Skip to content
Government and ministries Media

Yksityisteiden puuinfra 

Kansallisen metsästrategian hankkeet -sivulle
Maankäyttösektorin ilmastosuunnitelman hankkeet -sivulle

Toteuttajat

Suomen metsäkeskus ja Suomen Tieyhdistys ry

Hankkeen kuvaus

Kesto: 2020-2021 

Puun käytön lisääminen rakentamisessa ja erilaisissa rakenteissa on yksi keino lisätä hiilen varastoja Suomessa. Samalla korvataan fossiilisten ja uusiutumattomien materiaalien, kuten betonin, teräksen tai muovien käyttöä.

Suomessa voitaisiin käyttää nykyistä enemmän puuta eri väylärakenteissa, kuten silloissa, meluesteissä ja tasoristelyksissä. On arvioitu, että metsäteiden ja muiden yksityisteiden siltoja on Suomessa noin 12 000 ja osassa niistä on merkittävää uudistamis- ja kunnostamistarvetta.

Puun käytön lisääminen yksityisteiden siltojen rakennus- ja kunnostusmateriaalina on hyvä mahdollisuus edistää ilmastokestävää ja ekologista rakentamista liikenneinfran osalta. Se luo myös uusia mahdollisuuksia puun jalostuksen ja liiketoiminnan näkökulmasta. Tämä tarvitsee toteutuakseen tietoa siltojen määrästä ja kunnosta, uusia tyyppiratkaisuja, toimintamalleja sekä osaamista siltaprosessin eri vaiheisiin.

Yksityisteiden puuinfra -hankkeen tavoitteena on:

  • kartoittaa tietoa yksityisteiden siltojen määrästä ja kunnosta
  • edistää uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien syntymistä puunkäytön lisäämiseksi yksityisteiden siltojen rakentamisessa ja kunnostamisessa.
  • kasvattaa puusiltoihin liittyvää suunnittelu- ja rakennuttamisosaamista.

Hankkeessa kartoitetaan nykytilannetta käytössä olevista siltatyypeistä ja käynnistetään kehittämistoimenpiteitä uusien siltaratkaisujen ja toimintamallien aikaansaamiseksi muun muassa idea- ja suunnittelukilpailujen avulla. Lisäksi tuotetaan tietoa paikkatietoaineistojen pohjalta yksityistiesiltojen määrästä, kunnosta ja investointitarpeista. Tietoa voidaan hyödyntää esimerkiksi siltaprosessiin liittyvien liiketoimintamahdollisuuksien selvityksissä sekä rahoitustarpeiden määrittämisessä.

Hankkeen kohderyhmänä ovat siltaratkaisuja valmistavat ja siltasuunnittelupalveluja tuottavat yritykset sekä siltakoulutusta tarjoavat oppilaitokset. Lisäksi kohderyhminä ovat tiekunnat, yksityistiehankkeita rahoittavat viranomaiset ja alan edistämisorganisaatiot.

Hankkeessa vuonna 2020 tehdyn selvityksen perusteella yksityisteiden siltojen kokonaismäärä on 12 000 kpl. Kainuun ja Pirkanmaan maakunnissa suoritettiin tarkemmat siltakartoitukset ja niiden perusteella havaittiin, että silloissa on huomattavasti korjaus- ja uudistamistarpeita. Lisäksi on tehty havaintoja, että teräs ja betoni ovat syrjäyttäneet puuta siltojen rakennusmateriaalina viime vuosikymmenien aikana. Siltakartoituksen tuloksia ja raportti julkaistaan kevään 2021 aikana.

Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu käynnistyy helmikuussa

Helmikuussa 2021 käynnistyi ideakilpailu, jonka tavoitteena on edistää puun monipuolista käyttöä yksityisteiden siltaratkaisuissa. Kilpailuun voivat osallistua kaikki halukkaat ryhmittymät, kuten oppilaitokset, yritykset tai yhteenliittymät. Kilpailutyönä voidaan esittää kokonaan uusi siltaratkaisu tai toimintatapa, jolla vanhoja puisia tyyppisiltoja voidaan korjata olemassa olevia rakenteita hyödyntäen tai esittää muu innovaatio puun käytön lisäämiseksi silloissa, esimerkiksi hybridirakenne tai puinen kaideratkaisu. Kilpailutyöt tulee jättää 21.5.2021 mennessä. Lisätietoa kilpailusta löytyy Tieyhdistyksen sivuilta.

Yksityisteiden puuinfrahanke toteutetaan osana maankäyttösektorin ilmastotoimenpidekokonaisuutta.  Hallitusohjelman mukaan tavoitteena on lisätä puun käyttöä korkean jalostusarvon ja pitkään hiiltä varastoivissa puutuotteissa sekä edistää niiden tutkimusta ja tuotekehitystä. Hanke toteuttaa myös liikenne- ja viestintäministeriön vuonna 2018 julkaiseman Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelmaa. Ohjelman tavoitteena on nostaa puun osuus kymmeneen prosenttiin valtion rakentamista silloista vuoteen 2022 mennessä ja lisätä puun käyttöä myös muussa infrarakentamisessa. Puuinfrahanke toteuttaa myös Puurakentamisen ohjelman, Biotalousstrategian ja Kansallisen metsästrategian tavoitteita.

 

Lisätietoja

Timo Pisto, Suomen metsäkeskus, etunimi.sukunimi(at)metsakeskus.fi, puh. 044 7104342 

Suomen metsäkeskuksen hankesivut
Yksityisteiden puusillat -ideakilpailu ja kilpailumateriaalit Tieyhdistyksen sivuilla

Muualla verkossa

Liikenneinfrastruktuurin puurakentamisohjelma (LVM)
Puurakentamisen ohjelma (YM)