FI SV EN

Statsunderstöd som beror på prövning gällande rådgivning inom jordbruk och övriga landsbygdsnäringar samt 4H-verksamhet

Näringslivsrådgivning

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar enligt ansökan årligen statsunderstöd som beror på prövning till rådgivningsorganisationer på landsbygden för utveckling av gårdsbruk och övrig företagsverksamhet på landsbygden och bevarande av livskraftig landsbygd på ett sätt som anses nödvändig med tanke på samhället.

Ministeriet förutsätter att rådgivningsverksamhet som beviljas statsstöd ska omfatta hela landet. Med omfattning avses två saker: statstödd rådgivning finns tillgänglig på samma nivå, i den mån det är möjligt, och till rimliga kostnader på alla håll i landet (geografisk omfattning) och att rådgivningen når målgrupperna för den ifrågavarande näringslivsrådgivningen i en så stor omfattning som möjligt (kundomfattning).

Stöden beviljas från de nationella medlen i statsbudgeten och beviljandet grundar sig på statsunderstödslagen och statsrådets förordning om statsunderstöd till rådgivningsorganisationer för landsbygden som utfärdats med stöd av denna.

4H-rådgivning

Jord- och skogsbruksministeriet stödjer 4H-verksamheten som har som syfte att främja landsbygdens livskraft och dragkraft som boendemiljö genom att erbjuda mångsidig hobby- och serviceverksamhet, sysselsätta ungdomar samt erbjuda dem möjligheter att starta ett företag på den egna hembygden.

4H-organisationen är rikets största ungdomsorganisation som har sammanlagt 270 statsstödda föreningar vars verksamhet omfattar cirka 90 procent av Finlands kommuner. Antalet medlemmar i föreningarna är cirka 70 000.

Bidragsbelopp

I statsbudgeten har årligen beviljats sammanlagt 6,2 miljoner euro i anslag för att stöda rådgivningsorganisationer som erbjuder näringslivsrådgivning och cirka 3,8                              miljoner euro för 4H-verksamheten.

Statsunderstöd beviljas till allmännyttiga rådgivningsorganisationer på landsbygden som bedriver rådgivning inom jordbruket och övriga landsbygdsnäringar och utvecklingsverksamhet samt 4H-verksamhet. Sådana kan vara registrerade föreningar och andra gemenskaper.

Ansökan om statsunderstöd beroende på prövning

Jord- och skogsbruksministeriet beviljar både allmänna och speciella stöd.

Allmänt stöd (beviljas för mottagarens stadgeenliga verksamhet i allmänhet eller för en viss, specificerad del av verksamheten): Ansökan om stöd ska tillställas jord- och skogsbruksministeriet före utgången av det kalenderår som föregår det verksamhetsår ansökan gäller (5 § i statsunderstödsförordningen).

Speciellt stöd, bl.a. projektstöd (ett pilot-, start-, undersöknings- eller utvecklingsprojekt eller motsvarande) eller investeringsstöd: Ansökningarna ska tillställas ministeriet före slutet av oktober (31.10) det kalenderår som föregår projektåret.

Ansökningarna ska lämnas både skriftligt och elektroniskt till ministeriets registratorskontor.
Postadress: Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET.
E-post: kirjaamo@mmm.fi

Mer information

Markku Himanen, neuvotteleva virkamies 
MMM, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162472