EU:s skogsfrågor

Unionens gemensamma skogspolitik ingår inte i EU:s grundfördrag, men skoliga frågor hör dock till flera EU:s politisektorer. I synnerhet inom områdena för jordbruk, miljö, klimat och energi finns många förordningar och direktiv som direkt eller indirekt påverkar även skogsbruket och skogsindustrin.

Finland medverkar på ett aktivt, initiativtagande och framtidsbetonat sätt i beslutsfattandet kring skogsfrågor i EU. Finland har målet att EU:s beredande arbete och beslutsfattande som inverkar på skogssektorn är samordnat och beaktar skogssektorns nationella särdrag. EU-sektionen för skogspolitik bistår vid den nationella beredningen av initiativ som påverkar EU:s skogar.

EU:s skogsstrategi

I EU koordineras och åskådliggörs skogsfrågorna genom en skogsstrategi. EU:s senaste skogsstrategi godkändes hösten 2013.

 Strategin är övergripande och täcker skogssektorns hela värdekedja från skog till färdiga produkter. Enligt Finland är strategin det viktigaste instrumentet att påverka EU-initiativen som gäller skog. Behörigheten i skogsfrågor ska fortfarande höra till medlemsstaterna, men samarbetet mellan medlemsstaterna och kommissionen kan förbättras ytterligare. Koordinationen mellan politikområden som påverkar skogssektorn ska förbättras. Kommissionens interna koordination har här en central roll. Att anlita kommissionens skogsexpertgrupper, t.ex. den permanenta skogskommittén, redan i ett tidigt skede av beredningen av politiken garanterar att kommissionens initiativ är förnuftiga även ur skogssektorns synvinkel. 

På andra webbplatser

Statsrådets kansli: EU-information

EU-kommissionen: Ständig skogskommitté

 

Mer information

Teemu Seppä, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162158   förnamn.efternamn@mmm.fi