FI SV EN

Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma

Suomi laati vuonna 2005 ensimmäisenä EU-maana ilmastonmuutoksen sopeutumisstrategian. Strategian toimeenpanoa arvioitiin vuosina 2009 ja 2013, ja vuonna 2014 strategian jatkoksi laadittiin kokonaan uusi, vuoteen 2022 ulottuva Kansallinen ilmastonmuutokseen sopeutumissuunnitelma

Kansallinen suunnitelma vuodelle 2022 valmisteltiin maa- ja metsätalousministeriön asettamassa ryhmässä. Ryhmään kuului ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja alueellisten toimijoiden edustajia. Valtioneuvosto hyväksyi suunnitelman periaatepäätöksenään marraskuussa 2014.

Sopeutumissuunnitelma toimeenpanee kansallisella tasolla EU:n vuoden 2013 sopeutumisstrategiaa, ja siinä otetaan huomioon myös ilmastonmuutoksen maailmanlaajuisten vaikutusten heijastuminen Suomeen. Tavoitteena on, että suomalaisella yhteiskunnalla on kyky hallita ilmastonmuutokseen liittyvät riskit ja sopeutua ilmastossa tapahtuviin muutoksiin.

Suunnitelman toimeenpanolla pyritään vähentämään haitallisia seurauksia, joita ilmastonmuutoksesta aiheutuu muun muassa ihmisten turvallisuudelle, terveydelle ja elinoloille, luonnolle ja muulle ympäristölle, elinkeinoille, infrastruktuurille ja muille yhteiskunnan tärkeille toiminnoille. Tavoitteena on myös hyödyntää niitä mahdollisuuksia, joita ilmastonmuutoksesta avautuu muun muassa elinkeinoille ja liiketoiminnalle.

On tärkeää, että sopeutuminen sisällytetään osaksi eri toimialojen ja toimijoiden suunnittelua ja toimintaa. Toimijoilla tulee olla käytössään tarvittavat ilmastoriskien arviointi- ja hallintamenetelmät. Sopeutumistoimia toteutetaan yhteistyössä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa, ja niitä tuetaan tutkimus- ja kehitystyöllä, viestinnällä ja koulutuksella.

Maa- ja metsätalousministeriö asetti kesäkuussa 2015 laajan, poikkihallinnollisen seurantaryhmän koordinoimaan Kansallisen sopeutumissuunnitelma 2022:n toimeenpanoa. Suunnitelman toimeenpanosta tuotettiin lisäksi keväällä 2019 väliarviointi. Väliarvioinnin mukaan tietoisuutta ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä riskeistä tulee vahvistaa koko yhteiskunnassa. Viestintää aiheesta tulee tehostaa, ja yhteistyötä sekä julkisen hallinnon sisällä että yksityisen, julkisen ja kolmannen sektorin kesken tiivistää.

Sopeutumissuunnitelman toimeenpanoa on viime vuosina vahvistettu vuoden 2019 väliarvioinnin tulosten pohjalta, jotta sopeutumistyössä saavutettaisiin suunnitelmassa vuodelle 2022 asetetut tavoitteet. Ajankohtaista on nyt myös ilmastolain ja EU:n uuden sopeutumisstrategian mukaisen seuraavan sopeutumissuunnitelman valmistelu.

Lue lisää:

Lisätietoja

Kirsi Mäkinen, neuvotteleva virkamies 
maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvaraosasto, Luonnonvara- ja vesitalousyksikkö 0295162104