FI SV EN

EU-rahoitteiset tiedotus- ja menekinedistämisohjelmat

Euroopan Unionin menekinedistämispolitiikan tavoitteena on parantaa yhteisön maataloussektorin kilpailukykyä sekä sisämarkkinoilla että kolmansissa maissa. Toimenpiteillä pyritään lisäämään kuluttajien tietoisuutta EU:n maataloustuotteiden ja tuotantomenetelmien hyvistä ominaisuuksista sekä lisäämään EU:n laatujärjestelmien tunnettavuutta. 

Menekinedistämispolitiikka uudistettiin viimeksi vuonna 2015, jolloin toimenpiteisiin osoitettua määrärahaa lisättiin kyseisen vuoden 60 miljoonasta eurosta jopa 200 miljoonaan euroon vuonna 2020. 

Painopistealueet ja niihin osoitetut määrärahat määritellään vuosittaisella työohjelmalla, minkä jälkeen julkaistaan haku toimenpideohjelmia koskeviksi ehdotuksiksi. Rahoitusta voivat hakea ammattialajärjestöt, toimialakohtaiset organisaatiot, tuottajaorganisaatiot sekä maatalouselintarvikealan elimet, joiden toimintaan kuuluu maataloustuotteista tiedottaminen ja niiden menekinedistäminen. Ehdotukset toimitetaan suoraan CHAFEAlle, joka arvioi ne ja tekee ehdotuksen hyväksyttävistä ohjelmista hallintokomitean päätettäväksi.

Toimenpideohjelmat voivat olla joko yhden jäsenmaan tai useamman jäsenmaan yhteisiä ohjelmia ja suuntautua sekä sisämarkkinoille että kolmansiin maihin. EU:n rahoitusosuus on yhden jäsenmaan sisämarkkinoiden ohjelmiin 70 % ja kolmansiin maihin 80 %, useamman jäsenmaan yhteisissä ohjelmissa 80 % sekä markkinoiden häiriötilanteissa jopa 85 % ohjelmien kustannuksista. Jäsenmaat eivät voi osallistua kustannuksiin. Kokonaisbudjetista rahoitetaan lisäksi komission toteuttamia omia toimenpiteitä kuten osallistumista messuille. 

Tarkempi kuvaus ohjelmista ja hakuohjeista löytyvät sekä Ruokaviraston että CHAFEAN verkkosivuilta.

Lainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1144/2014, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista.
Komission delegoitu asetus (EU) 2015/1829, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteuttavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista.
Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/1831, sisämarkkinoilla ja kolmansissa maissa toteutettavista maataloustuotteita koskevista tiedotus- ja menekinedistämistoimista.

Politiikan uudistaminen

Parhaillaan EU:n menekinedistämispolitiikkaa ollaan uudistamassa. Komissio antaa sitä koskevan lainsäädäntöehdoksensa tämän vuoden lopulla, minkä jälkeen käsittely alkaa sekä Euroopan Parlamentissa, että neuvostossa. Komission julkaisema uudistamista koskeva etenemissuunnitelma sisältää alustavan vaikutusten arvioinnin eri politiikkavaihtoehtoineen. 

Yhteystiedot:

Maa- ja metsätalousministeriö:
Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies, +358 50 327 0735, maija.heinonen(at)mmm.fi

Ruokavirasto:
Tommi Isosomppi, ylitarkastaja, +358 50 435 3937, tommi.isosomppi(at)ruokavirasto.fi
Eveliina Viitanen, ylitarkastaja, +358 40 653 0660, eveliina.viitanen(at)ruokavirasto.fi
 

Lisätietoja

Maija Heinonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Markkinayksikkö 0295162082