FI SV

Central lagstiftnig - foder


Syftet med foderlagstiftningen är att trygga kvaliteten på livsmedel av animaliskt ursprung och främja användningen av säkert foder av god kvalitet samt att ge korrekt information om foder. Foderlagen innehåller bestämmelser om huvuddragen i foderlagstiftningen och detaljerade bestämmelser om verksamheten inom foderbranschen utfärdas med stöd av foderlagen genom förordningar av jord- och skogsbruksministeriet och statsrådet. Eftersom foderlagstiftningen till stor del är harmoniserad i unionen, är EU-förordningarna direkt tillämpliga utan att de sätts i kraft nationellt. 

Inhemsk foderlagstiftning

Foderlagen 1263/2020
Lag om ändring av foderlagen 18/2022

JSMf 1266/2020 om bedrivande av verksamhet inom foderbranchen
JSMf 71/2022 om ändring av JSMf 1266/2020 om bedrivande av verksamhet inom foderbranchen

SRf 152/2015 om laboratorier som utför undersökningar enligt livsmedelslagen, foderlagen och hälsoskyddslagen

Direkt tillämpliga EU-rättsakter utan att de sätts i kraft nationellt

Endast är dokumenten som har publicerads i Europeiska Unionens officiella tidning giltiga och har rättslig verkan. Länkarna nedan leder till den senaste konsoliderade versionen under ”Rubrik och referens”.

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet

Utsläppande på marknaden och användning av foder

- Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 767/2009 om utsläppande på marknaden och användning av foder, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 och om upphävande av rådets direktiv 79/373/EEG, kommissionens direktiv 80/511/EEG, rådets direktiv 82/471/EEG, 83/228/EEG, 93/74/EEG, 93/113/EG och 96/25/EG samt kommissionens beslut 2004/217/EG

- Kommissionens förordning (EU) nr 68/2013 av den 16 januari 2013 om en förteckning över foderråvaror (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) 2020/354 av den 4 mars 2020 om upprättande av en förteckning över avsedda användningsområden för foder avsett för särskilda näringsbehov och om upphävande av direktiv 2008/38/EG (Text av betydelse för EES)

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/4 av den 11 december 2018 om tillverkning, utsläppande på marknaden, användning av foder som innehåller läkemedel, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 och om upphävande av rådets direktiv 90/167/EEG (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens tillkännagivande – Riktlinjer för användning av livsmedel som inte längre är avsedda som livsmedel som foder C/2018/2035

Foderhygien 

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 183/2005 av den 12 januari 2005 om fastställande av krav för foderhygien (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens tillkännagivande – Vägledning om tillämpningen av vissa bestämmelser i förordning (EG) nr 183/2005 om fastställande av krav för foderhygien C/2019/4919

Fodertillsatser 

- EU-kommissionens sidor med länkar till EU-register för fodertillsatser

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 av den 22 september 2003 om fodertillsatser (Text av betydelse för EES)Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser

- Kommissionens förordning (EG) nr 378/2005 av den 4 mars 2005 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende skyldigheter och arbetsuppgifter för gemenskapens referenslaboratorium i samband med ansökningar om godkännande av fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EG) nr 429/2008 av den 25 april 2008 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003 avseende utformning och presentation av ansökningar samt bedömning och godkännande av fodertillsatser

- Kommissionens förordning (EU) nr 892/2010 av den 8 oktober 2010 om vissa produkters status som fodertillsatser som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1831/2003

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 451/2012 av den 29 maj 2012 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser i den funktionella gruppen ”ensileringstillsatser” (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 230/2013 av den 14 mars 2013 om tillbakadragande av vissa fodertillsatser tillhörande gruppen aromämnen och smakförhöjande ämnen från marknaden (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 1145/2017 av den 8 juni 2017 om tillbakadragande från marknaden av vissa fodertillsatser som godkänts i enlighet med rådets direktiv 70/524/EEG och 82/471/EEG och om upphävande av de obsoleta bestämmelserna om godkännande av dessa fodertillsatser (Text av betydelse för EES)

