Varautuminen

Valtioneuvosto on tehnyt periaatepäätöksen siitä, miten yhteiskunnan elintärkeät toiminnot turvataan kaikissa olosuhteissa.  Myös maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan vastuut ja tehtävät on määritelty.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan strategiset tehtävät

 • Tulvariskien hallinta ja patoturvallisuus

MMM vastaa, että tulvahaittoja, tulvavahinkoja ja patomurtumia ennaltaehkäistään ja torjutaan sekä valmiuksia lieventää niiden seurauksia ylläpidetään.

 • Elintarvikehuollon alkutuotannon turvaaminen

MMM varmistaa, että väestön ravinnon saatavuus, laatu ja turvallisuus turvataan valtioneuvoston asettamien tavoitteiden mukaisesti riittävällä kotimaisella maataloustuotannolla ja varmuusvarastoinnilla sekä varmistamalla tuotannossa tarvittavat ulkomaiset tuotantopanokset.

 • Vesihuollon turvaaminen

MMM huolehtii, että puhtaan veden saatavuus sekä terveyden ja ympäristönsuojelun kannalta asianmukainen jätevesihuolto varmistetaan. MMM vastaa myös siitä, että vesiensuojelu ja kunnallinen vesihuolto toimivat.

Varautuminen erityistilanteisiin

Ministeriöt vastaavat varautumisesta erityistilanteisiin ja määrittävät tähän liittyvät vastuut hallinnonalansa virastoille.

Erityistilanteet, joissa maa- ja metsätalousministeriöllä on suunnitteluvastuu

 • Vesihuollon vakava toimintahäiriö
 • Vakava eläin- tai kasvitautiepidemia tai laaja elintarviketurvallisuuden häiriö
 • Alkutuotannon toimintaedellytysten heikkeneminen
Erityistilanteet, joissa maa- ja metsätalousministeriö tukee vastuuministeriötä
 • Pandemia tai muu laaja-alainen, vakava tartuntatautitilanne
 • Lääkkeiden ja terveydenhuollon tarvikkeiden saantivaikeudet
 • Vakavan ydinonnettomuuden ja muiden vaarallisten aineiden onnettomuuksien aiheuttamat terveysuhka
 • Talousveden käyttökelvottomuus laajalla alueella
 • Ulkomaankaupan häiriintyminen
 • Sähkön ja tuontipolttoaineiden saantihäiriö
 • Päivittäistavarahuollon vakava häiriintyminen
 • Evakuointeja tai vakavia tuhoja aiheuttavat myrskyt, tulvat tai pato-onnettomuudet
 • Alueen raskametalli- tai kemikaalipitoisuuden nousu yli terveydelle sallittujen rajojen
 • Maa- ja vesialueiden saastuminen käyttökelvottomaksi
 • Öljy- ja kemikaalikuljetuksen onnettomuus meri- ja sisävesialueella
 • Metsää tuhoava ilmansaasteiden kaukokulkeutuminen
 • Radioaktiivinen laskeuma
 • Eliölajien joukkokuolema