Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnon arvoista lisäarvoa - ekosysteemipalvelujen pilotointihanke

Toteuttajat

Toteuttajat on tarkoitus hankkia hankehaun kautta. Toteuttavalta hankekonsernilta odotetaan vahvaa osaamista aihepiirin tutkimuksesta, käytännön kehittämisestä sekä palveluratkaisujen toteutuksesta.

Hankkeen perustiedot

Kesto: 20182019

Tavoitteena on edistää eri biotalousyritysten yhteistyötä niin, että alueelliset biotalouden arvoverkot vahvistuvat ja eri biotaloustoimijat, kuten neuvojat, yrittäjät (ml. palveluyritykset, metsänomistajat, maatalousyrittäjät) ymmärtävät alueiden ekosysteemipalvelupotentiaalin osana luonnonvarojen kestävää käyttöä ja hoitoa.

Hankkeessa pilotoidaan alueellista kestävyyttä vahvistavia biotalouden liiketoimintaverkostoja, jotka ovat löytäneet yritysten välisiä synergisiä yhteyksiä ekosysteemipalveluita tuotteistamalla. Tavoitteena on pilotoinnin kautta kehittää toimintamalli, joka olisi yleistettävissä muuallekin.

Toimenpiteet:

  • Biotalouden politiikkatoimenpiteissä kiinnitetään läpileikkaavasti huomio aineettomaan arvonluontiin liittyviin mahdollisuuksiin.
  • ​Käynnistetään käyttäjälähtöisiä kokeiluja ja kehitetään toimintamalleja aineettoman arvonluonnin ja ekologisesti kestävän elinkeinotoiminnan edistämiseksi
  • Kartoitetaan luontomatkailun ja muun luonnonarvoihin perustuvan palvelutoiminnan mahdollisuudet valtakunnallisesti, kehitetään uusia palvelumuotoja kansainvälisille
    markkinoille sekä herätetään ulkomaalaisten asiakkaiden kiinnostus biotalouden palveluita kohtaan
  • Turvataan luonnon aineettomien arvojen säilyminen.

Hankkeen toteutuksessa hyödynnetään aiemmin toteutettuja hankkeita ja eri puolilla maata jo kehitettyjä ekosysteemipalveluihin perustuvia liiketoimintaideoita. Analysoidaan julkisyhteisön - kuntien, maakuntien ja valtion eri toimijoiden sekä kolmannen sektorin mahdollisuudet edistää liiketoiminnan syntymistä.  Hankkeeseen etsitään pilottialueelle hyvin verkostoitunutta toimijaa (toimijarypästä) jolla on mahdollisuus toteuttaa laajamittainen alueellinen pilotointi. Paikallisten toimijoiden sitoutuminen on hankkeen onnistumisen edellytys. Hankkeen toteutus määritellään tarkemmassa hankesuunnitelmassa hankehakemusten perusteella.

Lisätietoja: Katja Matveinen, erityisasiantuntija, p. 02951 62287, [email protected]