Ennakkoilmoittautuminen Pelson vankilatilan geenipankkikarjojen kasvattajaksi ja säilytystyön jatkajaksi

Maa- ja metsätalousministeriö avaa julkisen ennakkoilmoittautumismenettelyn, jolla kartoitetaan kiinnostuneita kasvattajia turvaamaan ja säilyttämään Pohjois-Pohjanmaalla, Vaalan kunnassa sijaitsevan Pelson vankilatilan alkuperäisrotujen; pohjoissuomenkarjan (PSK) eli lapinlehmän, suomenlampaan ja kainuunharmaslampaan geenipankkikarjoja. 

Tausta

Pelson vankila aiotaan sulkea nykyiseltä paikaltaan Pelsonsuolta vuoden 2022 loppuun mennessä. Vankilan maatilalla kasvatetaan vankien kuntouttavana työtoimintana lapinlehmiä sekä suomenlampaita ja kainuunharmaslampaita.  Rikosseuraamuslaitoksen mukaan maatilatoiminta ei enää jatkossa ole osa laitoksen toimintaa.

Maa- ja metsätalousministeriö (MMM) etsii sekä nautojen että lampaiden geenipankkikarjalle uutta kasvattajaa sekä sijoituspaikkaa Kainuun, Lapin tai Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueelta.  

Pelson vankilatilalla on voimassa alkuperäisrotusopimus Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa 30.4.2020 saakka. Sopimukseen sisältyy: kainuunharmaslampaita 25, suomenlampaita 225 ja lapinlehmiä 60.  Sopimus (tai sopimukset) ovat siirrettävissä uudelle kasvattajalle, jos sopimusehdot täyttyvät.

Uudella kasvattajalla on mahdollisuus hakea perusmaataloustukien lisäksi geenivarojen suojelua ja säilyttämistä koskevia tukia ja mahdollista eläinten hyvinvointikorvausta, jos tällaiset tuet sisältyvät tukikaudella 2021 – 2027 Suomen CAP suunnitelmaan.

Uudella kasvattajalla on mahdollisuus profiloitua alkuperäisrotujen kasvatuksessa, suojelemisessa ja tuotteistamisessa.

Kustannukset

Pelson vankila luovuttaa geenipankkikarjat vastikkeetta uudelle kasvattajalle. Vastikkeeton luovutus voidaan tehdä valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 72 a §:n nojalla.

MMM sitoutuu korvaamaan eläinten siirtämisestä aiheutuvat ylimääräiset ja kohtuulliset kustannukset sisältäen myös mahdollisesti tarvittavien eläinsuojien (navetta, lampola) rakentamisesta tai laajentamisesta aiheutuvat investointikustannukset.

MMM teetättää ulkopuolisen selvityksen eläinten ylläpitokustannuksista. Jos ylläpitokustannukset ylittävät eläimistä saatavat arvioidut tuotot (myyntitulot ja tuet) ministeriön tarkoituksena on esittää valtion talousarvioon määrärahaa tuotot ylittävien kohtuullisten kustannusten korvaamiseksi. Määrärahan myöntäminen ja suuruus päätetään vuosittain valtion talousarvion käsittelyn yhteydessä.

Eläinten säilyttäminen toteuttaa Kansallista geenivaraohjelmaa

Pelson vankilatilan nautakarja ja lammaskatras ovat toimineet osana Kansallista geenivaraohjelmaa ns. geenivarapopulaatioina. Tarkoituksena on, että uusi kasvattaja sitoutuu säilyttämään kyseisiä karjoja eläingeenivaraohjelman toteuttamiseksi. Eläinten kasvattamisessa tulee tehdä yhteistyötä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) kanssa, joka koordinoi Suomen kansallista geenivaraohjelmaa.

Eläinten jalostuksessa ja säilytyksessä tulee ylläpitää geneettistä monimuotoisuutta. Eläimistä kerätään geneettistä materiaalia (mm. alkioita, munasoluja ja siemennestettä) pakastettavaksi eläingeenivarojen pitkäaikaissäilytystä varten. Geneettisen materiaalin kokoamis- ja pakastuskustannukset katetaan Kansallisen geenivaraohjelmantoteuttamiseen myönnettävistä määrärahoista.

Eläinten jalostus- ja säilytyspäätöksistä tulee sopia LUKEsta nimetyn eläingeenivaraohjelman koordinaattorin kanssa.

Toivottavaa on, että uudella kasvattajalla on kiinnostusta tehdä yhteistyötä LUKEn kanssa myös erilaisissa tutkimus- ja kehityshankkeissa. Hankkeista sovitaan tapauskohtaisesti erikseen ja niille haetaan ulkopuolinen rahoitus.

Kuvaus sijoitettavista eläimistä

1) Lapinlehmät eli pohjoissuomenkarja

Pelson geenipankkikarja koostuu 57 lapinlehmästä, 49 hiehosta ja lehmävasikasta, sekä 14 sonnista, joista neljän sonnin käyttötarkoitus on jalostus ja 15 lihantuotanto.

