Användning av virke för energiproduktion

I huvudsak använder man träbränslen för alstring av värme och el. Från trädbiomassa framställer man också flytande bränslen som ersätter olja i trafik och eldning.

Under de senaste åren har man täckt en fjärdedel av den totala energiförbrukningen med träbränslen. Från år 2012 har träbränslen varit den viktigaste energikällan i Finland, olja låg på andra platsen. Den största delen av dessa bränslen fås från skogsindustrins biprodukter, dvs. bark, sågspån och returlutar.

Användningen av skogsflis

Efter år 2000 har användningen av skogsflis nästan niodubblats i Finland, år 2014 uppgick mängden till 8,3 miljoner kubikmeter. Största delen, dvs. 7,6 miljoner kubikmeter, utnyttjades i värmeanläggningar och kraftverk. Utöver dessa använder man skogsflis för eldning i småhus, närmast på gårdar.

I nationell energi- och klimatstrategien (2013) sätter målet för ökad användning av förnybar energi i Finland. Målet för år 2020 är att öka användningen av skogsflis vid alstring av el och värme till 25 TWh energi. Detta motsvarar ca 13,5 kubikmeter skogsflis per år vid el- och värmeproduktion. Förutom skogsflis är ett ytterligare mål att öka användningen av träpelletar och produktionen av biobränslen för trafiken i Finland.

Om nya mål som gäller år 2030 tas beslut bl.a. i samband med att man uppställer EU:s klimat- och energimål 2030.

 

På andra webbplatser

Skogsvårdsrekommendationer för drivning av energivirke, arbetshandbok (på finska)

Energi- och klimatstrategi 2016

Infografik om Finlands klimatpolitik

LUKE: Statistikdatabas Energianvendningen av trä

Skogscentralen: Energived

ForestEnergy 2020 (på finska)


 

Mer information

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350