Leader-ryhmien haku rahoituskaudelle 2023-2027

 

Yhteenveto ja palaute 1. vaiheen hakemuksista (19.11.2021)

Maa- ja metsätalousministeriö antaa tällä kirjeellä kaudelle 2023-2027 Leader-ryhmiksi hakeneille palautetta ensimmäisen vaiheen hakemuksista. Hakijoiden tulee ottaa palaute huomioon haun toisessa vaiheessa. Maa- ja metsätalousministeriö ohjeistaa haun toisesta vaiheesta tarkemmin alkuvuodesta 2022. Ministeriö on lisäksi lähettänyt sähköpostitse hakijakohtaisen palautteen kullekin Leader-ryhmälle.

Yhteenveto ja palaute Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen hakemuksista

Hakulomake ja hakuohjeen tarkennus (19.3.2021)

Hakemus tulee tehdä webropol-lomakkeella, linkki: (avautuu uuteen välilehteen) https://link.webropolsurveys.com/S/C5C6B58C28BB82E7  .

Maa- ja metsätalousministeriö ohjeistaa tällä kirjeellä tarkemmin Leader-ryhmän hakemuksen ja liitteiden lähettämisestä sekä tiedottaa tukikelpoisen maaseutualueen määrittelystä tulevassa CAP-strategiasuunnitelmassa.

Maa- ja metsätalousministeriön kirje 19.3.2021 (pdf) (avautuu uuteen välilehteen) 
Valmistelua varten hakulomake Word-tiedostona (word) (avautuu uuteen välilehteen) 

Ansökningsblankett och närmare anvisning (19.3.2021)

Ansökan ska göras på en Webropol-blankett, länk: https://link.webropolsurveys.com/S/C5C6B58C28BB82E7 

Genom detta brev ger jord- och skogsbruksministeriet närmare anvisningar om hur Leadergruppens ansökan och bilagor ska sändas samt informerar om definitionen av ett stödberättigat landsbygdsområde i den kommande strategiska planen för GJP. 

Jord- och skogsbruksministeriets brev 19.3.2021 (pdf)
Ansökningsblankett som Word fil för beredning (word)

Leader-ryhmien 1. vaiheen hakemukset 31.5.2021 mennessä

Maa- ja metsätalousministeriö jatkaa Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen hakuaikaa. Hakemuksen tekemiseen käytettävä lomake julkaistaan tällä sivulla. Hakemus liitteineen pyydetään toimittamaan maa- ja metsätalousministeriölle viimeistään 31.5.2021.

Maa- ja metsätalousministeriö täsmentää Leader-ryhmän toiminta-alueen kriteeriä siten, että myös muilla kuin harvaan asutuilla alueilla asukasmäärä voi perustellusta syystä olla alle 20 000 asukasta.

Maa- ja metsätalousministeriön kirje 8.12.2020 (pdf)

Leadergruppernas ansökningar för första fas senast den 31 maj 2021

Jord- och skogsbruksministeriet förlänger ansökningstiden för Leadergruppernas första fas. Ansökningsblanketten kommer att finnas på  denna sida. Ansökningar och bilagor lämnas in till ministeriet senast den 31 maj 2021.

Ministeriet specificerar kriteriet för Leadergruppens verksamhetsområde så att invånarantalet också i andra områden än glesbygder av grundad anledning kan vara under 20 000.

Jord- och skogsbruksministeriets brev 8.12.2020 (pdf)

Leader-ryhmien 1. vaiheen hakuaikaa jatketaan, 8.6.2020

Ministeriö tulee jatkamaan tulevan kauden Leader-ryhmien ensimmäisen vaiheen hakuaikaa hakuohjeessa (6.4.2020) ilmoitetusta 31.12.2020 määräajasta.

Alustavasti hakuaikaa jatketaan ainakin maaliskuulle 2021. Määräajat täsmentyvät myöhemmin, kun EU-tason valmistelu etenee ja mm. siirtymäkauden pituus varmistuu. Hakuohjeen mukaan ministeriö julkaisee hakemuslomakkeen verkkosivuillaan kevään 2020 aikana.

Lomakkeen valmistelu on viivästynyt ja se pyritään julkaisemaan mahdollisimman pian kesälomakauden jälkeen. Tällä hetkellä näyttää todennäköiseltä, että siirtymäkausi tulisi olemaan kaksi vuotta eli 2021-2022, mutta virallista varmuutta ei vielä ole. Tulevan kauden Leader-ryhmien ja paikallisten strategioiden valmistelulle on joka tapauksessa vielä hyvin aikaa. Tulevan kauden Leader-ryhmät aloittavat toimintansa vasta siirtymäkauden jälkeen.

Haun seuraavasta vaiheesta ministeriö ohjeistaa myöhemmin, sitten kun EU-tason ja kansallisen tason valmistelu on riittävän pitkällä ja on riittävästi tietoa mm. CAP-strategiasuunnitelmaan suunnitelluista kehittämisvälineistä ja rahoituksesta.

