Skogarnas kolsänkor

Skogarna har en viktig roll när det gäller att stävja klimatförändringen. Som ett resultat av fotosyntes binder skogarna och övrig biomassa koldioxid ur atmosfären och de fungerar som betydande kolsänkor. Globalt är avskogningen, som bl.a. beror på att jordbruket breder ut sig och på att det byggs mera, en av de största källorna till utsläpp av växthusgaser.

I Finland uppskattas kollagret i marken i hedskogarna uppgå till cirka 1 300 miljoner ton och kollagret i marken på torvmossarna till cirka 5 500 miljoner ton. I trädbeståndets biomassa är cirka 700 miljoner ton kol bundet, vilket utgör cirka en tiondel av det kol som är bundet i marken.

I Finland har skogarnas kolsänka, dvs. mängden koldioxid i atmosfären som binds till skogarnas tillväxt, från och med 1990 varierat mellan 22 och 50 miljoner ton koldioxidekvivalenter (milj.t CO2 ekv). Detta motsvarar på årsnivå 30 till 60 procent av Finlands årliga totala utsläpp.  

Under Kyotoprotokollets andra åtagandeperiod har Finland internationellt förbundit sig att fram till år 2020 upprätthålla en kolsänka med en storlek på 19 miljoner ton koldioxidekvivalenter per år.

 

Mer information

Tatu Torniainen, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162   förnamn.efternamn@mmm.fi