FI SV EN

EU:s direktstöd

EU:s direktstöd hör till de jordbrukarstöd som finansieras med medel ur Europeiska unionens garantifond för jordbruket. Beslut om grunderna för direktstöd har fattats av Europaparlamentet och Europarådet genom medbeslutandeförfarande.

Relevanta EU-rättsakter finns på webbplatsen maaseutu.fi

De nationella författningarna hittar du här (på finska).

Ansökningsguider och -anvisningar för jordbrukare

De direktstöd som utbetalas 2023-2027 är grundläggande inkomststöd, omfördelningsinkomststöd, inkomststöd för unga jordbrukare, stöd för miljösystem samt produktionskopplade inkomststöd. Stöden beviljas på basis av den areal eller de djur som jordbrukaren har i sin besittning, förutsatt att stödvillkoren uppfylls. De grundläggande villkoren för att få stöd är bland annat att man iakttar villkorligheten och uppfyller definitionen av aktiv jordbrukare.

Guide om villkorlighet

Definition av aktiv jordbrukare

Grundläggande inkomststöd betalas i hela landet på basis av stödberättigande jordbruksmark. Jordbruksverksamhet ska bedrivas på den stödberättigande arealen, vilket innebär att man antingen producerar jordbruksprodukter på jordbruksmarken eller håller den i odlingsbart skick. Stödet är inte belagt med några produktionskrav. Mer information om grundläggande inkomststöd finns på Livsmedelsverkets webbplats. 

Omfördelningsinkomststöd är en ny stödform som i enlighet med EU:s mål riktar stödet till mindre och medelstora gårdar istället för till stora gårdar. Stödet bestäms enligt den stödberättigande arealen och betalas för högst 50 hektar per stödsökande. Mer information om omfördelningsinkomststöd finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Inkomststöd för unga jordbrukare baserar sig på arealen av den jordbruksmark som berättigar till grundläggande inkomststöd och betalas till unga jordbrukare i hela landet. Stödet betalas för högst fem år och sökanden ska vara högst 40 år gammal det år då han eller hon ansöker om grundläggande inkomststöd första gången. Etablering av jordbruksverksamhet och jordbrukets strukturutveckling främjas också genom EU-delfinansierat startstöd till unga jordbrukare och det nationella stöd som utbetalas i stödområde C till unga jordbrukare. 

Mer information finns på Livsmedelsverkets webbplats:

Inkomststöd för unga jordbrukare
Startstöd till unga jordbrukare
Stöd till unga jordbrukare

Stöd för miljösystem är en ettårig arealbaserad stödform som ska bidra till att nå de miljö- och klimatmål som ställts upp för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Syftet med stödet är att bromsa upp klimatförändringen och underlätta anpassningen till dess konsekvenser, samt att främja den biologiska mångfalden och en effektiv förvaltning av naturresurser. Stöd för miljösystem betalas till jordbrukare för växttäcke vintertid och odling av naturvårdsvallar, gröngödslingsvallar och mångfaldsväxter i hela landet. Mer information om stöd för miljösystem finns på Livsmedelsverkets webbplats.

Produktionskopplade inkomststöd är till skillnad från de andra direktstöden frivilliga för medlemsländerna. Det här är en viktig stödform för Finland eftersom det sporrar till fortsatt produktion inom vissa sektorer som är viktiga för oss. Stödet tryggar livsmedelsindustrins tillgång till inhemska råvaror. Bidrag för djur betalas ut för di- och mjölkkor, tjurar, nötkreatur i yttre skärgården, slaktkvigor, tackor, hongetter samt slaktlamm och slaktkillingar. Dessutom betalas det ut stöd per hektar för kontraktsproduktion av stärkelsepotatis samt för vissa specialväxter och grönsaksodling på friland. Mer information om djurstöd och åkerstöd finns på Livsmedelsverkets webbplats. 

Den planerade fördelningen av direktstöd 2023-2027, enligt stödsystem:

År

2023

2024

2025

2026

2027

Maximibelopp, miljoner euro

519,350

521,169

522,987

524,806

524,806

Grundläggande inkomststöd för hållbarhet (56,4 %)

292,550

294,269

295,987

297,706

297,706

Frivilligt produktionskopplat inkomststöd (19,6 %)

101,70

101,70

101,70

101,70

101,70

Inkomststöd för unga jordbrukare (2,5 %)

13,10

13,10

13,10

13,10

13,10

Stöd för miljösystem (ca 16,5 %)

86,00

86,00

86,00

86,00

86,00

Omfördelningsinkomststöd (5 %)

26,00

26,10

26,20

26,30

26,30

 

Further information

Juha Palonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture Telephone:0295162356   Email Address:


Auli Nurmi, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture Telephone:0295162304   Email Address: