FI SV EN

Lannoitevalmisteet
 

Lannoitevalmistelain (539/2006) tavoitteena on, että Suomessa markkinoille saatettavat lannoitevalmisteet ovat turvallisia ja hyvälaatuisia sekä kasvintuotantoon sopivia. Lain tarkoituksena on lisäksi edistää lannoitevalmisteiksi soveltuvien sivutuotteiden hyötykäyttöä silloin, kun ne eivät aiheuta vaaraa tai haittaa ihmisten, eläinten tai kasvien terveydelle taikka ympäristölle ja niillä on positiivisia vaikutuksia kasvien kasvuun.

Suomessa on EU-maiden happamimmat maaperät ja vesistöt. Poikkeuksellisista maaperä- ja vesistöolosuhteista johtuen maaperän ja ympäristöriskien hallintaan ja vähentämiseen on Suomessa kiinnitettävä erityistä huomiota. Niihin tärkeänä osana liittyy maa- ja puutarhataloudessa, maisemoinnissa ja viherrakentamisessa sekä metsätaloudessa käytettyjen lannoitevalmisteiden hyvälaatuisuus ja turvallisuus, muun muassa alhaiset raskasmetallipitoisuudet.

Lannoitevalmisteisiin kuuluvat seuraavat ryhmät:

  • lannoitteet
  • kalkitusaineet
  • maanparannusaineet
  • kasvualustat
  • mikrobivalmisteet

Jokaisen Suomessa markkinoille saatettavan ja maahan tuotavan lannoitevalmisteen tulee kuulua joko kansalliseen lannoitevalmisteiden tyyppinimiluetteloon (Ruokaviraston internetsivut) tai EY-lannoitteiden osalta (EY) lannoitetyyppien luetteloon (2003/2003, liite I). Toisessa EU:n jäsenvaltiossa tai ETA-maassa laillisesti valmistettuja ja markkinoituja tuotteita voidaan saattaa markkinoille Suomessa myös niin sanotun vastavuoroisen tunnustamisen periaatteiden mukaisesti.

Lannoitevalmisteiden valvonnasta vastaa Suomessa Ruokavirasto.

Kansallinen lainsäädäntö

Lannoitelaki 711/2022 säätelee lannoitevalmisteiden valmistusta, markkinoille saattamista, tuontia ja vientiä. 

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteista 24/11 säädetään lannoitevalmisteiden tyypeistä, tyyppinimiryhmistä ja tyyppinimiryhmäkohtaisista vaatimuksista sekä lannoitevalmisteiden laatu-, merkintä-, pakkaus-, kuljetus-, varastointi-, käyttö- ja muista vaatimuksista sekä lannoitevalmisteiden raaka-aineista. 

Muutokset: 12/127/1312/1521/155/16 ja 12/18

Maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa lannoitevalmisteita koskevan toiminnan harjoittamisesta ja sen valvonnasta 11/12 säädetään toiminnanharjoittajan ilmoitusvelvollisuudesta, tiedostonpitämisvelvollisuudesta, omavalvontavelvollisuudesta, ennakkoilmoitusvelvollisuudesta, laboratoriohyväksynnästä, orgaanisia lannoitevalmisteita tai niiden raaka-aineita valmistavan tai teknisesti käsittelevän laitoksen hyväksynnästä sekä lannoitevalmisteita koskevan valvonnan järjestämisestä.

Muutokset: 13/15 ja 22/15

Laki eläimistä saatavista sivutuotteista 517/2015 ja sen nojalla annettu maa- ja metsätalousministeriön asetus eläimistä saatavista sivutuotteista 783/2015 sisältävät  EU:n sivutuoteasetusten kansalliseen toimeenpanoon liittyvät helpotukset, jotka koskevat eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden käyttöä ja hävitystä. Laissa säädetään myös valvontaviranomaiset ja niiden tehtävät.

Valtioneuvoston asetus eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta 1250/2014. Ympäristönsuojelulain nojalla annettu asetus koskee lannoitevalmisteiden käyttöä ja varastointia.

EU:n lannoitelainsäädäntö

EU:n komission lannoitesivusto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1009, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta (konsolidoitu*)

Komission delegoitu asetus (EU) 2022/973 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 täydentämisestä vahvistamalla maataloudellista tehoa ja turvallisuutta koskevat kriteerit sivutuotteiden käytölle EU-lannoitevalmisteissa

Konsolidoituun tekstiin sisältyvät muutokset ja oikaisut:

  • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2088 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta pyrolyysissa ja kaasutuksessa muodostuvien materiaalien lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2086 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II ja IV muuttamisesta saostettujen fosfaattisuolojen ja -johdannaisten lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/2087 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden II, III ja IV muuttamisesta termisessä hapetuksessa muodostuvien materiaalien ja niiden johdannaisten lisäämiseksi EU-lannoitevalmisteiden ainesosaluokaksi
  • Komission delegoitu asetus (EU) 2021/1768, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/1009 liitteiden I, II, III ja IV muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen
  • Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2019/1009, EU-lannoitevalmisteiden asettamista saataville markkinoilla koskevien sääntöjen vahvistamisesta ja asetusten (EY) N:o 1069/2009 ja (EY) N:o 1107/2009 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) N:o 2003/2003 kumoamisesta

Konsolidointi eli koontaminen tarkoittaa, että säädökseen sen antamisen jälkeen tehdyt muutokset ja oikaisut yhdistetään säädökseen yhdeksi tekstiksi.

Kadmiumin rajoittamista koskevat komission päätökset EU:ssa

Komission päätös (2006/348/EY) Suomen tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa

Komission päätös (2006/347/EY) Ruotsin kuningaskunnan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa

Komission päätös (2006/390/EY) Tšekin tasavallan EY:n perustamissopimuksen 95 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat kadmiumin enimmäispitoisuuksia lannoitteissa

Komission päätös (EU) 2020/1205 Slovakian tasavallan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuuksia

Komission päätös (EU) 2020/1184 Unkarin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat fosfaattilannoitteiden kadmiumpitoisuuksia

Komission päätös (EU) 2020/1178 Tanskan kuningaskunnan Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artiklan 4 kohdan mukaisesti tiedoksi antamista kansallisista säännöksistä, jotka koskevat lannoitteiden kadmiumpitoisuuksia

Eläimistä saatavat sivutuotteet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1069/2009 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta (sivutuoteasetus) (konsolidoitu)

Komission asetus (EU) N:o 142/2011 muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009 täytäntöönpanosta sekä neuvoston direktiivin 97/78/EY täytäntöönpanosta tiettyjen näytteiden ja tuotteiden osalta, jotka vapautetaan kyseisen direktiivin mukaisista eläinlääkärintarkastuksista rajatarkastusasemilla (toimeenpanoasetus) (konsolidoitu)

Lannoitevalmisteisiin liittyvää tuotelainsäädäntöä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1020 markkinavalvonnasta ja tuotteiden vaatimustenmukaisuudesta sekä direktiivin 2004/42/EY ja asetusten (EY) N:o 765/2008 ja (EU) N:o 305/2011 muuttamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 765/2008 akkreditoinnin vaatimusten vahvistamisesta ja asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/515, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2019, toisessa jäsenvaltiossa laillisesti kaupan pidettyjen tavaroiden vastavuoroisesta tunnustamisesta ja asetuksen (EY) N:o 764/2008 kumoamisesta 

Oppaat

Julkaisut

Tilaisuudet

Lisätietoja

Titta Berlin, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162026