FI SV EN

Lannoitevalmisteet
 

Lannoitelain (711/2022) tavoitteena on, että Suomessa valmistetut ja markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat laadukkaita ja kasvintuotantoon sopivia. Lannoitevalmisteiden käytöstä ei myöskään saa aiheutua vaaraa kasvien tai eläinten terveydelle eikä niiden käyttö saa heikentää ympäristön ja vesien tilaa. Osana elintarvikeketjua pyritään välillisesti turvaamaan myös, että lannoitevalmisteiden käyttö ei aiheuta vaaraa ihmisten terveydelle elintarvikkeiden välityksellä. Riittävien ja totuudenmukaisten tietojen antaminen tuotteista varmistaa niiden oikean ja turvallisen käytön niin ympäristön kuin elintarvikkeiden laadun kannalta. 

Lannoitevalmisteiden on koostuttavaa yksinomaan sellaisista ainesosista, jotka täyttävät kansallisen lainsäädännön tai EU:n lannoitevalmisteasetuksen ainesosaluokkiin kuuluvista ainesosista. Ruokavirasto päättää ainesosien sisällyttämisestä kansalliseen ainesosaluetteloon. Ainesosalla tarkoitetaan kaikkia aineita, joita käytetään lannoitevalmisteen valmistukseen, lisätään lannoitevalmisteeseen tai muodostuu lannoitevalmisteen valmistuksen yhteydessä, lukuun ottamatta epäpuhtauksia.

Suomessa on EU-maiden happamimmat maaperät ja vesistöt. Poikkeuksellisista maaperä- ja vesistöolosuhteista johtuen maaperän ja ympäristöriskien hallintaan ja vähentämiseen on Suomessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Niihin tärkeänä osana liittyy maa- ja puutarhataloudessa, viherrakentamisessa sekä metsätaloudessa käytettävien lannoitevalmisteiden hyvä laatu ja turvallisuus, kuten alhaiset raskasmetallipitoisuudet ja hygieenisyys.

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat ryhmät:

 • lannoitteet
 • kalkitusaineet
 • maanparannusaineet
 • kasvualustat
 • biostimulantit

Lannoitevalmisteiden on oltava joko kansallisen lannoitelain tai lannoitevalmisteita koskevan Euroopan unionin lainsäädännön vaatimusten mukaisia. Lisäksi toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai ETA-maassa laillisesti valmistettuja ja markkinoituja tuotteita voidaan saattaa markkinoille Suomessa myös niin sanotun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti.

Lannoitevalmisteiden valvonnasta vastaa Suomessa Ruokavirasto.

Kansallinen lainsäädäntö

Lannoitelaki 711/2022 säätelee lannoitevalmisteiden valmistusta, käyttöä, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteista 964/2023 (muistio)

Maa- ja metsätalousministeriön asetus lannoitevalmisteita koskevasta toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 965/2023 (muistio)

Valtioneuvoston asetus fosforia sisältävien lannoitevalmisteiden ja lannan käytöstä 64/2023 (muistio)

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014, ns. nitraattiasetus. Ympäristönsuojelulain nojalla annettu asetus koskee lannoitevalmisteiden käyttöä ja varastointia.

Lannoitevalmistelain (539/2006) mukaisia lannoitevalmisteita saa saattaa markkinoille vuoden 2024 loppuun asti. Niiden laatuvaatimuksista on säädetty asetuksella 964/2023 kumotussa maa- ja metsätalousministeriön lannoitevalmisteista annetussa asetuksessa 24/11. Muutokset: 12/127/1312/1521/155/16 ja 12/18

EU-lainsäädäntö

Euroopan komission lannoitesivusto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta (konsolidoitu versio*)

Asetusta muuttavat tai täydentävät asetukset:

 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1519 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 muuttamisesta inhibiittoriyhdisteitä sisältäviin EU-lannoitevalmisteisiin sovellettavien vaatimusten ja mädätteen jälkikäsittelyn osalta
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/1171 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta hyödynnettyjen erittäin puhtaiden aineiden lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi 
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2022/973 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 täydentämisestä vahvistamalla maataloudellista tehoa ja turvallisuutta koskevat kriteerit sivutuotteiden käytölle EU-lannoitevalmisteissa (ei sisälly konsolidoituun versioon)
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2088 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvien materiaalien lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2086 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II ja IV muuttamisesta saostettujen fosfaattisuolojen ja -johdannaisten lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2087 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta termisessä hapetuksessa muodostuvien materiaalien ja niiden johdannaisten lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi
 • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1768, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

Konsolidointi eli koontaminen tarkoittaa, että säädökseen sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset ja oikaisut yhdistetään säädökseen yhdeksi tekstiksi. Versio ei ole oikeudellisesti sitova.

Kadmiumin rajoittamista koskevat komission päätökset EU:ssa

Komission päätös (2006/348/EY) Suomen tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa

Komission päätös (2006/347/EY) Ruotsin kuningaskunnan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa

Komission päätös (2006/390/EY) Tšekin tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa

Komission päätös (EU) 2020/1205 Slovakian tasavallan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuuksia

Komission päätös (EU) 2020/1184 Unkarin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuuksia

Komission päätös (EU) 2020/1178 Tanskan kuningaskunnan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat lannoitteiden kadmiumpitoisuuksia

Eläimistä saatavia sivutuotteita sisältäviä lannoitevalmisteita koskevaa lainsäädäntöä

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (konsolidoitu versio*)

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (toimeenpanoasetus) (konsolidoitu versio*)

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja sen nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015 (muutos 1142/2022) sisältävät  EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimeenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä. Laissa säädetään myös valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät.

Konsolidointi eli koontaminen tarkoittaa, että säädökseen sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset ja oikaisut yhdistetään säädökseen yhdeksi tekstiksi. Versio ei ole oikeudellisesti sitova.

Lannoitevalmisteita koskevaa tuotelainsäädäntöä 

Laki eräiden tuotteiden markkinavalvonnasta (1137/2016)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta (konsolidoitu versio*)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta (konsolidoitu versio*)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta 

Konsolidointi eli koontaminen tarkoittaa, että säädökseen sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset ja oikaisut yhdistetään säädökseen yhdeksi tekstiksi. Versio ei ole oikeudellisesti sitova.

Oppaat

Julkaisut

Tilaisuudet

Lisätietoja

Titta Berlin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö Puhelin:0295162026   Sähköpostiosoite: