Ändringar i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera)

Det gällande systemet för finansiering av ett hållbart skogsbruk (Kemera) började gälla i början av juni 2015. På grund av de besparingar som regeringsprogrammet förutsätter gjorde man i april 2016 ändringar i Kemera-systemet. Stödnivåerna för arbetsslagen sänktes, med undantag av tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Bekämpning av rotticka hör inte längre till arbetsslagen i Kemera. Bestämmelser om ansvaret för bekämpningen i samband med sommaravverkningar finns nu i lagen om bekämpning av skogsskador. Stödet för vitaliseringsgödsling begränsades att omfatta borgödsling och gödsling med aska i torvmarksskog.

Bestämmelserna om vård av ungskog i lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ska ändras. Projekttiden ska begränsas jämfört med nuläget. I fortsättningen ska arbetet genomföras och en verkställighetsanmälan lämnas inom ett år efter att skogscentralen godkänt finansieringsansökan. Ändringen är planerad att börja gälla senast i april 2017.  Ansökan om stöd för vård av ungskog avbryts så länge lagändringen är under behandling, dvs. stödansökan öppnas inte vid årsskiftet.

Stöd för vård av ungskog kan ännu inte sökas

Den 3 maj 2016 avbröts ansökan om stöd för tidig vård av plantbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling för resten av året. Ansökan för dessa tre arbetsslag har redan öppnats eller ska öppnas år 2017 som följer:

  • Ansökan om stöd för tidig vård av plantbestånd öppnades den 10 oktober 2016
  • Ansökan om stöd för vitaliseringsgödsling öppnas den 1 januari 2017
  • Ansökan om stöd för vård av ungskog öppnas efter att ändringen av Kemeralagen har trätt i kraft

Ansökan om stöd för andra arbetsslag fortsätter som vanligt.

Se också:

Lagstiftning

Pressmeddelande 29.11.2016: Ingen ansökan om stöd för vård av ungskog i januari 2017

Pressmeddelande 5.10.2016: Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd kan sökas från och med den 10 oktober

Pressmeddelande 3.5.2016: Beviljandet av Kemera-stöd för vård av planbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling avbryts

Pressmeddelande 14.4.2016: Ändringar i Kemera-stöden

Pressmeddelande 14.4.2016: Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark

Pressmeddelande 11.2.2016: Kemera-skogsstöd uppgår till 55,23 miljoner euro 2016

Pressmeddelande 3.12.2015: Ändringar i Kemera-stödsystemet och lagen om bekämpning av skogsskador

 

 

Mer information

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447