Helmi-ohjelma – luonnon monimuotoisuuden turvaamista yhteistyöllä

Helmi-ohjelma on maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön yhteinen ohjelma, jolla vahvistetaan Suomen luonnon monimuotoisuutta ja turvataan luonnon tarjoamia elintärkeitä ekosysteemipalveluita. Samalla hillitään ilmastonmuutosta ja edistetään siihen sopeutumista

Helmi-ohjelmassa on yli 40 toimenpidettä, joiden toteuttamisesta maa- ja metsätalousministeriö sekä ympäristöministeriö ovat vastuussa. Toteuttamiseen osallistuu ministeriöiden hallinnonalojen organisaatioita sekä muita toimijoita, kuten kuntia, järjestöjä, yhdistyksiä ja paikallisyhteisöjä.

Toimia tehdään sekä suojelualueilla että niiden ulkopuolella. Helmi-ohjelmassa tarkastellaan elinympäristöjä ja niiden tarvitsemia ennallistamis- ja hoitotoimia laajoina kokonaisuuksina ja usean toimijan yhteistyönä. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen.

Maa- ja metsätalousministeriössä Helmi-ohjelmaa toteutetaan muun muassa Sotka-hankkeenMETSO-ohjelman ja Suomen CAP-suunnitelman kautta. Sotka-hankkeessa tehdään kosteikoita, rakennetaan levähdysalueverkostoa, kunnostetaan soita ja valuma-alueita sekä torjutaan vieraspetoja.  METSO-ohjelmassa suojellaan metsiä sekä toteutetaan luonnonhoitoa. Valtaosa Helmi-ohjelman perinnebiotooppeja koskevasta tavoitteesta toteutetaan CAP-suunnitelman kautta.

Lue lisää metsien suojelusta, soiden ja turvemaiden suojelusta sekä luonnon monimuotoisuudesta.

Helmi-ohjelmalla kunnianhimoiset tavoitteet

Helmi-ohjelma sai keväällä 2021 valtioneuvoston päätöksellä vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet. Ohjelmassa on 40 toimenpidettä eri elinympäristöjen ennallistamisen, hoidon ja suojelun vauhdittamiseksi. Helmi-ohjelma on merkittävä toimenpidekokonaisuus Suomen luonnon köyhtymisen pysäyttämisessä. (Helmi-elinympäristöohjelma 2021–2030: Valtioneuvoston periaatepäätös)

Helmi-ohjelman tavoitteena on:

 • Suojella soita 60 000 hehtaarin verran. 
 • Suojella metsiä METSO-ohjelman kautta. METSO-ohjelman tavoitteena on solmia ympäristötukisopimuksia ja tehdä luonnonhoitotöitä 82 000 hehtaarille talousmetsää vuoden 2025 loppuun mennessä. (METSO-ohjelmakauden jatkuessa vuosina 2021–2025 Helmi-ohjelmassa ei aseteta uusia tavoitteita päällekkäisille toimille.) 
 • Kunnostaa ja hoitaa 200 kappaletta lintudirektiivin mukaisia erityisiä suojelualueita (SPA-alueet) ja muita arvokkaita suojelualueverkoston lintuvesikohteita sekä perustaa ja kunnostaa 500 kappaletta laadukkaita lintukosteikkoja suojelualueverkoston ulkopuolelle.
 • Nostaa hoidettujen perinnebiotooppien ala 52 000 hehtaariin ja taata niiden laadukas hoito. 
 • Kunnostaa 600 km puroja, 1 050 kpl lähteitä ja lähteiköitä sekä 80 kpl fladoja ja kluuveja.
 • Kunnostaa rantaluontoa 200 kohteella.

Helmi-ohjelman työt ovat lähteneet hienosti käyntiin

Helmi-ohjelma käynnistyi vuonna 2020, jolloin tehtiin toimenpidesuunnitelmia, selvityksiä ja inventointeja sekä myös ryhdyttiin suojelu-, kunnostus- ja ennallistamistoimiin. Vuonna 2020 mm.:

 • Suojeltiin soita 5 578 hehtaaria (vapaaehtoinen suojelu sekä soiden ennallistaminen).
 • Tehtiin lintuvesien kunnostustoimia noin 20 kohteella, minkä lisäksi n. 90 kohteella tehtiin linnustoselvityksiä. 
 • Metsäisissä elinympäristöissä tehtiin toimia n. 80 luontokohteella; muun muassa kunnostettiin muun muassa valkoselkätikkametsiä, lehtoja ja paahderinteitä. 
 • Perinnebiotooppien kunnostustöitä tehtiin n. 420 hehtaarilla. 

Ohjelman toisena vuonna 2021 (ensimmäinen täysi vuosi):

 • Suojeltiin soita yli 12 000 hehtaaria (vapaaehtoinen suojelu sekä soiden ennallistaminen).
 • Tehtiin kunnostuksia 55 lintuvedellä; kosteikkoja kunnostettiin yhteensä 220 hehtaaria ja Helmi-vieraspetopyynnit alkoivat 45 lintuvedellä.
 • Hoidettiin metsäisten elinympäristöjen suojelualueilla muun muassa valkoselkätikkametsiä, lehtoja ja jalopuukohteita. Yhteensä toimia tehtiin noin 300 luontokohteella.
 • Hoidettiin lehtoja 255 hehtaarilla ja kulotusta 341 hehtaarilla. 
 • Poistettiin 120 kalojen vaellusestettä ja hoidettiin yhdeksän hehtaaria paahde-elinympäristöä. 
 • Jatkettiin perinnebiotooppien valtakunnallista inventointia, ja kunnostustöitä tehtiin Helmi-ohjelmassa yhteensä hieman yli 900 hehtaarilla. Pienvesien ja rantojen kunnostuksia tehtiin 60 kohteella.

Kolmantena ohjelmavuonna 2022 päästiin jälleen lähemmäs tavoitteita

 • Ennallistettiin soita Metsähallituksen monikäyttömetsissä 1 578 hehtaaria, joten tavoitteesta on saavutettu jo lähes puolet.
 • Kunnostettiin SPA-alueita ja muita suojelualueverkoston arvokkaita lintuvesikohteita 37 kohteella, joista saatiin valmiiksi 20 kohdetta.
 • Järjestettiin lintuvesialueiden jatkuva hoito 12 kohteella joko maatalouden ympäristösopimuksin tai Helmi-ohjelman rahoituksella.
 • Perustettiin tai kunnostettiin 20 suojelualueverkoston ulkopuolista lintukosteikkoa.
 • Käynnistettiin tai jatkettiin vieraspetojen tehopyyntiä 73 kohteella − kokonaistavoite on näin ollen jo ylitetty.
 • Täydennettiin linnuston rauhoitus- ja levähdysalueiden verkostoa 8 kohteen verran.
 • Nostettiin hoidossa olevien perinnebiotooppien alaa 742 hehtaarilla.
 • Parannettiin perinnebiotooppien laatua kunnostamalla 183 kohteella yhteensä 1 065 hehtaaria, joista täydennyskunnostettuja kohteita oli 232 hehtaaria.

Lisätietoja

Ville Schildt, metsäneuvos 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Metsä- ja biotalousyksikkö Puhelin:0295162190   Sähköpostiosoite:


Heidi Krüger, projektipäällikkö 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Erätalousyksikkö Puhelin:0295162072   Sähköpostiosoite: