Ändringar i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera)

Ett nytt system för finansiering av ett hållbart skogsbruk (Kemera) började gälla i början av juni 2015. På grund av de besparingar som regeringsprogrammet förutsätter har man gjort ändringar i Kemera-lagen och i de med stöd av denna lag utfärdade förordningarna av statsrådet och jord- och skogsbruksministeriet. Genom ändringarna vill man se till att det finns tillräckliga anslag för utbetalning av stöden. Ändringarna av såväl lagen som förordningarna trädde i kraft den 18 april 2016.

 Enligt det gällande systemet beviljas Kemera-stöd följande arbetsslag: tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och uppsamling av klenvirke i samband med vården, vitaliseringsgödsling, vård av myrskog, byggande och grundlig förbättring av skogsvägar, vård av skogsnatur och miljöstödsavtal.

Ändringarna i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk från och med april 2016

Bekämpning av rotticka hör inte längre till arbetsslagen i Kemera. Bestämmelser om ansvaret för bekämpningen i samband med sommaravverkningar finns från den 18 april 2016 i lagen om bekämpning av skogsskador.

Stödet för vitaliseringsgödsling begränsades att omfatta borgödsling och gödsling med aska i torvmarksskog. Stöd beviljas för borgödsling både på mineraljordar och torvmarker. Bestämmelserna om att bevilja stöd för vård av ungskog preciserades så att stöd allt klarare riktas till vård av ungskog med slanor.

I samband med ändringen av Kemera-lagen föreskrevs det om jord- och skogsbruksministeriets behörighet att besluta om fullmakten att bevilja och fördela anslaget mellan arbetsslagen. Vidare kan ministeriet genom sitt beslut avbryta arbetet med att godkänna stödansökningar när fullmakten att bevilja medel har använts fullt ut. Med detta vill man trygga utbetalningen av medel för godkända Kemera-projekt och säkra en jämn användning av statsmedel.

Stödnivåerna för arbetsslagen har sänkts, med undantag av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Stödnivåerna från och med den 18 april 2016:

Åtgärd

Stödnivå

 

Tidigare

Ny, gäller från 18.4.2016

Tidig vård av plantskog

160 €/ha

160 €/ha

Vård av ungskog

230 €/ha

230 €/ha

Vård av ungskog, höjd

220 €/ha

200 €/ha

Den höjda stödnivån sammanlagt

450 €/ha

430 €/ha

Bekämpning av rotticka

70 €/ha

0 €/ha

Vitaliseringsgödsling

40 %

30 %

Vård av torvmarksskog

40; 70 %

30; 60 %

Grundlig förbättring av väg

30; 40; 50 %

35; 45; 60 %

Ny väg 30; 40; 50 % 20; 35; 50 %

 

Ansökningar om stöd för vård av ungskog, tidig vård av plantskog och vitaliseringsgödsling behandlas inte 7.5 – 31.12.2016

Att bevilja Kemera-stöd för tidig vård av plantskog, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling avbröts för i år den 3 maj 2016. Beslutet innebär att de ansökningar om stöd för vård av ungskog, tidig vård av plantskog och vitaliseringsgödsling som Skogscentralen tagit/tar emot under tiden 7.5 – 31.12.2016 avslås. De ansökningar som kommit in senast den 6 maj behandlas av Skogscentralen i den ordning de kommit in enligt fullmakten att bevilja stöd för dessa åtgärder.

Se också:

Lagstiftning

Pressmeddelande 3.5.2016: Beviljandet av Kemera-stöd för vård av planbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling avbryts

Pressmeddelande 14.4.2016: Ändringar i Kemera-stöden

Pressmeddelande 14.4.2016: Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark

Pressmeddelande 11.2.2016: Kemera-skogsstöd uppgår till 55,23 miljoner euro 2016

Pressmeddelande 3.12.2015: Ändringar i Kemera-stödsystemet och lagen om bekämpning av skogsskador

 

 

Mer information

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447