Hållbart skogsbruk

Hållbarhetsprincipen innebär att man ser till att framtida generationer har lika goda eller bättre handlingsmöjligheter än den nuvarande generationen. Att trygga tillräckliga skogsresurser och naturens mångfald samt att stävja klimatförändringen och anpassa sig till den är en väsentlig del av en hållbar skötsel och användning av skogarna. Genom skogspolitiken ställer man ramar för ett hållbart utnyttjande av skogen.

Hållbart skogsbruk består av dimensionerna ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet innebär att skogarnas livsduglighet, produktivitet och lönsamhet bevaras också på lång sikt. Ekologisk hållbarhet kan tryggas bland annat genom att skogarnas biologiska mångfald bevaras och vattendragen hålls rena. Social hållbarhet innebär att den nytta som våra skogar ger medborgare och andra aktörer tryggas också i fortsättningen. Kulturell hållbarhet innebär förståelse för naturen och  mänsklig verksamhet och inkluderar reflexioner över förhållandena mellan skog, ekonomi och kultur. Genom att sörja för olika delområden av hållbarheten tryggar man de nuvarande och de kommande generationernas möjligheter att utnyttja skogarna som källa till välmående. Att samordna dessa olika dimensioner är en utmaning som skogspolitiken måste svara på.

Skogsbrukets hållbarhet främjas och följs

Målet med skogslagstiftningen är att främja en hållbar skötsel och användning av skogarna så att de ger en hållbar och god avkastning samtidigt som deras biologiska mångfald bevaras. Rekommendationerna för skogsvården beskriver med vilka metoder man kan sköta och använda skogen på ett hållbart sätt och så att skogsägaren når sina mål. Dessutom kan skogsägarna om de så vill anhålla om att få ett skogscertifikat vars kriterier ställer krav på skötseln och användningen av skogen.

Skogsbrukets hållbarhet bedöms och följs upp på basis av de allmäneuropeiska kriterierna och indikatorerna för hållbart skogsbruk. Riksskogstaxeringen är uppföljningssystemet för skogar och skogsresurser som framställer mångsidig information om skogarna i hela landet. Resultaten från riksskogstaxeringen används i stor utsträckning i bedömningen av skogsbrukets hållbarhet.

På vår webbplats
Finlands skogstillgångar
Biologisk mångfald i ekonomiskogar

På andra webbplatser
Forest Europe

 

Mer information

Matti Mäkelä, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307   förnamn.efternamn@mmm.fi