EU:s energi- och klimatpolitik samt skogar

Energi- och klimatpolitiska riktlinjer 2030 under arbete 

Målet för EU:s energi- och klimatpolitik är att minska utsläpp av växthusgaser, öka andelen förnybar energi i energialstring och anpassa EU till klimatförändringen. I EU pågår som bäst en dialog om hur energi- och klimatpolitiken 2030 ska se ut. EU har beslutat minska utsläppen med 40 procent före år 2030. Andelen förnybar energi ska vara i genomsnitt 27 procent av EU:s slutförbrukning av energi.

I feburari 2015 gav kommissionen ett tillkännagivande Energiunionen där kommissionen presenterar riktlinjer för framtidens energipolitik och analyserar vilket energipolitiskt delområde som kräver fler insatser på unionsnivå. Ett centralt mål är intensivare riktlinjer för energipolitiken på EU-nivå. Åtgärder ska genomföras i fem insatsområden som är leveranssäkerhet av energi, energins inre marknad, energieffektivitet, kolsnål energisektor samt forskning, utveckling och innovationer.

 LULUCF-förordningen reglerar beräkningsreglerna för kolsänkor

Kommissionen presenterade i Juli 2016 ett förslag till ansvarsfördelningsförordning (KOM(2016)482) mellan medlemsstaterna gällande utsläppsminskningsmålet för de sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter för perioden 2021- 2030. I kommissionens förslag till ansvarsfördelning är Finlands utsläppsminskningsåtagande -39 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivå.

I Juli 2016 kommissionen presenterade också ett förslag till LULUCF-förordning (förordning om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030). Förodrdningen reglerar hur kolsänkor och de utsläpp som orsakas av mark- och skogsanvändning ska beaktas i EU:s klimatmål.  Ansvarsfördelnings- och LULUCF-förordningarna har behandlat på trepartsbasis (trilogi) mellan EU-parlamentet, kommissionen och rådet i höst 2017.  Trilogi har har enat om LULUCF-förordningen den 14.12.2017. Behandling av ansvarfördelnings-förordinging fortsätter i vår 2018. Utsläppshandelsdirektivet och ansvarsfördelnings- och LULUCF-förordningarna bildar tillsammans en helhet genom vilken EU verkställer klimatavtalet från Paris.

Skogsbiomassor upptar en större andel av energiproduktionen i Finland än i de flesta andra EU-länderna. Därför är målen som gäller förnybar energi samt riktlinjerna för beräkningsreglerna och skogsbiomassornas hållbarhet viktiga för Finland.

 

På andra webbplatser

10 x mikä LULUCF? - frågor och svar om LULUCF (klimaatti.fi, på finska)

Miljöministeriet: Klimatmötet i Paris (på finska)

Miljöministeriet: Europeiska unionens klimatpolitik

Arbets- och näringsministeriet: Energi

 

 

 

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   förnamn.efternamn@mmm.fi