Ändringarna i Kemera-systemet

Det gällande systemet för finansiering av hållbart skogsbruk (Kemera) började gälla den 1 juni 2015. I april 2016 ändrades systemet på grund av de besparingar som regeringsprogrammet förutsatte. Stödnivåerna för vissa arbetsslag sänktes, bekämpning av rotticka hör inte längre till de arbetsslag som beviljas stöd och stödet för vitaliseringsgödsling begränsades.

Den ändrade lagen om hållbart skogsbruk i kraft den 20 april 2017

Lagändringens syfte är att de arbeten som gäller vård av ungskog ska kunna utföras snabbare än tidigare och att utbetalningen av stöd ska ske i tid. På detta sätt kan man bättre uppskatta hur stora anslag som behövs för de olika åtgärderna. När det gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog kan man lämna bara en verkställighetsanmälan per finansieringsbeslut. Om man ansökt om stöd för tidig vård av plantbestånd, kan man inte i samband med verkställighetsanmälan ansöka om höjt stöd för vård av ungskog.  

Genom förordning av statsrådet ska föreskrivas att arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog ska utföras inom 12 månader efter att åtgärden har beviljats statligt stöd. En verkställighetsanmälan som påvisar att åtgärden är genomförd ska lämnas till Finlands skogscentral inom två månader efter att arbetet har slutförts. I år är det möjligt att bevilja 54,6 miljoner euro i statligt stöd för arbeten som gäller tidig vård av plantbestånd och vård av ungskog. Statsrådets ändrade förordning träder i kraft samtidigt med lagändringen.

Skogscentralen har inte godkänt ansökningar om stöd för vård av ungskog i år. Syftet är att när lagändringen och statsrådets ändrade förordning börjar gälla kan skogscentralen också börja godkänna ansökningar om stöd för vård av ungskog. Ansökan om stöd för de övriga arbetsslagen är öppen.

 

Seminariet Skogsbrukets nya incitamentssystem 6.4.2017

 

Se också:

Begäran om utlåtande om utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk, 13.2.2016

Utkast till statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansiering av hållbart skogsbruk, 6.2.2016

Begäran om utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till ändring av den temporära lagen om finansiering av hållbart skogsbruk, 19.12.2016

Utkast till lagförslag, 19.12.2016

Lagstiftning

Pressmeddelande 16.2.2017: Lagen om finansiering av hållbart skogsbruk ändras – målet att förkorta tiden för genomförande av arbeten för vård av ungskog

Pressmeddelande 20.12.2016: Avbrottet som gäller att ta emot ansökningar om stöd för vård av ungskog fortsätter 2017

Pressmeddelande 29.11.2016: Ingen ansökan om stöd för vård av ungskog i januari 2017

Pressmeddelande 5.10.2016: Kemera-stöd för tidig vård av plantbestånd kan sökas från och med den 10 oktober

Pressmeddelande 3.5.2016: Beviljandet av Kemera-stöd för vård av planbestånd, vård av ungskog och vitaliseringsgödsling avbryts

Pressmeddelande 14.4.2016: Ändringar i Kemera-stöden

Pressmeddelande 14.4.2016: Bekämpning av rotticka ska ske vid avverkning på ofrusen mark

Pressmeddelande 11.2.2016: Kemera-skogsstöd uppgår till 55,23 miljoner euro 2016

Pressmeddelande 3.12.2015: Ändringar i Kemera-stödsystemet och lagen om bekämpning av skogsskador

 

 

Mer information

Marja Hilska-Aaltonen, metsäneuvos 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162447   förnamn.efternamn@mmm.fi