Tietoa brexitistä

Ajankohtainen tilanne

Eurooppa-neuvosto on myöntänyt Britannialle eropäivän lykkäystä 31.1.2020 saakka. 

Britannian pyynnöstä EU-maiden marraskuussa 2018 hyväksymää erosopimusta ja poliittista julistusta neuvoteltiin syksyllä 2019 osin uudelleen. Eurooppa-neuvosto vahvisti saavutetun sovun 17.10.2019 kokouksessaan. Britannian parlamentin ja Euroopan parlamentin tulee vielä antaa sopimukselle hyväksyntänsä.

EU:n mukaan ratkaisu on oikeudenmukainen ja turvaa EU:n edut ja yhtenäisyyden sekä suojaa Irlannin saaren rauhaa ja vakautta.

EU ja jäsenmaat ovat varautuneet myös siihen, että Britannia eroaa EU:sta ilman sopimusta.

Taustaa

Britanniassa järjestettiin 23.6.2016 kansanäänestys maan EU-jäsenyydestä. Äänestäjistä 51,9 % äänesti Euroopan unionista eroamisen puolesta. Britannia jätti EU:lle eroilmoituksensa 29.3.2017. Siitä käynnistyi eroneuvotteluille varattu kahden vuoden määräaika.

Komission ja Britannian hallituksen erosopimusta koskevat neuvottelut päättyivät marraskuussa 2018. Erosopimuksella on tarkoitus varmistaa Britannian hallittu ero.

Erosopimukseen ei sisälly määräyksiä EU:n ja Britannian tulevasta suhteesta. Sitä koskevat neuvottelut voidaan aloittaa vasta, kun Britannia on eronnut EU:sta. Tulevan suhteen puitteista on neuvoteltu yhteinen poliittinen julistus.

Mikäli erosopimus ei tule voimaan eikä neuvotteluille annettua määräaikaa pidennetä, päädytään sopimuksettomaan eroon.

Suomessa Britannian eroa käsitellään eri ministeriöissä kunkin ministeriön toimialan mukaisesti. Suomen kantojen yhteensovittamisesta vastaa valtioneuvoston kanslia.

Brexit maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla

Brexitissä Suomen ensisijaisena tavoitteena on Britannian hallittu ero EU:sta ja Suomen etujen turvaaminen EU:n jäsenvaltiona. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että EU:n yhtenäisyyttä ja sisämarkkinoiden moitteetonta toimintaa ei vaaranneta.   

Mahdollisen sopimuksettoman eron vaikutukset

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainsäädäntöön ei ole tarvetta tehdä muutoksia Britannian sopimuksettoman eron johdosta. Britannian muuttuminen kolmanneksi maaksi on viittauksilla sidottu EU-säädöksiin ja Euroopan komissio tekee tarpeelliset muutokset säädösten sisältämiin maaluetteloihin riippuen siitä, mikä Britannian asema tulee olemaan. Komissio tekee muutokset myös kauppaa koskeviin tietojärjestelmiin. Lähtökohtaisesti Britannia ja sitä koskevat tiedot poistuvat mm. TRACES (Trade Control and Expert System) ja RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) –järjestelmistä. Komissio on antanut useita maa- ja metsätalousministeriön vastuualueen asioita koskevia varautumistiedonantoja, joissa selostetaan Brexitin vaikutuksia eri alueille.

Kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille on olemassa EU-tasolla yhtenäiset tuontiehdot ja sopimuksettoman eron tilanteessa Britannian suhteen noudatetaan niitä. Jos kolmansien maiden luokkia on useampia, komissio luokittelee Britannian.

Vientivaatimukset sopimuksettomassa erossa asettaa Britannia.

Tuonnin ja viennin osalta Ruokavirasto ja Tulli ohjeistavat toimijoita.

Ruokavirasto valvoo kasvien, kasvituotteiden, elävien eläinten sekä eläimistä saatavien elintarvikkeiden ja muiden tuotteiden tuontia. Tulli valvoo ei-eläinperäisten elintarvikkeiden tuontia (esim. vihannekset, hedelmät, juomat, makeiset, keksit).

