Träbyggande och trävaruprodukter

De största produktionsområdena inom trävaruindustrin är såg- och träskiveindustri. En ca fyra femtedelar av de sågvaror som används i Finland går till byggande och det största marknadsområdet av såg- och träskiveindustri är hemlandet.

Att främja användningen av trä och trävaruprodukter har länge stått i politisk fokus. Den mekaniska skogsindustrin, i synnerhet när det gäller faner och limbalkar, utvecklades märkbart på 1990-talet genom nationella teknologiprogram. Prioritetsområdena i programmen har å ena sidan gällt utveckling av byggande i trä, å andra sidan utveckling av träförädling och produkter. Arkitektur och design av hög standard tillsammans med ett miljömedvetet och energieffektivt byggande ska stå som varumärke för det finska träbyggandet på internationellt plan.

När det gäller träbygge finns de största tillväxtmöjligheterna i synnerhet i byggande av höghus och i offentligt byggande. Vidare kan man öka användningen av trämaterial bl.a. när det rör sig om energireparationer av fasader och byggande av extra våningar samt kompletterande byggande.

 

På andra webbplatser
Miljöministeriet: Byggande
Puuinfo (på finska)
Luonnonvarakeskus: Puutuotteet ja rakentaminen -tutkimusohjelma (på finska)
Wood Wisdom net

Mer information

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350