Tavoitteena on, että uudelleen sijoittamisen kohteena olisivat ainakin terveet lypsylehmät, lehmävasikat ja erikseen valittavat jalostussonnit.

2) Suomenlampaat ja kainuunharmaslampaat

Pelson lammasgeenipankkikarja koostuu yhteensä 681 uuhesta ja karitsasta. Vuonna 2017 pohjoiseen kotieläintukeen oikeuttavia uuhia oli 323 ja syntyneitä karitsoita 478. Vuoden 2018 tietoja ei ole vielä saatavilla.

Tavoitteena on, että uudelleen sijoittamisen kohteena olisivat ainakin uuhet, osa karitsoista sekä erikseen valittavat jalostuspässit.

Ilmoittautumismenettely

Ministeriö valitsee ilmoittautumismenettelyllä kasvattajat, joiden kanssa käydään tarkemmat neuvottelut karjojen sijoittamisesta ja säilyttämisestä. Tavoitteena on, että geenipankkitoiminnan yhteistyösopimus laaditaan vähintään 10 vuoden ajaksi. Myös pidempi sopimusaika on mahdollinen.

Ilmoittautuvilta edellytetään:

1) Kasvattajalla tulee olla kokemusta ja osaamista eläinten pidosta ja kasvattamisesta.

2) Eläimet sijoitetaan ensisijaisesti yhtenäisenä karjana kuitenkin siten, että naudat ja lampaat voidaan sijoittaa tarvittaessa eri tahoille. Mahdollisuus sijoittaa sekä lehmät että lampaat samalle tilalle katsotaan eduksi.

3) Eläintenpidossa on edistettävä eläinten hyvinvointia ja terveyden ylläpitoa sekä otettava huomioon eläinten fysiologiset tarpeet ja luonnolliset käyttäytymistarpeet.

4) Eläinten säilytysolosuhteiden on oltava eläinsuojelulain ja muiden säädösten mukaiset. Tuotantorakennusten paloturvallisuuden on oltava kunnossa, tilalla on muun ohella oltava ajan tasalla oleva maatilan pelastussuunnitelma.

5) Geenipankkitoiminnan yhteistyösopimus laaditaan vähintään 10 vuoden ajaksi. Tämän vuoksi ilmoittautuvilta edellytetään luotettavaa selvitystä siitä, että heillä on taloudelliset resurssit eläinten pitkäkestoiseen ylläpitoon.

6) Eläinten jalostuksessa ja säilytyksessä tulee ylläpitää geneettistä monimuotoisuutta yhteistyössä Luonnonvarakeskuksen eläingeenivaraohjelman koordinaattorin kanssa. Luonnonvarakeskukselle tulee taata mahdollisuus alkioiden huuhteluun. Ilmoittautujan tulee sitoutua kanssaan tehtävään geenipankkitoiminnan yhteistyösopimukseen.

7) Nautakarja ja lammaskatras tulee pitää tuotosseurannassa koko tehtävän geenipankkitoiminnan yhteistyösopimuksen sopimuskauden ajan.

8) Eläimet tulee ottaa vastaan sopimuksen mukaan tai kuitenkin viimeistään 31.12.2022 mennessä.

Eduksi katsotaan

Kasvattajan suunnitelmat eläimistä saatavien tuotteiden myynnistä ja erityisesti tuotteiden kuten maidon, lihan ja villan jatkojalostuksesta ja markkinoinnista.

Ilmoittautumisaika

Ennakkoilmoittautumisia pyydetään 30.4.2019 mennessä osoitteeseen:

Maa- ja metsätalousministeriö / Tuula Pehu, PL 30, 00023 Valtioneuvosto,
sähköposti; [email protected]

Ilmoittautumisen yhteydessä hakijoita pyydetään esittämään vapaamuotoisesti

  • perustelut ilmoittautumiselle
  • ammattitaito ja yleiset edellytykset eläinten kasvattamiseen (käytettävissä olevat/ suunnitellut eläinsuojat, pelto-ala jne.)
  • alustava arvio mahdollisista eläinsuojien rakennus - / muutoskustannuksista
  • oma arvio karjan ylläpitokustannuksista ja mahdollisesta hoitokorvauksesta  
  • selvitys taloudellisista resursseista
  • tilaa koskeva pelastussuunnitelma

MMM käynnistää tarkemmat neuvottelut edellytykset parhaiten täyttävien tahojen kanssa.

Lisätiedot

Ilmoittautumismenettely:

  • neuvotteleva virkamies Tuula Pehu, Maa- ja metsätalousministeriö
  • yksikön päällikkö Ritva Rintapukka, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus

Geenipankkikarja:

Geenivaraohjelma ja yhteistyösopimus