Hållbart skogsbruk

Hållbarhetsprincipen innebär att man ser till att framtida generationer har lika goda eller bättre handlingsmöjligheter än den nuvarande generationen. Att trygga tillräckliga skogsresurser och naturens mångfald är en väsentlig del av en hållbar skötsel och användning av skogen. Genom skogspolitiken ställer man fram ramar för ett hållbart utnyttjande av skogen.

Hållbart skogsbruk består av de fyra dimensionerna ekonomisk, ekologisk, social och kulturell hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet innebär att skogarnas livsduglighet, produktivitet och lönsamhet bevaras också på lång sikt. På detta sätt tryggar man nuvarande och framtida generationers möjligheter att utnyttja skogarna som en källa till välfärd. Ekologisk hållbarhet kan tryggas i synnerhet genom att bevara skogarnas biologiska mångfald och genom att hålla vattendragen rena. Genom naturvårdande skötsel av ekonomiskogar skapas förutsättningar för en mångsidig flora och fauna, rena vattendrag och ekosystemtjänster. Social hållbarhet innebär att trygga nyttan som våra skogar ger för medborgare och andra aktörer också i fortsättningen. Skogsbruket är å sin sida grunden till Finlands sociala utveckling, och det ger arbete, livskraft och ekonomisk nytta. Mångsidig användning av skogen, inklusive bland annat utnyttjande av rekreationsmöjligheter och insamling av naturprodukter, är också en del av social hållbarhet. Kulturell hållbarhet innebär förståelse för naturen och  mänsklig verksamhet och inkluderar reflexioner över förhållandena mellan skog, ekonomi och kultur. Till kulturell hållbarhet hör också att måna om traditioner och kunnande om våra skogar samt att bevara minnesmärken som kommer till uttryck genom dessa. Att samordna dessa olika dimensioner är en utmaning som skogspolitiken måste svara på.

Skogsbrukets hållbarhet främjas och följs

Målet med skogslagstiftningen är att främja en hållbar skötsel och användning av skogarna så att de ger en hållbar och god avkastning samtidigt som deras biologiska mångfald bevaras. Rekommendationerna för skogsvården beskriver med vilka metoder man kan sköta  och använda skogen på ett hållbart sätt och så att skogsägaren når sina mål. Dessutom kan skogsägarna om de så vill anhålla om att få ett skogscertifikat vars kriterier ställer krav på skötseln och användningen av skogen.

Skogsbrukets hållbarhet bedöms och följs upp på basis av de allmäneuropeiska kriterierna och indikatorerna för hållbart skogsbruk. Riksskogstaxeringen är uppföljningssystemet för skogar och skogsresurser som framställer mångsidig information om skogar i hela landet. Resultaten från Riksskogstaxeringen används i stor utsträckning i bedömningen av skogsbrukets hållbarhet.

På vår webbplats
Finlands skogstillgångar
Biologisk mångfald i ekonomiskogar

På andra webbplatser
Forest Europe
 

 

 

 

Mer information

Matti Mäkelä, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307