Projekt gällande ekonomiskogarnas mångfald

 

Effektiva lösningar på naturvården i ekonomiskogarna – projektet Monimetsä

Det är viktigare än tidigare för aktörerna inom skogssektorn att sörja för målen för naturvården, när användningen av skogarna blir mångsidigare och användningen av trädmaterial ökar. Projektet Monimetsä utvecklar verksamhetsmodeller, genom vilka hållbarheten i användningen av skogarna tryggas och nivån på naturvården förbättras. I projektet identifieras naturvårdsmetoder som är förenliga med skogsvårdsrekommendationerna samt andra potentiella naturvårdsmetoder, vilka har ekologisk påverkan men har slagit dåligt rot i praktiken. Flaskhalsar för ibruktagandet löses genom att nya verksamhetsmodeller utvecklas och försök med sådana görs. Verksamhetsmodellerna omsätts i praktiken i hela landet. Projektet är en del av genomförandet av den nationella skogsstrategin och skogssektorns aktörer realiserar det tillsammans.

Övriga projekt

Skogssektorns aktörer har också egna projekt på gång, genom vilka skogsnaturens mångfald tryggas i ekonomiskogarna. I skogsindustrins skogsmiljöprogram bedrivs bl.a. forskning på vilka verkningar skogsbrukspraxis har på skogsnaturen samt bereds en anvisning om hur andelen murkna träd kan utökas i ekonomiskogar. I WWF:s skogsvårdshandbok ges skogsägarna metoder med vilka de kan trygga skogsnaturens mångfald.

 

På andra webbplatser

Broschyr om projektet Monimetsä (på finska)
Finlands skogscentral: projektet Monimetsä (på finska)
Skogsindustrin rf: Skogsindustrins skogsmiljöprogram 2016–2020 (på finska)
WWF: Skogsvårdshandbok (på finska)

    

Mer information

Katja Matveinen, specialsakkunnig 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287   förnamn.efternamn@mmm.fi