Skip to content
Government and ministries Media

Erityisavustushaku maatalouden neuvontapalveluihin aukeaa

29.6.2020 9.04

Maa- ja metsätalousministeriö ottaa vastaan erityisavustushakemuksia 1 - 3 vuotisiin maatalouden neuvontapalvelujen kehittämishankkeisiin.

Määräraha myönnetään momentilta 30.10.50 (Maaseudun elinkeinojen kehittäminen).
Tämän haun mukaista määrärahaa on käytettävissä enintään 500 000 euroa. Maa- ja metsätalousministeriö tekee päätökset rahoitettavista hankkeista syksyllä 2020. Hankkeet voivat alkaa aikaisintaan 1.11.2020 ja hankkeiden tulee päättyä viimeistään 31.10.2023 (1 - 3 vuotisia hankkeita)

Määrärahaa voidaan myöntää maatalouden neuvontapalvelujen kehittämishankkeisiin sillä edellytyksellä, että hankkeet ovat valtakunnallisia ja koko maan kattavia. Avustusta ei myönnetä sellaiseen hankkeeseen, johon on myönnetty muuta julkista rahoitusta.

Hankehaun painopisteet

Tämän hankehaun painopisteenä ovat kehittämishankkeet, jotka auttavat varautumisessa tuotannollisiin ja taloudellisiin riskeihin sekä kannattavuuden alenemiseen ja maksuvalmiuden nopeaan heikkenemiseen. Hankkeissa on syytä kiinnittää huomiota riskien hallintaan ja maatilan kokonaisvaltaiseen johtamiseen. Hankkeiden tulee lisäksi edistää maksuvalmiuden kannalta tärkeää talouden päivittäistä seurantaa.

Kehittämistoimenpiteet tulisi aloittaa laatimalla tilanneanalyysi ja tulevaisuuden suunnan kartoitus niille maatiloille, joihin koronakriisi on vaikuttanut suoraan tai välillisesti. Tällöin on tärkeää aluksi hahmottaa tulevaisuuden vaihtoehtoisia polkuja maatilojen omista lähtökohdista. Näitä ovat mm. seuraavat: 
-    tuotannon laajentaminen (investoinnit) tai supistaminen;
-    tuotannon uudelleen suuntaaminen tai organisointi; 
-    tuotannon muu kehittäminen;
-    panostaminen maataloustuotteiden jatkojalostukseen tai maatilan yhteydessä harjoitettavaan muuhun yritystoimintaan;
-    tuotannon hallittu lopettaminen.

Kartoituksen jälkeen tiloille tarjotaan räätälöityjä kehittämistoimenpiteitä, joita voivat olla esim. kokonaisvaltainen liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat ja investointisuunnitelmat.

Hankesuunnitelman tulee sisältää esitys siitä, kuinka monelle tilalle tilanneanalyysi, kartoitus ja ehdotus kehittämistoimenpiteistä tehdään sekä miten ne järjestetään. Suunnitelmassa tulee lisäksi kuvata, miten tehtyjen neuvontatoimenpiteiden toteutumista seurataan. Hankkeen tavoitteena on käynnistää neuvontaprosessi (esimerkiksi pitkäaikainen neuvontasopimus), jonka alussa asetetaan tavoitteet, tehdään suunnitelma, toteutetaan suunnitelmaa, seurataan toteumaa ja tehdään tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä.
 
Erityisavustuksen enimmäismäärä on 85 prosenttia hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustettavan toiminnan hyväksyttävät kustannukset määritellään maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta annetun valtioneuvoston asetuksen (431/2016) 6 §:ssä sekä myöntöpäätöksen liitteessä.

Hankkeisiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001), maatalouden neuvontapalvelujen valtionavusta annettua valtioneuvoston asetusta (431/2016) ja maa- ja metsätalousalan ja maaseutualueiden ryhmäpoikkeusasetusta (komission asetus (EU) N:o 702/2014). 

Erityisavustushaku avautuu 26.6.2020 ja päättyy 31.7.2020 klo 16.15. Hakemukset toimitetaan MMM:n kirjaamoon: kirjaamo(at)mmm.fi. 

Hakemusten tulee sisältää hakulomakkeen ja talousarviolomakkeen lisäksi erillinen hankesuunnitelma. Hakulomake, talousarviolomake, myöntöpäätöksen liite ja linkki asetukseen löytyvät sivulta https://mmm.fi/maatalouden-ja-muiden-maaseutuelinkeinojen-neuvonta-seka-4h-toiminta.

Lisätietoja:

26.6 - 3.7.2020 neuvotteleva virkamies Markku Himanen, p. 029 516 2472, [email protected] 
ja 27.7 - 31.7.2020 yksikön päällikkö Anna-Leena Miettinen, p. 0295 162 409, [email protected]

Food and agriculture Forests Nature and climate Research and development Rural areas