Vesihuollon tilastoja

Tiedot vesihuoltolaitosten toiminnasta ja taloudesta on tallennettu vuodesta 2016 lähtien valtakunnalliseen VEETI-tietojärjestelmään. Kaikki vesihuoltolaitokset ovat velvollisia toimittamaan tietonsa tähän järjestelmään. VEETIssä on tietoa muun muassa vesihuollon verkostojen piirissä olevien asukkaiden määristä, verkoston vesimääristä sekä vesihuollon taloudellisista tunnusluvuista.


Suomen vesihuoltoa numeroina

 

 

 


 Veden ominaiskäyttö 1970–2016 (litraa/asukas/vrk)

1970-luvun puolivälistä alkaen siihen asti jatkuvasti kasvanut veden käyttö kääntyi laskuun. Vettä käytetään aiempaa säästeliäämmin muun muassa entistä parempien vesikalusteiden ansiosta. Lisäksi vesihuoltolaitokset ovat ryhtyneet tekemään vuotoselvityksiä ja saneeraamaan vesijohtoverkostojaan. Myös 1974 säädetty jätevesimaksulaki on osaltaan vaikuttanut veden käytön vähenemiseen. Järjestelmämuutosten vuoksi vuosilta 2002–2009 kerätyt tiedot eivät ole vertailukelpoisia, joten niitä ei esitetä tässä kaaviossa.

Vesihuoltolaitosten vedenlähteet 2015

Suurin osa vesihuoltolaitosten käyttämästä raakavedestä on pohjavettä, jota muodostuu Suomessa yli 2 miljardia kuutiometriä vuodessa. Pohjavedestä siis kulutetaan vain noin 12 prosenttia. Tekopohjavesi on käsittelemätöntä tai käsiteltyä pintavettä, joka on imeytetty pohjavesiesiintymään. Tekopohjavettä voidaan joutua valmistamaan, jos luontaisen pohjaveden määrä ei muuten riitä.


Vesihuoltolaitosten pumppaama vesimäärä
1970–2013 (milj. m3/vuosi)

Pintaveden käyttö vesihuoltolaitosten vedenlähteenä on vähentynyt tasaisesti 1970-luvun puolivälistä lähtien, vaikka vesilaitosten pumppaaman veden kokonaismäärä ei olekaan kasvanut. Pohjavesi on usein puhtaampaa kuin pintavesi. Lisäksi pintaveden käyttöön liittyy terveys- ja ympäristöriskejä, joiden asianmukainen hallinta on kallista. Järjestelmämuutosten vuoksi vuosilta 2002–2010 kerätyt tiedot eivät ole vertailukelpoisia, joten niitä ei esitetä tässä kaaviossa.

Lisää tilastoja verkossa

Vesihuoltolaitosten tunnuslukuja

Vesihuoltolaitosten raportit (Ymparisto.fi)

Vesihuollon tietojärjestelmä VEETI

Lisätietoja

Katri Vasama, vesiylitarkastaja 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162241