppdatering av information om skogstillgångar är det för närvarande inte möjligt att använda sig av så kallad massinsamling av data. Lagen preciseras så att skogscentralen kan ta emot uppgifter om skogstillgångar som lämnas av vem som helst. Skogscentralen bedömer uppgifternas tillförlitlighet, eftersom lagstiftningen förpliktar skogscentralen att fästa uppmärksamhet vid informationens beskaffenhet. Skogscentralen uppdaterar uppgifterna om skogstillgångar endast med uppgifter som bedöms vara tillförlitliga.

Handlingar

Tillsättandet av projektet (på finska)

På vår webbplats

Skogsdata och elektroniska tjänster

Mer information

Niina Riissanen, ylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162339  


Kirsi Taipale, Lainsäädäntöneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Oikeudellinen yksikkö 0295162451