Hakuohje 6.4.2020 

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 6.4.2020 haun EU:n maaseuturahastosta tukea saavaksi Leader-ryhmäksi Manner-Suomessa rahoituskaudella 2021–2027. Leader-ryhmien haku on kaksivaiheinen. 

Haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat

 • muodostavat ja kuvaavat Leader-ryhmän toiminta-alueen
 • laativat alueen tarve- ja voimavara-analyysin
 • kuvaavat Leader-periaatteiden mukaista toimintaansa ja Leader-toimintatavan osaamistaan
 • laativat dynaamisen verkostoanalyysin
 • laativat suunnitelman paikallisen strategian osallistavasta valmistelusta

Ensimmäisen vaiheen hakuohje liitteineen pdf-tiedostoina

Hakemuksen tekemiseen käytettävä lomake julkaistaan tällä sivulla.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa hakijoille palautteen ensimmäisen vaiheen hakemuksista ja ohjeistaa haun toisesta vaiheesta alustavasti vuoden 2021 alkupuolella.

Haun toisessa vaiheessa hakijat

 • laativat paikallisen kehittämisstrategian

Tulevan kauden Leader-ryhmät eivät aloita toimintaansa vielä vuonna 2021, vaan vasta siirtymäkauden jälkeen. Ohjelmakaudelle 2014-2020 hyväksytyt Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa siirtymäkauden ajan.

Lisätietoja:

 • Erityisasiantuntija Laura Jänis, puh. 0295 162 090, etunimi.sukunimi@mmm.fi
 • Neuvotteleva virkamies Leena Anttila, puh. 0295 162 240, etunimi.sukunimi@mmm.fi
 • Neuvotteleva virkamies Sanna Sihvola, puh. 0295 162 264, etunimi.sukunimi@mmm.fi​

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Leadergruppernas ansökningstid för fas 1 förlängs, 8.6.2020

Ministeriet kommer att förlänga Leadergruppernas ansökningstid för fas 1 från den tidsfrist, det vill säga den 31 december 2020, som anges i anvisningen för ansökan (6.4.2020). Preliminärt förlängs ansökningstiden åtminstone fram till mars 2021. Tidsfristerna preciseras senare, när beredningen på EU-nivå går vidare och bland annat övergångsperiodens längd fastställs.

Enligt anvisningen för ansökan publicerar ministeriet ansökningsblanketten på sin webbplats våren 2020. Beredningen av blanketten har dragit ut på tiden och avsikten är att den publiceras så snart som möjligt efter semestrarna.

Just nu verkar det sannolikt att övergångsperioden kommer att löpa över två år, det vill säga 2021 – 2022, men det har inte fastställts officiellt.

I vilket fall som helst finns det fortfarande mycket tid kvar för att förbereda Leadergrupperna och de lokalt ledda strategierna för den kommande perioden. De nya Leadergrupperna inleder verksamheten först efter övergångsperioden. Ministeriet ger senare anvisningar om ansökningsomgångens andra fas när beredningen på EU-nivå och nationell nivå har kommit tillräckligt långt och det finns tillräckligt med information om bland annat de utvecklingsinstrument och den finansiering som planeras ingå i den strategiska CAP-planen.

Ansökningsanvisningar 6.4.2020

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som ska stödas ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under budgetperioden 2021–2027. Utlysningen som gäller Leadergrupper är tudelad. Ansökningar som gäller den första fasen ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor senast den 31 december 2020 kl. 16.15.

I utlysningens första fas ska de sökande

 • bilda och beskriva Leadergruppens verksamhetsområde
 • utarbeta en analys av regionens behov och resurser
 • beskriva sin verksamhet i enlighet med Leaderprinciperna och sin kompetens i fråga om Leaderpraxis
 • utarbeta en dynamisk nätverksanalys
 • utarbeta en plan för en inkluderande beredning av en lokal strategi

Ansökningsanvisningar för den första fasen inklusive bilagor som PDF-filer

Det formulär som ska användas för ansökan publiceras på denna webbplats under våren 2020.

Jord- och skogsbruksministeriet ger de sökande respons för ansökningarna under den första fasen och ger preliminärt i början av 2021 anvisningar om den andra fasen av utlysningen.

I den andra fasen av utlysningen utarbetar de sökande

en lokal utvecklingsstrategi

Leadergrupperna för den kommande perioden kommer inte ännu 2021 att inleda sin verksamhet, utan först efter en övergångsperiod. Leadergrupperna som godkänts för programperioden 2014-2020 kommer att fortsätta sin verksamhet under en övergångsperiod.

Ytterligare information

 • Laura Jänis, specialsakkunnig, tfn 0295 162 090, fornamn.efternamn@mmm.fi
 • Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 240, fornamn.efternamn@mmm.fi
 • Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 264, fornamn.efternamn@mmm.fi