Övervakning av kommersiellt fiske och kvotuppföljning

EU-medlemsstaterna är skyldiga att säkerställa att författningarna om den gemensamma fiskepolitiken genomförs och att efterlevnaden av dessa övervakas effektivt. Målen för författningarna är bevarande av mångfalden hos havsnaturen och ett hållbart utnyttjande av fiskbestånden. Jord- och skogsbruksministeriet har i uppgift att styra, finansiera oh samordna övervakningen av det kommersiella fisket samt bereda lagstiftning som gäller den nationella övervakningen.

Det kommersiella fisket i havet övervakas av NTM-centralen i Egentliga Finland, Ålands landskapsregering och Gränsbevakningsväsendet. NTM-centralen och Ålands landskapsregering övervakar också lossningen av fångster och den första handeln med fisk. Gränsbevakningsväsendet sköter centrumet för fiskerikontroll. Objekten för övervakning och kontroller är fiskefartygen och det fiske som de bedriver i havet, lossningar av fångstpartier samt verksamheten vid första handel med fisk. Spårbarheten av fiske- och vattenbruksprodukter och konsumentinformationen om dessa övervakas av Evira och kommunens livsmedelsmyndighet.

Se också

Finlands kvotsituation
20.4.2016: Offentlig delgivning om jord- och skogsbruksministeriets beslut om utbyte av fiskekvoter

IUU-fiske (på finska)

Övervakningens kontaktuppgifter

Anvisade landningshamnar

Satellitövervakningssystemet för fiskefartyg

Fartyg som har tillstånd för torskfiske i Östersjön 2016

Mer information

Jarmo Vilhunen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162315  


Ali Lindahl, kalatalousylitarkastaja 
MMM, Luonnonvaraosasto, Elinkeinokalatalousyksikkö 0295162219