Elävät eläimet ml. lemmikkieläimet

Elävien eläinten tuonti muuttuu kolmasmaatuonniksi, mutta Suomeen ei juuri tuoda Britanniasta eläimiä. Suomeen tuodaan lähinnä siipikarjauntuvikkoja ja kotieläinten spermaa. Näiden tuonti tapahtuu jatkossakin Helsinki-Vantaan lentokentän kautta. Ko. lentokentällä on näiden lajien tuontiin hyväksytty eläinlääkinnällinen rajatarkastusasema.

EU:n ja Britannian välillä on keskusteltu siitä, että nykyisiä EU:n sisämarkkinakaupan mukaisia todistuksia käytettäisiin kuitenkin elävien eläinten ja eläinten sukusolujen siirroissa Ison-Britannian ja EU:n välillä vuoden 2019 loppuun saakka.

Lemmikkieläimet

EU:n lemmikkieläinpassi ei ole enää voimassa Britanniassa eikä sitä voida käyttää tuotaessa lemmikkieläimiä Britanniasta EU:n jäsenvaltioihin. Minkälaisilla ehdoilla lemmikkieläimiä voi tuoda riippuu siitä, mihin kolmansien maiden luokkaan komissio luokittelee Britannian vai luokitteleeko ollenkaan. Tällä hetkellä olevien tietojen mukaan komissio ei olisi luokittelemassa Britanniaa, mikä tarkoittaisi sitä, että Britanniasta tuotavien koirien, kissojen ja frettien pitäisi olla testattu vähintään kolme kuukautta ennen matkustuspäivää raivotautivasta-aineiden varalta.

Lemmikkieläinten viennin osalta on mahdollista, että Britannia mm. palauttaa vaatimuksen kuuden kuukauden tuontikaranteenista.

Tietoa lemmikkien tuonteihin ja siirtoihin liittyen Britannian valtionhallinnon sivuilla (en)

Eläimistä saatavat elintarvikkeet ja muut tuotteet

Kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille on olemassa EU-tasolla yhtenäiset tuontiehdot ja sopimuksettoman eron tilanteessa Ison-Britannian suhteen noudatetaan niitä. Jos kolmansien maiden luokkia on useampia, komissio luokittelee Ison-Britannian. Suurin osa tuotteista tulee Suomeen Isosta-Britanniasta jonkin toisen EU:n jäsenvaltion kautta, joka hoitaa eläinlääkinnällisen rajatarkastuksen, joten rajatarkastusten ei Suomessa odoteta juuri lisääntyvän.

Ei-eläinperäiset elintarvikkeet

Britanniasta tulee kolmasmaa ja kaikki Britannian ja EU:n jäsenvaltioiden välillä liikkuvat tavarat on tulliselvitettävä. Tuojat ja viejät ovat vastuussa tavaran tulliselvityksestä. EU:n jäsenvaltioiden ja Britannian välisellä rajalla aletaan noudattaa kolmansiin maihin sovellettavia tullisäännöksiä ja -tariffeja, mikä tarkoittaa esimerkiksi EU:n tullimääräyksiin sekä terveys- ja kasvinsuojelusäännöksiin liittyviä tarkastuksia ja valvontaa. Rajalla tehtävät tarkastukset aiheuttaisivat huomattavia viivästyksiä esimerkiksi tieliikenteessä ja vaikeuksia satamissa.

Kasvit ja kasvituotteet

Britanniasta tuotavilta kasveilta ja kasvituotteilta vaaditaan kasvinterveystodistus kuten muiltakin kolmansilta mailta tuotavilta kasveilta ja kasvituotteilta. Viennissä Britannia vaatii kasvinterveystodistuksen niiltä kasveilta ja kasvituotteilta, joilla käytetään EU:n alueella kasvipassia.

Puutavara

Vientivaatimukset sopimuksettomassa erossa asettaa Britannia. Puutavaralle on jo nyt EU-säädöksissä Britanniaan vietäessä lämpökäsittelyvaatimus, sillä siellä on suoja-alueita kasvintuhoojille, joita esiintyy Suomessa. Britanniaan vietävä puutavara varustetaan Ruokaviraston myöntämällä kasvinterveystodistuksella.

Siemenistä lisättävät lajikkeet ja EU:n lajikeluettelo

Britanniasta ei voi enää tuoda siemeniä EU:n markkinoille. Tämä johtuu siitä, että Britannia ja EU eivät ole tehneet sopimusta, jolla Britannian siemenjärjestelmän todetaan vastaavan EU:n siemenjärjestelmää, mikä on edellytys tuonnille kolmansista maista.

