FI SV EN

Säkerhet och tillsyn

Livsmedelstillsynen har i uppgift att säkerställa livsmedlens säkerhet och riktigheten hos informationen om livsmedlens kvalitet och sammansättning.

Den finska livsmedelskedjans säkerhet och kvalitet skapas i samarbete mellan många olika aktörer. Centrala aktörer är företag och verksamhetsutövare inom branschen, organisationer, laboratorier och lokala myndigheter. Livsmedelsverket leder, styr och utvecklar säkerställandet av livsmedelskedjans säkerhet och kvalitet inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde. Målet är en resultatrik, effektiv, enhetlig och riskbaserad tillsyn i hela kedjan.

Livsmedelsverket svarar för prognostiseringen, förebyggandet och hanteringen av risker som är förknippade med livsmedel, växthälsa och jordbruksproduktion samt för främjandet av djurens hälsa och välfärd.

I arbetet för att säkerställa och stödja säkerheten och kvaliteten i kedjan från jord till bord deltar kommunerna, regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Säkerhets- och kemikalieverket, Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården, Tullen, statens ämbetsverk på Åland och Strålsäkerhetscentralen.