Skogscertifiering

När träråvaror produceras på ett hållbart sätt innebär detta att skogsbruk och drivning uppfyller kraven på ett hållbart skogsbruk i en vidare mening än lagens bestämmelser förutsätter. Ett sätt att påvisa att kraven uppfylls är skogscertifiering. Avsikten med den frivilliga, av en tredje part garanterade skogscertifieringen är att producera tillförlitlig information för konsumenter och slutanvändare om träprodukter samt att påvisa att produkterna är tillverkade av tråråvaror från välbrukade skogar. Ett skogscertifikat bevisar träråvarornas ursprung.

Det finns ca 50 certifieringssystem världen över. De system som används mest är PEFC och FSC. I Finland är det möjligt att certifiera skogar enligt bägge systemen, men PEFC tillämpas mer. Omkring 95 procent av våra ekonomiskogar har certifierats enligt PEFC och 4 procent enligt FSC-standard.

På andra webbplatser

PEFC certifiering i Finland

FSC certifiering i Finland

 

Mer information

Matti Mäkelä, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307