Hyppää sisältöön
Media

En ny beräkning av referensnivån för skog är klar

jord- och skogsbruksministeriet
Utgivningsdatum 16.12.2019 13.00
Pressmeddelande

Enligt den uppdaterade beräkningen uppgår Finlands skogliga referensnivå 2021 – 2025 till -21,16 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2-ekv) per år utan träprodukter och till -27,64 miljoner ton per år med träprodukter.

Beräkningen av referensnivån har uppdaterats utifrån Europeiska kommissionens inspektionsrapport sommaren 2019 samt utifrån den bilaterala konsultationen med kommissionen under hösten. Beräkningen har tagits fram av Naturresursinstitutet i samarbete med forskare på olika områden och i den beaktades också de synpunkter som framförts av ett större forskarsamfund.

De nya siffrorna är mindre än de preliminära siffror som lämnades till kommissionen i slutet av 2018 (-27,88 och -34,77). Också uppskattningen av uttaget av stamvirke är i den uppdaterade beräkningen mindre än i den ursprungliga beräkningen, det vill säga 76,7 miljoner kubikmeter per år i stället för tidigare 83,1 miljoner kubikmeter.

– Den nya referensnivån förefaller mig ambitiös, men samtidigt realistisk. Rapporten öppnar nu dessutom bättre upp våra val och lösningar vid beräkningen, säger Heikki Granholm, forstråd vid jord- och skogsbruksministeriet.

I den nya beräkningen beaktades responsen från kommissionen och sakkunniga

Referensnivån 2021 – 2025 är den nivå med vilken man jämför de skogliga kolsänkor som ingår i växthusgasinventeringen för den aktuella perioden när man 2027 bedömer hur den finska markanvändningssektorn uppnått utsläppsmålet. Den skogliga referensnivån 2021 – 2025 modelleras enligt EU:s LULUCF-förordning med antagandet att vården och användningen av skogar fortsätter 2021 – 2025 i enlighet med samma praxis som under referensperioden 2000 – 2009.

Metoden för att beräkna referensnivån är nu förenlig med växthusgasinventeringen och det resultat som modellen har gett, har också finjusterats med hjälp av referensperiodens inventeringsvärden i enlighet med kommissionens anvisningar. Den största orsaken till förändringen i referensnivån var just harmoniseringen av beräkningen av nettokolförrådet i biomassan när det gäller beräkningen av referensnivån och växthusgasinventeringen. Även andra beräkningsmetoder sågs över.

- Beräkningen är förknippad med osäkerhetsfaktorer och metoderna utvecklas kontinuerligt. Om de metoder som används i växthusgasinventeringen ändras i framtiden, omräknas också den skogliga referensnivån, säger Aleksi Lehtonen, biträdande professor vid Naturresursinstitutet.

Det uppdaterade förslaget till Finlands referensnivå lades fram för regeringens energi- och klimatpolitiska ministerarbetsgrupp den 16 december 2019. Nästa steg är att ärendet behandlas av skogssektionen vid kommittén för EU-ärenden. En uppdaterad rapport lämnas till kommissionen inom utsatt tid före utgången av året. Kommissionen har för avsikt att fastställa de slutliga referensnivåerna under 2020.

Presentationer (på finska), presskonferens 16.12.2019:

• Mer information om beräkningen av referensnivåer för skog finns på Naturresursinstitutets webbplats (på finska)
• Se också tabellen över förhållandet mellan olika beräkningar av kolsänkor på Naturresursinstitutets webbplats: Fakta om klimatscenarier, växthusgasinventering och beräkning av referensnivåer (på finska)
• Läs också pressmeddelandet 12.12.2018: Beräkningen av finska skogars upptag av koldioxid 2021 - 2025 enligt EU:s LULUCF-förordning är klar

Ytterligare information:
Heikki Granholm, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029 516 2130, fornamn.efternamn@mmm.fi
Aleksi Lehtonen, biträdande professor, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 2362, fornamn.efternamn@luke.fi

EU och internationella frågor Klimatförändring Natur och klimat Skogar