EU:n markkinoilta poistuvat ne lajikkeet, jotka ovat EU:n yhteisestä kasvilajikeluettelosta vain Britannian listaamina ja/tai joita ylläpidetään pelkästään Britanniassa. Tällaisten lajikkeiden markkinoinnin jatkuminen on mahdollista ainoastaan, jos lajikkeet rekisteröidään kasvilajikeluetteloon jossakin EU:n jäsenvaltiossa edellyttäen, että lajikkeiden ylläpito tapahtuu myös tässä maassa. Rekisteröintien tekeminen on toimijoiden vastuulla.

Rehut

Kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille on olemassa EU-tasolla yhtenäiset tuontiehdot ja sopimuksettoman eron tilanteessa Britannian suhteen noudatetaan niitä.

Lannoitevalmisteet

Lannoiteasetuksen (EY) N:o 2003/2003 mukaan valmistaja on henkilö, joka on vastuussa lannoitevalmisteen saattamisessa EU:n markkinoille. Käsite kattaa myös maahantuojan. Lannoitevalmisteiden valmistajan on oltava sijoittunut johonkin EU:n jäsenvaltioon ja valmistaja on vastuussa muun muassa siitä, että ”EY-lannoite” on em. asetuksen säännösten mukainen. Britanniaan sijoittuneita valmistajia ei eroamispäivästä alkaen enää pidetä EU:n jäsenvaltioon sijoittuneina toimijoina. ”EY-lannoitteiden” tuonti Britanniasta on kuitenkin mahdollista eroamispäivän jälkeenkin. Tällöin EU:n jäsenvaltioon sijoittuneen maahantuojan, joksi katsotaan myös ennen eroamispäivää ollut jakelija, on noudatettava em. asetuksessa mainittuja valmistajien velvoitteita.

Muiden lannoitevalmisteiden kuin ”EY-lannoitteiden” tuonnissa noudatetaan Suomen kansallista lannoitevalmistelainsäädäntöä. Muiden kuin ”EY-lannoitteiden” viennissä Britanniaan noudatetaan Britannian kansallista lannoitevalmistelainsäädäntöä.

Kasvinsuojeluaineet

Kolmansista maista tapahtuvalle tuonnille on olemassa EU-tasolla yhtenäiset tuontiehdot ja sopimuksettoman eron tilanteessa Britannian suhteen noudatetaan niitä. Suomessa saa myydä ja käyttää ainoastaan Turvallisuus – ja kemikaaliviraston (Tukes) hyväksymiä kasvinsuojeluaineita.

Eläinlääkkeet ml. eläinrokotteet

Lääkkeen myyntiluvan haltijan on sijaittava EU:n jäsenvaltiossa tai ETA-valtiossa. Myyntiluvan haltijoiden on ilmoitettava mahdolliset saatavuushäiriöt kaksi kuukautta ennen niiden alkamista. Jos eläinlääkkeiden osalta ilmenee saatavuusongelmia, voidaan niitä paikata erityis- ja poikkeuslupamenettelyillä. Tällä hetkellä ei ole tiedossa, että eläinlääkkeiden osalta olisi odotettavissa saatavuusongelmia.  

Eläinlääkärinammatin harjoittaminen

Suomessa eläinlääkärin ammattia saa harjoittaa vain henkilö, joka on laillistettu Suomessa eläinlääkäriksi tai jolla on väliaikainen oikeus eläinlääkärinammatin harjoittamiseen. Eläinlääkärien laillistamisesta huolehtii Ruokavirasto. Opetus- ja kulttuuriministeriö on laatinut suositukset ammattipätevyyden tunnustamisesta sopimuksettoman eron varalta. Nämä suositukset on välitetty Ruokavirastolle. Suositusten pohjalta Ruokavirasto on antanut ohjeet Britanniassa suoritettujen tutkintojen tunnustamisesta ja eläinlääkäreiden laillistamisesta.

Katso myös

Valtioneuvoston kanslia: tietoa Brexitistä

Ruokavirasto: Brexit

Tulli: Brexit henkilöasiakkaalle

Tulli: Brexit yritysasiakkaalle

Komission tiedote Brexitistä ja liikkumisesta (en)

Komission varautumistiedotteet sopimuksettoman eron varalta

Tietoa Brexitistä Britannian valtionhallinnon sivuilla (en)