FI SV EN

Kasvinsuojeluaineet

Kasvinsuojeluaineita käytetään suojelemaan kasveja kasvintuhoojilta, eli kasvitaudeilta, tuholaisilta ja rikkakasveilta. Lisäksi kasvinsuojeluaineita käytetään säätelemään kasvien kasvua (kasvunsääteet). Koska kasvinsuojeluaineet ovat tarkoitetut torjumaan tai hävittämään jotain, ne ovat haitallisia ja niistä saattaa olla haitallisia vaikutuksia myös ihmisen terveydelle tai ympäristölle. Näiden haitallisten vaikutusten estämiseksi kasvinsuojeluaineita arvioidaan tarkasti ennen kuin niiden hyväksyttävyydestä päätetään. Tärkeätä on muistaa, että Suomessa saa käyttää ja saattaa markkinoille vain Suomessa hyväksyttyjä kasvinsuojeluaineita.

Kasvinsuojeluaineista säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (kasvinsuojeluaineasetus) (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta sekä kasvinsuojeluaineista annetulla lailla (1563/2011).

Kasvinsuojeluaineasetuksen tarkoituksena on varmistaa ihmisten ja eläinten terveyden suojelun sekä ympäristönsuojelun korkea taso ja parantaa sisämarkkinoiden toimintaa yhdenmukaistamalla kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamista koskevia sääntöjä ja parantaa samalla maataloustuotantoa. Kasvinsuojeluaineasetuksessa annetaan säännöt, jotka koskevat kasvinsuojeluaineiden hyväksymistä sekä niiden markkinoille saattamista, käyttöä ja valvontaa unionissa. Lisäksi kasvinsuojeluaineasetuksessa säädetään kasvinsuojeluaineiden tehoaineiden hyväksymisestä ja muun muassa kasvinsuojeluaineita koskevasta kirjanpitovaatimuksesta.

Kasvinsuojeluaineista annetun lain tavoitteena on varmistaa kasvinsuojeluaineiden asianmukainen ja kestävä käyttö ja niiden käytöstä aiheutuvien riskien vähentäminen. Kasvinsuojeluaineista annetussa laissa säädetään muun muassa kasvinsuojeluaineiden käyttöä koskevasta koulutuksesta, tutkinnosta ja kasvinsuojeluaineiden levitysvälineiden testauksesta sekä integroidusta torjunnasta. Lain mukaan Turvallisuus- ja kemikaalivirasto laatii ja toimeenpanee kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelmaa yhteistyössä alan toimijoiden ja viranomaisten kanssa. Lisäksi laissa säädetään valvonnasta, maksuista sekä hallinnollisista pakkokeinoista ja seuraamuksista.

Lailla on toimeenpantu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi.

Kasvinsuojeluaineiden valvonnasta kasvinsuojeluaineiden valmistuksen, maahantuonnin, markkinoille saattamisen, markkinoinnin sekä maahantuojien ja jakelijoiden suorittaman käsittelyn ja varastoinnin osalta vastaa Turvallisuus- ja kemikaalivirasto. Ruokavirasto vastaa kasvinsuojeluaineiden käytön ja käytön yhteydessä tapahtuvan käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta.

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut kasvinsuojeluaineneuvottelukunnan kasvinsuojeluaineista annetun lain perusteella. Neuvottelukunnan tehtävänä on seurata alan kehitystä, antaa lausuntoja ja tehdä asiaa koskevia esityksiä sekä aloitteita. Neuvottelukunnan jäsenet edustavat eri sidosryhmiä kasvinsuojelualalla, kuten tutkimusta, neuvontaa, yrityksiä, tuottajia ja hallintoa.

Strategiat ja työryhmämuistiot

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön toimintaohjelma II 2018-2022

Kasvinsuojeluaineiden kestävän käytön kansallinen toimintaohjelma

Toimintaohjelman taustaselvitys "Kasvinsuojeluaineiden käytön riskien vähentämismahdollisuudet"

Kansallinen kasvinsuojelustrategia 2004-2013

Kansallinen lainsäädäntö

Laki kasvinsuojeluaineista 1563/2011

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineiden käsittelyä ja käyttöä koskevasta koulutusohjelmasta, MMMa 6/2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus integroidun torjunnan yleisistä periaatteista, MMMa 7/2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineen lentolevityksestä, MMMa 8/2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineita testaavien laitosten hyväksymisestä sekä koe- ja tutkimustoiminnasta, MMMa 9/2012

Maa- ja metsätalousministeriön asetus kasvinsuojeluaineiden levitysvälineille asetettavista vaatimuksista, levitysvälineiden testauksesta ja levitysvälineitä koskevasta riskien arvioinnista, MMMa 4/2016, muutos MMMa 8/2017

EU:n kasvinsuojelulainsäädäntö

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1107/2009 kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/128/EY yhteisön politiikan puitteista torjunta-aineiden kestävän käytön aikaansaamiseksi

EU:n kasvinsuojeluaineiden tehoainetietokanta

Kasvinsuojeluaineissa saa olla vain EU:ssa hyväksyttyjä tehoaineita. EU:n komission ylläpitämästä englanninkielisestä tietokannasta voi tarkistaa onko tehoaine hyväksytty ja lisäksi tietokannasta löytyy tieto tehoaineelle asetetuista jäämien enimmäismääristä.

Muualla verkossa

EU:n torjunta-ainetietokanta (englanniksi)

Lisätietoja

Tove Jern, johtava asiantuntija 
maa- ja metsätalousministeriö, Ruokaosasto, Elintarviketurvallisuusyksikkö Puhelin:0295162318   Sähköpostiosoite: