Nordiskt samarbete och skogssamarbete mellan Östersjöländerna

Det nordiska ministerrådet för fiske-, jord- och skogsbruks- samt livsmedelsfrågor (ÄK-FJLS) sammanträder en gång om året.

Under ministerrådet sorterar ämbetsmannakommittén för skogsbruksfrågor (ÄK-Skog) som sammanträder 2-3 gånger om året. Kommittén arbetar med att förbereda ärenden som ministerrådet behandlar, beslutar om projektfinansieringen enligt budgeten, utarbetar strategier och handlingsprogram och leder arbetet i samarbetsorganen, t.ex. i det nordiska samarbetsorganet för skogsforskning Samnordisk skogsforskning (SNS). Ordförandeskapet för SNS cirkulerar mellan de nordiska forskningsinstituten. Ett annat viktigt organ är det nordiska genresurscentret, NordGen.

Östersjöländernas viktigaste samarbetsinstrument är EU:s strategi för Östersjöområdet. I handlingsprogrammet för strategin för Östersjöområdet ingår flaggskeppsinitiativet Sustainable forest management in the Baltic Sea Region – EFINORD som samordnas av det europeiska skogsinstitutets (EFI) nordeuropeiska regionalbyrå EFINORD tillsammans med SNS och jord- och skogsbruksministeriet.


Finland är ordförande I Arktiska rådet i två år från och med maj 2017

Arktiska rådet är ett samarbetsorgan mellan de nordiska ländernas, Kanadas, USA:s och Rysslands regeringar.  Finland är ordförande I Arktiska rådet i två år från och med maj 2017.   Av arktiska rådets projekt hör bl.a. skydd av arktisk flora och fauna till Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde.
 

På andra webbplatser

Nordiska samarbetsorganet för skogsforskning SNS

NordGen

EU:s strategi för Östersjöområdet

Arktiska rådet

Mer information

Teemu Seppä, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162158   förnamn.efternamn@mmm.fi