Talousmetsien monimuotoisuus hankkeita

Talousmetsien luonnonhoidon tehokkaat ratkaisut - Monimetsä-hanke

Luonnonhoidon tavoitteista huolehtiminen on metsäalan toimijoille entistä tärkeämpää, kun metsien käyttö monipuolistuu ja puun käyttöä lisätään. Monimetsä-hanke kehittää toimintamalleja, joilla turvataan metsien käytön kestävyyttä ja parannetaan luonnonhoidon tasoa. Hankkeessa tunnistetaan metsänhoidon suositusten mukaisia sekä muita potentiaalisia luonnonhoidon keinoja, jotka ovat ekologisesti vaikuttavia, mutta käytäntöön heikosti juurtuneita. Käyttöönoton pullonkauloja ratkotaan kehittämällä ja kokeilemalla uusia toimintamalleja. Toimintamallit viedään käytäntöön valtakunnallisesti. Hanke on osa Kansallisen metsästrategian toteutusta ja metsäalan toimijat toteuttavat sitä yhdessä.

Muut hankkeet

Käynnissä on myös metsäalan toimijoiden omia hankkeita, joilla turvataan metsäluonnon monimuotoisuutta talousmetsissä. Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelmassa muun muassa tehdään tutkimusta metsätalouskäytäntöjen vaikutuksista metsäluontoon sekä valmistellaan toimintaohje lahopuun lisäämiseksi talousmetsissä. WWF:n metsänhoito-oppaassa metsänomistajille esitellään keinoja turvata metsäluonnon monimuotoisuutta.

Muualla verkossa

Monimetsä-hankkeen esite
Suomen metsäkeskus: Monimetsä-hanke
Metsäteollisuus ry: Metsäteollisuuden metsäympäristöohjelma 2016–2020
WWF: Metsänhoito-opas

Lisätietoja

Katja Matveinen, erityisasiantuntija 
MMM, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162287   etunimi.sukunimi@mmm.fi