FN:s skogsforum

 

Vi uppdaterar våra sidor (16.5.2017)

FN:s skogsforum (United Nations Forum on Forests, UNFF), som inrättades år 2001, är en fortsättning på FN:s miljö- och utvecklingskonferens i Rio de Janeiro år 1992 som gav ny fart åt det internationella skogssamarbetet. Målet för skogsforumet är att främja, följa och utvärdera hållbar vård och användning (omfattar skydd) av skogar. Ett ytterligare mål är att skapa regeringarna en möjlighet att utveckla vidare den internationella skogspolitiken och att fortsätta dialogen om skogar.

I skogsforumets sammanträden har diskuterats ekologiska, ekonomiska, sociala och kulturella skogsfrågor. Forumet försöker också intensifiera samarbetet och koordineringen mellan skogsorganisationerna, stärka det internationella samarbetet mellan u- och i-länderna över sektorsgränserna och mellan offentliga och privata aktörer. Bland forumets resultat noteras bl.a. skogsinstrumentet, som inte är lagligt bindande (UN Forest Instrument) som siktar till att främja hållbar vård och användning av skogar och integrera skogsforumets arbete i det övriga internationella samarbetet kring hållbar utveckling.

Skogsforumet är en del av det internationella skogsarrangemanget (International Arrangement on Forests), på samma sätt som partnerskapet mellan internationella organisationer (Collaborative Partnership on Forests, CPF), regionala processer, andra intressentgrupper och stöd till att finna finansieringsmöjligheter för projekt kring hållbart skogsbruk.

Skogsforumets arbete bygger på ett brett deltagande och öppenhet. Intressentgrupperna har också en möjlighet att påverka i skogsforumet. Medlemskapet är inte begränsat utan alla länder är jämlika medlemmar. Resultaten från skogsforumets sammanträden rapporteras via ECOSOC till FN: s generalförsamling.

 

På andra webbplatser

United Nations Forum on Forests

International Arragement on Forests

Mer information

Taina Veltheim, neuvotteleva virkamies 
MMM, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162196