FI SV EN

EU:s direkta stöd

EU:s direkta stöd finansieras från Europeiska unionens jordbruksstödfond. Målen och genomförandet av den gemensamma jordbrukspolitiken uppdateras och förnyas med regelbundna mellanrum för att effektiviteten av de jordbruksstöd som finansieras med skattebetalarnas medel skulle motsvara de fastställda mål som grundar sig på behoven hos konsumenterna, miljön osv.

Direkta stöd under perioden 2023–2027 är basinkomststöd, stöd för omfördelning, inkomststöd till unga jordbrukare, ekosystemstöd samt produktionskopplade inkomststöd (vissa bidrag för djur och specialgrödor). Stöden beviljas utifrån areal, djur eller ett slaktat djurs under förutsättning att villkoren för beviljande av stöden uppfylls.

Om grunderna för direktstöd har beslutat Europaparlamentet och rådet med medbeslutandeförfarande. Det kompletteras av den s.k. delegerade förordningen samt genomförandeförordningar. Till de delar som EU-medlemsstater har beviljats nationell beslutanderätt i ovannämnda författningar, har statsrådet utfärdat två lagar samt några förordningar om dessa. Internetlänkarna till dessa finns i slutet av denna text.    
 

Jord- och skogsbruksministeriets meddelanden:

Produktionskopplad stöd 2020

Ansökningsanvisningar och -guider

Livsmedelsverkets webbplats www.ruokavirasto.fi

Lisätietoja

Juha Palonen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162356  


Auli Nurmi, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Maatalousyksikkö 0295162304