FI SV EN

Metsäbiotalous

Metsiin ja puuhun perustuva metsäbiotalous (vihreä biotalous) kattaa useita erilaisia teollisuuden ja tuotannon aloja ja toimintoja, jotka pohjautuvat puuhun tai metsiin. Metsäbiotalouteen kuuluu esimerkiksi metsäbiomassan jalostaminen metsä-, energia-, kemian- tai elintarviketeollisuudessa. Metsäbiotalous kattaa siten lukuisia erilaisia puuraaka-aineeseen pohjautuvia tuotantoprosesseja ja vastaavasti myös lopputuotteiden kirjo on laaja.

Perinteisten tuotteiden, kuten esimerkiksi sahatavaran tai paperin ohella metsäbiomassasta tuotetaan raaka-aineita esimerkiksi kangaskuitujen, kemikaalien, kosmetiikan, liikennepolttoaineiden, lääkkeiden, älypakkausten, pinnoitteiden, liimojen, muovien, komposiittien, eläinrehujen ja funktionaalisten elintarvikkeiden tuottamiseen. Uusia käyttökohteita ja -tapoja etsitään ja kehitetään edelleen. Erilaisiin tuotteisiin voi tutustua esimerkiksi Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvastossa.

Sen lisäksi että metsät tuottavat raaka-ainetta erilaisiin teollisiin prosesseihin ja tuotteisiin, metsäbiotaloutta ovat myös metsien tarjoamat virkistyskäyttö, marjat, riista ja luontomatkailu. Esimerkiksi luontomatkailun luetaan olevan osa biotaloutta. Myöskään metsien aineettomia hyötyjä ei pidä unohtaa. Niitä ovat puiden tuottama happi ilmakehään ja eroosion eli maaperän kulumisen estäminen.

Metsäbiotalouden yksi ydinajatus on hyödyntää tehokkaasti metsien tarjoamia raaka-aineita, puuta ja sen erilaisia ainesosia, teknologioita, palveluja ja energiaa. Biotalous kytkeytyy kestävyyden, kiertotalouden, resurssiviisauden ja hiilineutraaliuden käsitteisiin. Puuraaka-aine käytetään Suomessa ensisijaisesti sahatavaran, sellun, paperin, pakkausmateriaalien ja erilaisten uusien tuotteiden tuotantoon. Suomalainen metsäteollisuus hyödyntää erilaiset sivuvirrat ja tähteet tehokkaasti.

Tavoitteena on käyttää puuta enenevässä määrin tuotannossa, jossa raaka-ainepohja on perinteisesti ollut uusiutumaton. Tästä yhtenä esimerkkinä on erilaisten muovien korvaaminen puupohjaisilla materiaaleilla.

Metsäbiotaloutta on viime vuosina edistetty mm. Uusiutuva energia- sekä Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeissa. Lisäksi puupohjaisten tuotteiden roolia korostetaan mm. Kiertotalouden toimenpideohjelmassa (2017) ja Muovitiekartassa (2018).

Muualla palvelussamme

Metsien ekosysteemipalvelut
Metsäteollisuus Suomessa
Puun energiakäyttö
Puu ja metsät kiertotaloudessa

Muualla verkossa

Metsäbiotalouden tulevaisuuskuvasto (Suomen metsäyhdistys)
Wood-Based Bioeconomy Solving Global Challenges (TEM 2017)
Vihreä biotalous - 100-vuotiaan Suomen hyvinvoinnin ja kilpailukyvyn perusta (Luonnonvarakeskus 59/2016)
Muovitiekartta Suomelle - Vähennä, vältä, kierrätä ja korvaa (Ympäristöministeriö 2018)
Kiertotaloustoimenpideohjelma (Ympäristöministeriö 2017)
Biotalous.fi
Suomen biotalousstrategia (2014)
Metsästä kohti biotalouden edelläkävijyyttä (TEM 2015)
Pohjoismainen biotalousstrategia The rapidly developing nordic bioeconomy (2018)
Tandem Forest Values -tutkimusohjelma

Lisätietoja

Liisa Saarenmaa, apulaisosastopäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Osaston johto 0295162429  


Kaisa Pirkola, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja bioenergiayksikkö 0295162350