FI SV EN

EU:s direkta stöd

EU:s direkta stöd finansieras från Europeiska unionens jordbruksfond. Målen och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken uppdateras och förnyas med regelbundna mellanrum för att effektiviteten av de jordbruksstöd som finansieras med skattebetalarnas medel skulle motsvara de fastställda mål som grundar sig på behoven hos konsumenterna, miljön osv.

Mellan 2015–2022 är direktstöd som tillämpas i Finland grundstödet, förgröningsstödet, stödet till unga jordbrukare samt den produktionskopplade stödhelheten. Stöden beviljas utifrån areal, djur eller ett slaktat djurs under förutsättning att villkoren för beviljande av stöden, bl.a. villkoren för aktiv jordbrukare samt de s.k. kompletterande villkoren, uppfylls.

Maximibeloppen för direktstöden kan i Finland vara högst cirka 524 miljoner euro. Av detta belopp är grundstödets andel 48 procent dvs. 254 miljoner euro. Förgröningsstödets andel är 30 procent dvs. 157 miljoner euro och stödets andel till unga jordbrukare är cirka 10 miljoner euro. Finland har nationellt beslutat att betala 19,6 procent, dvs. cirka 103 miljoner euro, i produktionskopplat stöd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om grunderna för direktstöd har beslutat Europaparlamentet och rådet med medbeslutandeförfarande. Det kompletteras av den s.k. delegerade förordningen samt genomförandeförordningar. Till de delar som EU-medlemsstater har beviljats nationell beslutanderätt i ovannämnda författningar, har statsrådet utfärdat två lagar samt några förordningar om dessa. Internetlänkarna till dessa finns i slutet av denna text.    

Bestämmelser: 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1307/2013

Lag  om Europeiska unionens direktstöd till jordbruket 193/2013

Lag  om verkställighet av jordbruksstöd 192/2013

Statsrådets förordning 11/2020

Statsrådets förordning 145/2019 (produktionskopplad helhet)

Statsrådets förordning 234/2015 om grundstöd, förgröningsstöd och stöd till unga jordbrukare

Statsrådets förordning om föreskrivna verksamhetskrav enligt tvärvillkoren samt övervakningen av att verksamhetskraven och kraven på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden följs (7/2015)

Statsrådets förordning om krav på god jordbrukshävd och goda miljöförhållanden enligt tvärvillkoren (4/2015)
 

Jord- och skogsbruksministeriets meddelanden:

Produktionskopplad stöd 2020

Ansökningsanvisningar och -guider

Livsmedelsverkets webbplats www.ruokavirasto.fi

På vår webbplats:

Grundstöd
Förgröningstöd
Stödet till unga jordbrukare
Produktionskopplade stöd

Mer information:

Mer information om grundstödet www.ruokavirasto.fi

Further information

Juha Palonen, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162356  


Auli Nurmi, Senior Specialist 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Agriculture 0295162304