EU:s program mot olagliga avverkningar

Olagliga avverkningar försvagar hållbart skogsbruk och ökar skogsförlust i synnerhet i utvecklingsländer. Ytterligare försvagar handeln med olagliga trävaror verksamhetsbetingelserna för ansvarstagande aktörer.

Det främsta målet i EU:s program för olagliga avverkningar (Action Plan on Forest Law Enforcement, Governance and Trade, 2003) är att stoppa det olagliga virket att nå EU-marknaden.  Programmets centrala verktyg är EU:s timmerförordning (EUTR) och tillståndssystemet FLEGT. För övervakningen av dessa svarar Landsbygdsverket.

EU:s timmerförordning gäller såväl importerat virke som virke som producerats i Finland. En virkesimportör eller i EU-området, virkesproducenten, ska med hjälp av systemet för tillbörlig aktsamhet visa att det importerade virket är lagligt. När det gäller inhemskt virke är anmälan om skogsanvändning och mätintyg de viktigaste elementen i systemet för tillbörlig aktsamhet.

Kompanjonskapavtal mellan EU och virkesproducerande länder

Tillståndssystemet FLEGT bygger på bilaterala kompanjonskapavtal mellan EU och virkesproducerande länder. För tillfället har sex länder undertecknat avtalet: Kamerun, Centralafrikanska republiken, Ghana, Indonesien, Liberia och republiken Kongo. Avtalen börjar gälla när de exporterade länderna har genomfört vissa åtgärder. Jord- och skogsbruksministeriet informerar om när avtalen träder i kraft.

Myndigheten i det exporterade landet ger ett intyg över trävarornas och produkternas laglighet som importören visar upp när varorna förs in till unionens område. Det uppskattas att första produktpartier som hör till FLEGT förs in till EU-området och eventuellt till Finland redan vid ingången av år 2016.

 

På andra webbplatser

Europakommissionen: Illegal logging/FLEGT Action Plan

Mavi.fi: EU:s förordning om timmer förbjuder olagligt timmer

Mer information

Tatu Torniainen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162162