FI SV EN

Delegationen

I enlighet med växtskyddslagen (1110/2019) och lagen om växtskyddsmedel (1563/2011) tillsätter jord- och skogsbruksministeriet för tre år i sänder en delegation med uppgift att i ärenden som gäller växtskydd följa utvecklingen och se till att en god växtskyddsstatus bevaras genom att lägga fram förslag och ta initiativ. Delegationen ska också följa upp utvecklingen i frågor som gäller växtskyddsmedel, ge utlåtanden och lägga fram förslag och initiativ. Delegationsmedlemmarna företräder olika intressegrupper inom växtskyddsområdet, till exempel forskning, rådgivning, företag, producenter och förvaltning. Delegationen sammanträder cirka fyra gånger om året och gör i början av sommaren en resa med växtskyddstema. På mötena håller ofta växtskyddsexperter och -forskare föredrag om aktuella teman.

Arbetsgruppen som lyder under delegationen för växtskydd och delegationen för växtskyddsmedel

Arbetsgruppen som söker lösningar i fråga om risker för växtskadegörare inom den internationella växthandeln 04/2015-02/2016 

Arbetsgruppens förslag  till delegationerna 8.2.2016: Risker som orsakas av de skadegörare som sprids inom den internationella handeln med växter och växtmaterial samt minimering av riskerna genom frivilliga åtgärder  
Bakgrundsmaterial till professor Hantulas arbetsgrupps arbete: Skogsskadegörare av främmande ursprung 

På andra webbplatser:

Statsrådets projektportal: Delegationen för växtskydd

Lisätietoja

Tove Jern, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö 0295162318  


Taina Sahin, erityisasiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Eläin- ja kasvinterveyden yksikkö 0295162160