Leader-ryhmien haku rahoituskaudelle 2021-2027

Maa- ja metsätalousministeriö avasi 6.4.2020 haun EU:n maaseuturahastosta tukea saavaksi Leader-ryhmäksi Manner-Suomessa rahoituskaudella 2021–2027. Leader-ryhmien haku on kaksivaiheinen. Ensimmäisen vaiheen hakemukset tulee toimittaa maa- ja metsätalousministeriön kirjaamoon viimeistään 31.12.2020 klo 16:15.

Haun ensimmäisessä vaiheessa hakijat

 • muodostavat ja kuvaavat Leader-ryhmän toiminta-alueen
 • laativat alueen tarve- ja voimavara-analyysin
 • kuvaavat Leader-periaatteiden mukaista toimintaansa ja Leader-toimintatavan osaamistaan
 • laativat dynaamisen verkostoanalyysin
 • laativat suunnitelman paikallisen strategian osallistavasta valmistelusta

Ensimmäisen vaiheen hakuohje liitteineen pdf-tiedostoina

Hakemuksen tekemiseen käytettävä lomake julkaistaan tällä sivulla kevään 2020 aikana.

Maa- ja metsätalousministeriö antaa hakijoille palautteen ensimmäisen vaiheen hakemuksista ja ohjeistaa haun toisesta vaiheesta alustavasti vuoden 2021 alkupuolella.

Haun toisessa vaiheessa hakijat

 • laativat paikallisen kehittämisstrategian

Tulevan kauden Leader-ryhmät eivät aloita toimintaansa vielä vuonna 2021, vaan vasta siirtymäkauden jälkeen. Ohjelmakaudelle 2014-2020 hyväksytyt Leader-ryhmät jatkavat toimintaansa siirtymäkauden ajan.

Lisätietoja:

Utlysning om att bli vald till Leadergrupp

Jord- och skogsbruksministeriet öppnade den 6 april 2020 en utlysning om valet av Leadergrupper som ska stödas ur Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU) under budgetperioden 2021–2027. Utlysningen som gäller Leadergrupper är tudelad. Ansökningar som gäller den första fasen ska lämnas in till jord- och skogsbruksministeriets registratorskontor senast den 31 december 2020 kl. 16.15.

I utlysningens första fas ska de sökande

 • bilda och beskriva Leadergruppens verksamhetsområde
 • utarbeta en analys av regionens behov och resurser
 • beskriva sin verksamhet i enlighet med Leaderprinciperna och sin kompetens i fråga om Leaderpraxis
 • utarbeta en dynamisk nätverksanalys
 • utarbeta en plan för en inkluderande beredning av en lokal strategi

Ansökningsanvisningar för den första fasen inklusive bilagor som PDF-filer

Det formulär som ska användas för ansökan publiceras på denna webbplats under våren 2020.

Jord- och skogsbruksministeriet ger de sökande respons för ansökningarna under den första fasen och ger preliminärt i början av 2021 anvisningar om den andra fasen av utlysningen.

I den andra fasen av utlysningen utarbetar de sökande

 • en lokal utvecklingsstrategi

Leadergrupperna för den kommande perioden kommer inte ännu 2021 att inleda sin verksamhet, utan först efter en övergångsperiod. Leadergrupperna som godkänts för programperioden 2014-2020 kommer att fortsätta sin verksamhet under en övergångsperiod.

Ytterligare information

Laura Jänis, specialsakkunnig, tfn 0295 162 090, [email protected]

Leena Anttila, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 240, [email protected]

Sanna Sihvola, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 162 264, [email protected]