Kalkyler som gäller hållbarhet

Uppgifter om skogsresurserna samlas regelbundet in vid inventeringar av landets skogar. Inventeringar har gjorts sedan 1920-talet. Som en del av inventeringarna mäts t.ex. skogarnas tillväxt. Under de senaste åren har våra skogsresurser ökat och trädbeståndets årliga tillväxt har varit ungefär 104 miljoner kubikmeter.

Utöver tillväxten statistikförs i Finland noggrant avverkningsmängden i våra skogar. De realiserade avverkningsuttagen har under de senaste decennierna uppgått till mellan 57 och 68 miljoner kubikmeter. Utöver avverkningsuttagen av stamved uppskattas också den totala virkesavgången från skogarna. I avgången inbegrips utöver avverkningsuttagen också avverkningsavfallet av stamved och naturligt död stamved, vilka blir kvar i skogen.

Man följer också med de finska skogarnas kolsänka, dvs. mängden koldioxid i atmosfären som binds i skogarna samt mängden kol som binds i trädbeståndets biomassa och i marken.

De förverkligade avverkningsuttagen

Avverkningsuttag är ett begrepp som avser den totala mängden avverkad stamved i de finska skogarna.

År 2015 uppgick avverkningsuttaget till totalt 68 miljoner kubikmeter. Av avverkningsuttaget var 86 procent, dvs. 59 miljoner kubikmeter, timmer och massaved. Resterande 9 miljoner kubikmeter var energivirke, dvs. stamved som används som brännved i småhus eller som skogsflis i värme- och kraftverk. Av de träd som slutar som skogsenergi är stamved således med i det ovan nämnda avverkningsuttaget, men avverkningsavfall och stubbar är inte med.

Virkesavgången i de finska skogarna uppgick till 82 miljoner kubikmeter år 2015. Denna virkesmängd innehåller utöver avverkningsuttaget också avverkningsavfallet av stamved och naturligt död stamved, vilka blir kvar i skogen.

Begreppet största hållbara avverkningsuttag

Utöver det realiserade avverkningsuttaget görs i Finland också uppskattningar av det största hållbara avverkningsuttaget. Det största hållbara avverkningsuttaget uppskattas också för kommande decennier. Med största hållbara avverkningsuttag avses en övre gräns för avverkningarna när ett hållbart skogsbruk eftersträvas. När gränsen definieras räknar man med ekonomisk hållbarhet och hållbarhet i virkesproduktionshänseende och då beaktas också skogsvårdsrekommendationerna och de skyddsbeslut som fattats. Naturresursinstitutets (Luke) uppskattning av hur stor avverkning det är möjligt att göra hållbart sträcker sig till år 2040. Till exempel uppskattas det att 81,4 miljoner kubikmeter stamved är den största hållbara avverkning som kan göras åren 2011–2020.

Enligt statistikerna finns det cirka 2 100 miljoner kubikmeter stamved på den skogsmark som är i virkesproduktion. Av denna virkesmängd kan för närvarande 81 miljoner kubikmeter industrivirke och energivirke per år avverkas hållbart. Något över 100 miljoner kubikmeter ny stamved kommer till årligen, vilket gör att trädbeståndets tillväxt t.ex. år 2015 översteg avverkningarna och den naturliga avgången med cirka 20 miljoner kubikmeter. Uttryckt i procent utgjorde avverkningsuttaget år 2015 i hela landet 84 procent av den mängd som det var hållbart att avverka.

Utgående från kalkylerna över det största hållbara avverkningsuttaget har det bedömts att trädmaterialet räcker till, om man håller sig inom gränserna för vad som är hållbart att avverka. Då räcker det också till för skogsindustrins nya investeringar, såsom bioförädlingsverket i Äänekoski, och för den ökande användningen av trä för energiproduktion. Dessutom importeras det också trä till Finland, huvudsakligen från Ryssland. Under de senaste åren har den importerade mängden varit i genomsnitt 10 miljoner kubikmeter årligen.

Avverkningsuttaget kan analyseras genom olika scenarier

Våren 2016 har det på initiativ av minister Tiilikainen inletts s.k. rundabordsdiskussioner om skogen gällande i synnerhet hur man kan trygga skogsnaturens biologiska mångfald. Som ett led i denna process har Naturresursinstitutet och Finlands miljöcentral utarbetat mera exakta scenarier, vilka gäller diskussionen om ett hållbart avverkningsuttag i skogarna. Den viktigaste slutsatsen är att man kan öka virkesanvändningen och samtidigt trygga skogsnaturens biologiska mångfald. Detta förutsätter att de nuvarande åtgärderna för att bidra till mångfalden effektiviseras.

 

På vår webbplats

Skogarnas biologiska mångfald och skydd

På andra webbplatser

Utveckling av växthusgasbalansen för trädbestånd och skogar enligt scenariekalkylerna fram till år 2045: En utredning till jord- och skogsbruksministeriet för beredning av en energi- och klimatstrategi för 2016

LUKE: Virkesuttag och virkesförrådets avgång år 2015 (på finska)

Effekterna av avverkningar enligt de bioekonomiska scenarierna för strukturdrag som är viktiga med tanke på skogarnas biologiska mångfald

Mer information

Matti Mäkelä, överinspektör 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162307  


Katja Matveinen, specialsakkunnig 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287