Kontroll och import

- Kommissionens förordning (EG) nr 152/2009 av den 27 januari 2009 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla

- Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/625 av den 15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels- och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växtskydd och växtskyddsmedel samt om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 999/2001, (EG) nr 396/2005, (EG) nr 1069/2009, (EG) nr 1107/2009, (EU) nr 1151/2012, (EU) nr 652/2014, (EU) 2016/429 och (EU) 2016/2031, rådets förordningar (EG) nr 1/2005 och (EG) nr 1099/2009 och rådets direktiv 98/58/EG, 1999/74/EG, 2007/43/EG, 2008/119/EG och 2008/120/EG och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 854/2004 och (EG) nr 882/2004, rådets direktiv 89/608/EEG, 89/662/EEG, 90/425/EEG, 91/496/EEG, 96/23/EG, 96/93/EG och 97/78/EG samt rådets beslut 92/438/EEG (förordningen om offentlig kontroll) (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2019/1793 av den 22 oktober 2019
om tillfällig ökning av offentlig kontroll av och nödåtgärder avseende införsel till unionen av vissa
varor från vissa tredjeländer, om genomförande av Europaparlamentets och rådets förordningar
(EU) 2017/625 och (EG) nr 178/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG)
nr 669/2009 och genomförandeförordningar (EU) nr 884/2014, (EU) 2015/175, (EU) 2017/186 och
(EU) 2018/1660 (Text av betydelse för EES)

Främmande ämnen och produkter i foder 

- Konsoliderad text: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG av den 7 maj 2002 om främmande ämnen och produkter i djurfoder

- Kommissionens förordning (EU) 2015/786 av den 19 maj 2015 om fastställande av godtagbarhetskriterier för avgiftningsprocesser som tillämpas på produkter avsedda för djurfoder enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/32/EG (Text av betydelse för EES)

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEGText av betydelse för EES.

Genetiskt modifierade foder

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (Text av betydelse för EES)

- Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1830/2003 av den 22 september 2003 om spårbarhet och märkning av genetiskt modifierade organismer och spårbarhet av livsmedel och foderprodukter som är framställda av genetiskt modifierade organismer och om ändring av direktiv 2001/18/EG

- Kommissionens förordning (EG) nr 65/2004 av den 14 januari 2004 om inrättande av ett system för skapande och tilldelning av unika identitetsbeteckningar för genetiskt modifierade organismer

- Kommissionens förordning (EG) nr 641/2004 av den 6 april 2004 om tillämpningsföreskrifter för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 om ansökan om godkännande för nya genetiskt modifierade livsmedel och foder, anmälan av befintliga produkter och oavsiktlig eller tekniskt oundviklig förekomst av genetiskt modifierat material av vilket det gjorts en positiv riskbedömning (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 619/2011 av den 24 juni 2011 om provtagnings- och analysmetoder för offentlig kontroll av foder vad gäller förekomst av genetiskt modifierat material där godkännandeförfarandet fortfarande pågår eller godkännandet har upphört att gälla (Text av betydelse för EES)

TSE-ordningar

- Europarlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati Artikel 7:Förbud avseende foder

- Kommissionens förordning (EG) nr 1234/2003 av den 10 juli 2003 om ändring av bilagorna I, IV och XI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 och förordning (EG) nr 1236/2001 när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och foder (Text av betydelse för EES)

- Kommissionens förordning (EU) nr 56/2013 om ändring av bilagorna I och IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (tillåtande av bearbetat protein från svin och fjäderfä till vattenbruksdjur).

- Komissionens förordning (EU) 2021/1372 om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 vad gäller förbudet mot att utfodra andra icke-idisslande produktionsdjur än pälsdjur med protein som härrör från djur (tillåtande av bearbetat protein från svin till fjäderfä och från fjäderfä till svin och tillåtande av bearbetat protein från insekter till svin och fjäderfä)

Lisätietoja

Eeva Saarisalo, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162366   Sähköpostiosoite:


Marita Aalto, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162445   Sähköpostiosoite: