EU:s energi- och klimatpolitik samt skogar

Målet för EU:s energi- och klimatpolitik är att minska utsläpp av växthusgaser, öka andelen förnybar energi i energialstring och anpassa EU till klimatförändringen.

EU-målen för år 2020: medlemsländerna minskar utsläpp av växthusgaser minst 20 procent jämfört med år 1990 och andelen förnybara energikällor är i genomsnitt 20 procent av EU:s slutförbrukning av energi. Energiförbrukningen effektiviseras med 20 procent före år 2020 jämfört med utveckling som sker utan nya åtgärder. Alla medlemsländer har ett mål för förnybar energi. Finlans mål är att andelen förnybar energi är 38 procent av slutförbrukningen av energi före år 2020.

Energi- och klimatpolitiska riktlinjer 2030 under arbete

I EU pågår som bäst en dialog om hur energi- och klimatpolitiken 2030 ska se ut. EU har beslutat minska utsläppen med 40 procent före år 2030. Andelen förnybar energi ska vara i genomsnitt 40 procent av EU:s slutförbrukning av energi.

I februari 2015 gav kommissionen ett tillkännagivande Energiunionen där kommissionen presenterar riktlinjer för framtidens energipolitik och analyserar vilket energipolitiskt delområde som kräver fler insatser på unionsnivå. Ett centralt mål är intensivare riktlinjer för energipolitiken på EU-nivå. Åtgärder ska genomföras i fem insatsområden som är leveranssäkerhet av energi, energins inre marknad, energieffektivitet, kolsnål energisektor samt forskning, utveckling och innovationer.

Internationella riktlinjer och EU:s energi- och klimatpolitiska riktlinjer är viktiga för skogsbruket  

Skogar är betydande kolsänkor, varför det är viktigt att inkludera skogar i klimatpolitiken och beakta beräkningsreglerna för kolsänkor inom LULUCF-sektorn (markanvändning, ändringar i markanvändningen och skogsbruk). Målet för de internationella klimatförhandlingarna är att ingå ett nytt globalt klimatavtal i Paris i december 2015. Utifrån det ska man igen se på beräkningsreglerna för kolsänkor.

Skogsbiomassor upptar en större andel av energiproduktionen i Finland än i de flesta andra EU-länderna. Därför är målen som gäller förnybar energi samt riktlinjerna för beräkningsreglerna och skogsbiomassornas hållbarhet viktiga för Finland. I tillkännagivandet sägs att kommissionen tänker föreslå ett nytt politikpaket för förnybar energi under åren 2016 – 2017. I paketet ska ingå nya riktlinjer för hållbara energibiomassor och trafikbränslen, bl.a. lagstiftning som säkrar att EU 2030-målen nås på ett kostnadseffektivt sätt.

 

På andra webbplatser

Miljöministeriet: Klimatmötet i Paris (på finska)

Miljöministeriet: Europeiska unionens klimatpolitik

Arbets- och näringsministeriet: Energi

 

 

 

Mer information

Kaisa Pirkola, konsultativ tjänsteman 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350   förnamn.efternamn@mmm.fi