FI SV EN

Jordbrukets konkurrenskraft

Det är viktigt att stödja och utveckla jordbrukets konkurrenskraft. Ett lönsamt och konkurrenskraftigt jordbruk är en grundförutsättning för hela den finländska livsmedelsproduktionen.

Jordbrukets konkurrenskraft utgörs av lönsamhet i produktionen, produktivitet samt prisförhållandet mellan produktionsinsatser och jordbruksprodukter. Det finländska jordbrukets konkurrenskraft utmanas av många olika faktorer. Finland har till exempel en låg skördenivå jämfört med södra Europa, åkerstrukturen är ställvis splittrad och avstånden är långa. Finlands nordliga läge påverkar å sin sida bland annat längden på tillväxtperioden samt produktionskostnaderna, som är högre än i många konkurrentländer.

Klimatet och miljön ger också oss många fördelar. Dessutom ger jordbrukarnas höga kompetens och utbildning samt den högklassiga forskningen en god grund för produktion av högklassiga livsmedel och ren mat.

Strukturen i det finländska jordbruket förändras. I och med strukturomvandlingen minskar antalet gårdsbruksenheter med några procent per år och samtidigt ökar den genomsnittliga storleken på gårdarna, vilket innebär att jordbruksmarken fortsätter att användas för produktion trots att antalet gårdar minskar. Samtidigt blir produktionen effektivare och produktiviteten ökar.

Kontrollerad strukturomvandling inom jordbruket, utveckling av produktionen samt upprätthållande och förbättring av konkurrenskraften kräver många stora investeringar, som binder kapital. Investeringsstödet till jordbruket har en betydande roll i att göra dessa investeringar möjliga.

Ökad produktivitet kan också uppnås till exempel genom att ny teknik tas i bruk och genom ökad automatisering. Den ökade produktionsmängden per gård gör det möjligt att i högre grad införa moderna produktionsmetoder. Många moderna produktionsmetoder eller produktionstekniker kräver en tillräckligt stor produktion för att vara ändamålsenliga och ekonomiskt lönsamma.

Jordbrukets konkurrenskraft kan förbättras också genom att man på ett bättre sätt möter efterfrågan på marknaden. Konsumenternas köpbeslut styrs i allt högre grad av värderingar. En del av investeringsstödet för jordbruket riktas direkt till djurens välbefinnande och till miljöfrågor. På det här sättet hjälper man jordbrukarna att på ett bättre sätt än tidigare möta de förväntningar som ställs på dem, och samtidigt motsvarar produktionssättet konsumenternas förväntningar bättre.

Startstödet till unga jordbrukare underlättar den ekonomiska bördan vid generationsväxlingar och strävar efter att skapa förutsättningar för att utveckla gårdsbruksenheterna.

På andra webbplatser

Livsmedelsverkets webbplats - Investeringsstöd för jordbruk

Landsbygd.fi - Jordbruket förnyas genom investeringar

Further information

Sanna Koivumäki, Ministerial Adviser 
Ministry of Agriculture and Forestry, Food Department, Unit for Rural Development Telephone:0295162437   Email Address: