FI SV EN

Skoglig bioekonomi

Skoglig bioekonomi omfattar olika trä- eller skogsbaserade industri- och produktionsgrenar. Till den skogliga bioekonomin hör bland annat förädling av skogsbiomassa inom skogs-, energi-, kemi- och livsmedelsindustrin. Den skogliga bioekonomin omfattar alltså många olika produktionsprocesser som baserar sig på träråvara, och således är också slutprodukterna av många slag.

Förutom traditionella produkter, såsom sågvaror och papper, produceras av trä och träfibrer även råvaror till bland annat textilier, kemikalier, kosmetika, trafikbränsle, läkemedel, smartförpackningar, ytbeläggningar, lim, plast, kompositmaterial, djurfoder och funktionella livsmedel. Nya användningsändamål och användningssätt söks och utvecklas alltjämt. Olika slags produkter presenteras till exempel i den skogliga bioekonomins framtidskatalog, Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto.

Förutom att skogen producerar råvaror för olika industriella processer och produkter, ingår i den skogliga bioekonomin också rekreationsanvändning av skogen, bär, vilt och naturturism. Man bör inte heller glömma skogens immateriella nyttor, såsom att träden producerar syre och förhindrar erosion.

En av grundtankarna inom den skogliga bioekonomin är att effektivt utnyttja de råvaror som skogen ger, trä och dess olika beståndsdelar, teknik, tjänster och energi. Målet är att öka användningen av trä inom produktion som tidigare har baserat sig på icke-förnybara råvaror. Ett exempel på detta är att olika plaster ersätts med träbaserade material. Bioekonomi har samband med begreppen hållbarhet, cirkulär ekonomi, smart resursanvändning och koldioxidneutralitet.
 

Resurseffektivitet och återvinning hör till skogsindustrin

Den finländska skogsindustrin utnyttjar effektivt sina råvaror samt olika biprodukter och restprodukter. Man försöker ständigt utveckla processerna så att en viss mängd råvara ska generera mer slutprodukter och så att miljökonsekvenserna ska bli mindre. Nästan alla skogsindustrins biprodukter utnyttjas i fortsatta processer. Exempelvis används flis som uppkommer vid sågning sedan som råvara för massa och spånskivor. I samband med cellulosafabrikernas produktionsprocess uppstår till exempel kemikalier, el och värme som biprodukter. Förpackningar och papper återvinns i hög grad i Finland.

 

Finlands bioekonomi är fortfarande starkt beroende av skogssektorn

Bioekonomins andel av den totala produktionen och förädlingsvärdet inom samhällsekonomin har varit nästan oförändrad under de senaste tio åren. Skogssektorn är fortfarande den viktigaste sektorn inom bioekonomin. Information om bioekonomins förädlingsvärde enligt bransch finns på Naturresursinstitutets webbplats.

 

En ny vetenskapspanel för skoglig bioekonomi stärker kunskapsunderlaget om hållbara skogliga värdekedjor

Jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet har tillsatt en vetenskapspanel som ska underbygga arbetet med att bereda och fatta beslut om politiska åtgärder kring skog, skogsindustri och skogliga ekosystemtjänster.
Panelens mandatperiod är 1.1.2023–31.12.2026. Panelens webbplats finns på adressen https://metsatiedepaneeli.fi. 
 

På vår webbplats

Skogsindustrin i Finland
Metsät ja puu bio- ja kiertotaloudessaFilen öppnas i en ny flik PDF 1.9 MB
Skogens ekosystemtjänster
Användning av trä för energiproduktion
 

På andra webbplatser

Bioekonomi.fi
Biotalous lukuina (Naturresursinstitutet) 
Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto (Finska Forstföreningen) 
Metsäbiotalouden näyteikkuna – oppimisympäristö ja tutkimustiedon välittäjä    
Biotalouden rahoituslähteitä (bioekonomi.fi) 
Vetenskapspanelen för skoglig bioekonomi

Strategier, program och rapporter

Finlands bioekonomiska strategi 2022–2035
Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges (Arbets- och näringsministeriet 2017) 
Vihreä biotalous – 100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta (Naturresursinstitutet 59/2016) 
Finlands färdplan för plast – minska, undvik, återvinn och ersätt (Miljöministeriet) 
Strategiska programmet för främjande av cirkulär ekonomi (Miljöministeriet 2021) 
Åtgärdsprogrammet för träbyggande (Miljöministeriet) 
Metsästä kohti biotalouden edelläkävijyyttä (Arbets- och näringsministeriet 2015)  
Den nordiska bioekonomistrategin The rapidly developing nordic bioeconomy (2018) 
Forskningsprogrammet Tandem Forest Values

 

 

 

 

 

Lisätietoja

Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162350   Sähköpostiosoite: