Hållbarhetskriterier för energibiomassor

Hållbarhetskriterierna för energibiomassor ingår i EU-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor eller RES-direktivet (2009/28/EG). Tills vidare gäller hållbarhetskriterierna enbart biodrivmedel och andra flytande biobränslen.

I Finland har RES-direktivets hållbarhetskriterier satts i kraft genom lagen om biodrivmedel och flytande biobränslen (393/2013).

Hållbarhetskriterier för biodrivmedel

För att biodrivmedel eller flytande biobränslen ska vara hållbara, får råvaran inte komma från vissa typer av områden eller marker. Ytterligare ska utsläppen av växthusgaser under biodrivmedelsproduktionen minska åtminstone med en viss mängd jämfört med fossila bränslen. Ett biodrivmedel måste uppfylla hållbarhetskriterierna för att man ska kunna räkna det med i den nationella kvoten för förnybar energi och bevilja stöd för produktion eller användning av det. Enligt kommissionens förordning om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp utgör biodrivmedel och flytande biobränslen med nollutsläpp ett stödsystem inom handeln med utsläppsrätter. De partier av biodrivmedel och flytande biobränslen som inte fyller hållbarhetskriterierna klassificeras således som fossila bränslen inom handeln med utsläppsrätter. Användningen av sådana leder till att utsläppsrätter måste lämnas tillbaka. 

Även hållbarhetskriterier för fasta energibiomassor diskuteras

RES-direktivet innehåller en artikel som säger att kommissionen ska bedöma om det finns behov att skapa ett liknande hållbarhetssystem även för fasta och gasformiga biomassor som för vätskeformiga biomassor. Utifrån detta har man under de senaste åren fört en diskussion i EU om även fasta och gasformiga energibiomassor behöver hållbarhetskriterier. Med fasta energibiomassor avses således till exempel skogsflis och pelletar som används för alstring av el och värme.

Kommissionen har analyserat frågan i rapporterna år 2011 och 2014. I rapporten State of play on the sustainability of solid and gaseous biomass i juli 2014 konstaterade kommissionen att den inte ser något behov av att skapa hållbarhetskriterier under den period som löper fram till år 2020.

EU:s framtida politik kring biomassor bedöms som bäst i samband med beredningsarbetet som gäller EU:s energi- och klimatpolitik 2030. Samtidigt bedömer man också om det eventuellt finns behov av hållbarhetskriterier för perioden efter 2020.

Kommissionen har planer på att i början av år 2016 ordna ett offentligt internetsamråd kring politiken om hållbar bioenergi.

På andra webbplatser
RES-direktivet om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor 2009/28/EG
ILUC-direktivet (på engelska)
ILUC-direktivet (på finska)
Lag om biodrivmedel och flytande biobränslen 393/2013 (på finska)
Energiverket: Hållbarhetskriterier (på finska)